ASP logo

BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS

Vonatkozó jogszabályok:
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ötödik könyvének I. és II. fejezete.
- a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.(II. 16.) Korm. rendelet

Eljárási határidő: tizenöt napon belül - illetve tolmács kirendelése esetén harminc napon belül - , melybe nem számít bele a kérelem ellenérdekű félnek való kézbesítéséig, illetve az ellenérdekű fél nyilatkozattételéig eltelt legfeljebb
nyolc napos időtartam.

Illetékesség: Marcali város közigazgatási területén megvalósult birtoksértő magatartás.

Az ügy leírása: Azt a birtokost, akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak, vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítanak (tilos önhatalom) birtokvédelem illeti meg.

A birtokos egy éven belül kérheti a jegyzőtől az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. Egy évnél régebben fennálló birtoksértés esetén, illetve, ha a birtoklás jogalapja is vitás, a bíróságtól lehet
birtokvédelmet kérni.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét, vagy székhelyét, aláírását, vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
  szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hitelesítését,
 • ha a kérelmező meghatalmazott képviselő útján jár el, a meghatalmazását igazoló magánokiratot vagy közokiratot csatolni kell a kérelemhez,
 • a birtoksértő fél nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét. Ismeretlen személy ellen birtokvédelmi eljárás lefolytatása nem kezdeményezhető. A jegyző egyéb adatok alapján a panaszolt fél nevét és lakcímét nem állapíthatja meg,
 • a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, - ideértve a cselekmény leírását - a birtokvitával érintett dolog megjelölését (miben merül ki a birtoksértő magatartás, és miben változtatta meg az eredeti állapotot, próbálta-e a kérelmező felszólítani a birtoksértőt magatartása abbahagyására, tett-e kísérletet birtoka visszaszerzésére stb.),
 • a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
 • birtoksértés időpontját (pontosan mikor történt a birtoksértés vagy mióta tart a birtoksértő állapot),
 • jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet, azaz a kérelmező milyen módon kívánja megszüntettetni a panaszolt állapotot, és ha megalapozottan várható a birtoksértés megismétlődése a jövőbeni eltiltást is kérni
  kell,
 • a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak kell bizonyítani, akinek érdekében áll, hogy azokat a döntés során figyelembe vegye az eljáró hatóság. E szabályok szerint a jegyző nem folytathat le hivatalból bizonyítási eljárást, a bizonyítékokat (okiratok, fényképek, helyszínrajz) a kérelmezőnek kell benyújtani. Amennyiben semmilyen bizonyítékot nem nyújtanak be, bizonyítási indítványt nem tesznek, a jegyző a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

A papír alapon előterjesztett kérelmet, illetve annak mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben kezdeményezték a birtokvédelmet.

Ha a kérelem nem tartalmazza a fent felsoroltakat, a jegyző a kérelmet elutasítja. Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.

A jegyző az ellenérdekű felet nyilatkozattételre szólítja fel a kérelemben leírtak kapcsán, majd a felek által tett nyilatkozatok, valamint benyújtott bizonyítékok alapján döntést hoz.

Ügyet intéző iroda: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, Igazgatási Iroda, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-061

Jogorvoslat: A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tarja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon
belül a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását a Járásbíróságon.


Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához (pdf)


Nyomtatás