Hirdetmény - varjak riasztása

Értesítjük a város lakosságát, hogy Marcali Város belterületi zöldterületein és közparkjaiban február 27. és 2020. május 15. közötti időszakban a betelepülő vetési varjak távoltartása céljából lőfegyveres vaklőszeres riasztást, a megépített fészkek szükség szerinti eltávolítását végezzük. A feladat végrehajtását a Marcali Városi Önkormányzat Városi Rendészetének munkatársai végzik. A riasztással kapcsolatos kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

Marcali 2020. február 27.

 

Bödőné Dr. Molnár Irén

címzetes főjegyző 

Hirdetmény - Marcali 326/23 ingatlan értékesítéséről

 Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Marcali Város Önkormányzatának 29/2020. (II.20.) számú képviselő-testületi határozatában foglalt felhatalmazás alapján Marcali Város Önkormányzata ELADÁSRA MEGHIRDETI

a Marcali 326/23 hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő, 5823 m2 alapterületű ingatlant (a továbbiakban: tárgyi ingatlan). Irányár:  1.500,- Ft/m2 + ÁFA

A tárgyi ingatlan Marcali Város keleti iparterületén található, a Kossuth utca felől megközelíthető. Marcali Város Önkormányzatának 11/2013. (VI.28.) Kt. rendeletével elfogadott helyi építési szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) és szabályozási terve Gip3 jelű egyéb ipari terület építési övezetbe sorolja, ahol a HÉSZ 28. § (5) bekezdése szerint az egyéb ipari terület építési övezeteiben az egyes telkek kialakíthatóságának  és beépíthetőségének paraméterei a következők:

övezeti jele

beépítés módja

legnagyobb beépítettsége (%)

legnagyobb épületmagasság (m)

legkisebb
kialakítható
terület (m2)

minimális zöldfelületi aránya (%)

Gip3

SZ

40

12,0

3000

30

 

A HÉSZ 28. § (1) Az egyéb ipari terület a Szabályozási terven „Gip” jellel szabályozott terület, melynek építési övezeteiben az ipari termelés, ipari szolgáltatás, raktározás célú épület, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (3) Az egyéb ipari területen jelentős mértékű zavaró hatású, különlegesen veszélyes (pl. tűz, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények nem helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (4) Az egyéb ipari területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a Gip1, Gip2 és Gip3 jelű építési övezetekben gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.

A HÉSZ 28. § (6)                Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken, a 19. § (11) bekezdés szerinti feltétel teljesítésével létesíthető.

A HÉSZ 28. § (7)A Gip1, Gip2, Gip3 jelű építési övezetben az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 10 m, a Gip4 jelű építési övezetben napelempark létesítése esetén a napelemek, illetve azok tartószerkezetei a telekhatároktól min. 3-3 m távolságra helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (8)                A Gip1, Gip2, Gip3 jelű építési övezetekben a minimális zöldfelületi értéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítendő, valamint az építési telkek minimális zöldfelületét háromszintű növényzettel kell kialakítani.

A HÉSZ 28. § (9) Az egyéb ipari terület építési övezeteiben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (napelemek tartószerkezetei, kémény, siló stb.) legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben meghatározott maximális épületmagasságot, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.

 

Az ajánlat benyújtásának helye:

 

Marcali Város Önkormányzatának

Címzetes Főjegyzője

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

  1. em. 36. számú iroda

Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani.

A tárgyi ingatlanra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje:

  1. március 12. (csütörtök) 1000

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő.

Az ajánlatokat a Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi. Ezt követően – a bizottság ajánlásával - Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékeli és dönt a beérkezett ajánlatokról.

Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A kialakult végleges vételárat az ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000,- Ft értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, ezt meghaladóan a Képviselő - testület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt az ajánlat nyertesének.

Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

Az hirdetmény kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül az ajánlatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A tárgyi ingatlannal kapcsolatban további információ személyesen a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 9-es irodájában Besenczki-Horváth Tímeánál, vagy telefonon a +36 85/501-043-as számon kérhető.


Marcali, 2020. február 25.

                                                                                                                              

Dr. Sütő László sk.
polgármester

Közmeghallgatás - 2020.02.20.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 20-án (csütörtökön) 13.00 órakor közmeghallgatást tart. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11., nagyterem).

Javaslattételi felhívás városi kitüntetések adományozására

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2003. (X.17.) számú rendeletével a város fejlődését elősegítők, a város hírnevét népszerűsítők, a város és lakossága javára eredményes tevékenységet folytatók munkájának elismerése és az utókor számára történő példaképül állításuk megörökítése, valamint a kimagasló sportteljesítményt nyújtók elismerése érdekében az alábbi kitüntetéseket alapította:

Pályázati felhívás - MKÖH pénzügyi ügyintéző

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Tájékoztató - V.sz. vegyes háziorvosi körzet

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az V. számú vegyes háziorvosi körzet ( dr. Duró Ildikó) 2019. december 11. napjától (szerda) ismételten a régi helyen, a felújított rendelőben érhető el. 

A rendelési idő változatlan:

Hétfő: 8.00 - 11.00

Kedd: 13.00 - 16.00

Szerda: 8.00 - 11.00

Csütörtök: 13.00 - 16.00

Péntek: 13.00 - 15.00

 

Dr. Sütő László polgármester

 

tájékoztató (pdf)

Rendelési idők - Marcali II. számú gyermek háziorvosi körzet

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Marcali II. számú gyermek háziorvosi körzet a 2020. december 31. napjáig az alábbiak szerint érhető el.

 

Marcali II. számú gyermek háziorvosi körzet

A körzet helyettesítő háziorvosa: Dr Al Banna Ahmad

A körzetben a szakdolgozó: Kakatics Mária

A körzet rendelője: 8700 Marcali, Béke u. 26.

A rendelő telefonszáma: 85/310-167; 30/506- 1005

 

Rendelési idő:

Hétfő

16.30-18.30

Kedd

16.30-17.30

Páros hét szerda

17.30- 18.00

Páratlan hét szerda

16.30- 18.00

Csütörtök

16.30- 18.30

Péntek

16.30- 17.30

Csecsemőgondozás páros hét szerda

16.30-17.30

              

Marcali, 2019. november 29.


Tisztelettel:

Dr Sütő László

polgármester

 

tájékoztató (pdf)

Jegyzői, aljegyzői és anyakönyvi ügyfélfogadás – 2019. október 14.

Értesítem a lakosságot, hogy 2019. október 14-én (hétfőn)  jegyzői és aljegyzői ügyfélfogadás nem lesz, anyakönyvi ügyintézés 7.45 órától 11.30 óráig lesz biztosított az ügyfeleknek. 

Megértésüket köszönjük!

Bödőné Dr. Molnár Irén

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

HIRDETMÉNY - Marcali településrendezési eszközök 4. számú módosítás partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk a Marcali város közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyeket, valamint Marcaliban ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, Marcali területén működő érdekképviseleti és civil szervezeteket, hogy Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte Marcali településrendezési eszközök 4. számú módosítását azért, mert a kórház területén fekvő orvosi rendelő átvételét kezdeményezi az önkormányzat, ehhez önálló telek kialakítása szükséges.

Ennek érdekében az építési övezeti előírásokat módosítani indokolt oly módon, hogy az orvosi rendelő telke különleges-egészségügyi területként új építési övezetbe kerüljön besorolásra. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a képviselő-testület a 141/2019. (IX.26.) számú határozatával döntött a településrendezési eszközök 4. számú módosításának kezdeményezéséről.
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (III.02.) számú önkormányzati rendelet és a véleményezési dokumentáció a

https://marcali.hu/images/hirdetmenyek/2019/Marcali_korhaz_partnersegi.pdf

linken, valamint Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 13. sz. irodájában, (8700 Marcali, Rákóczi u. 11. címen), nyomtatott formában megtekinthető ügyfélfogadási időben 2019. október 11-tól 2019. október 31-ig. A partnerek észrevételt, javaslatot a lakossági fórum időpontjától számított 8 napig (2019. október 31-ig) tehetnek, a Polgármesterhez címzett, papír alapon írásban, vagy elektronikusan levélben (az alábbi címre: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) benyújtott, indoklással ellátott véleményben.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban 2019. október 21. 14.00 órakor lakossági fórumot tartunk a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.).

Marcali, 2019. október 8.

dr. Sütő László
sk. polgármester

Pályázati felhívás - közterület - felügyelői álláshely

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Főmenü