Projekt bemutatása

1. Általános tájékoztató

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás KEOP 1.1.1/C/13-2013-0039 számú pályázatán 500,42 Millió Ft-ot nyert a hulladékgazdálkodás fejlesztésére.

A „Marcali és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának informatikai és eszközfejlesztése a hasznosítási célok elérése érdekében”című projekt keretében a Marcaliban és térségében élő több mint 25000 lakos hulladékgyűjtése és kezelése korszerűsödik.

A közszolgáltató eszközállománya megújul, emellett a háztartásokban díjmentesen olyan gyűjtőedények és komposztáló berendezés használatára nyílik lehetőség, amellyel a vegyesen gyűjtött hulladékok mennyisége nagymértékben csökkenthető.

A pályázott eszközökkel 25 somogyi település közigazgatási területén végzett közszolgáltatási tevékenység magas színvonalú ellátásának biztosítása a cél.

Marcali és térségének – különösen a hátrányos helyzetű településeknek – a felzárkóztatása a fejlettebb hulladékgazdálkodási rendszerekhez. Célja továbbá a lakosság igényeihez való magasabb fokú alkalmazkodás a tekintetben, hogy a teherviselés a szolgáltatás igénybevételével arányos legyen, valamint az elkülönítetten gyűjthető anyagfajták keletkezés helyén történő szeparációjának biztosításával. Célként fogalmazódik meg a biológiailag lebomló hulladék elkülönített kezelésének biztosítása. Ezáltal a lerakó tehermentesítése, illetve a hulladékkezelő központ gazdaságosabb üzemeltetése a szerves hulladék előzetes kinyerésével. Fontos szempont számunkra, hogy az országos tervekben megfogalmazott hasznosítási arányok eléréséhez a térségünk is hozzájáruljon.

Marcali város, Csákány, Csömend, Gadány, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Varászló, Vése községek hulladékgazdálkodási helyzetének felülvizsgálata indokolja a pályázat szakmai tartalmát. Összesen mintegy 30ezer lakos által, 11ezer háztartásban képződött hulladék magas színvonalú kezelése biztosítható a pályázattal.

 

A hulladékgazdálkodási projekt alapvető céljai a következők:

 • A területen megvalósítandó hulladékgazdálkodási infrastruktúra a térség teljes területén legalább 30 év időtartamra biztosítsa a lakossági szilárd hulladék jogszabályi előírásoknak megfelelő környezetkímélő kezelését és ártalmatlanítását.

 • A szükséges lerakó kapacitás, illetve terület felhasználás csökkentése, melynek következtében a lerakók által okozott környezet terhelés csökkenjen.

 • A környezettudatosság növelése, a lakosság aktív részvételének elérése a hulladékgazdálkodásban, különös tekintettel a megelőzésre és a házhoz menő szelektív gyűjtésre.

 

A tervezett rendszer konkrét céljai a következők:

 • Szelektív gyűjtési rendszer fejlesztése.

 • A vegyesen gyűjtött hulladék teljes egészében kerüljön előkezelésre a lerakást megelőzően, a hasznosítható anyagok elkülönítésével, ezáltal a lerakással ártalmatlanított hulladék mennyiség csökkentésével (Duna-Dráva projekt része).

 • A kistelepüléseken a zöld- és bio hulladékok jelentős része, házilag kerüljön komposztálásra.

 

A fenntartható fejlődéshez kötődő célok:


A fenntartható fejlődés környezeti jellegűalapelveinek a tervezett rendszer konkrét céljai megfelelnek. A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a fentieken túlmenően általánosságban az alábbi célkitűzések fogalmazhatók meg:

 • Csökkenteni kell a hulladék elhelyezésre használt területek nagyságát, a kialakítandó kezelési technológiáknál területkímélő megoldásokat kell választani.

 • Legyen lehetősége a lakosságnak a települési szilárd hulladékokra nézve a fenntarthatósági elveket figyelembe vevő hulladékgazdálkodási rendszerben való részvételre, ennek alakításához maguk is hozzájárulhassanak.

 • Olyan rendszer alkalmazására van szükség, amelyben azt a települési szilárd hulladékká is válható összetevőt, amit a keletkezés helyén a lakosság felhasználhat, azt érdemes legyen megtennie (komposztálás stb.).

 • A terhelések exportját a régiók, térségek között kerülni kell.


A települési szilárd hulladékok fenntartható kezelése és megelőzése érdekében lakosság számára megfelelő és hatékony tájékoztatásra, propagandára van szükség. A lakosságot érintő közvetlen szabályozásoknak jó irányú érdekeltséget kell teremteniük.

 

2. Részletes megvalósítás

A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök

 

 

2.1.Háztartási hulladékgyűjtés megoldása

 • a jelenlegi ütemezéssel;

 • a pályázott gyűjtőjárművekkel;

 • a meglévő edényzet részbeni cseréjével, pótlásával;

 • zárt konténerek biztosításával az elzárt településrészekben, vagy nagyobb termelő helyeken, pl. kollégium.

 • A zárt 5 m3-es konténereket kétkaros, láncos konténerszállító jármű szállítja és üríti a kezelő telephelyén.

 • A gyűjtött hulladék a Mecsek-Dráva Projekt keretében létesült mechanikai-biológiai hulladékkezelő műbe (a Marcali külterület 097/6 helyrajzi számú területen a nem veszélyes lerakó mellett).

 

2.2 Szelektív hulladékgyűjtés

 • a pályázott gyűjtőjárművel;

 • a pályázott edényzetekkel: sárga és kék 120 literes gyűjtőedények biztosításával minden háztartáshoz;

 • a kék edényzetbe a papír, a sárga edényzetbe a műanyag, fém, kombinált csomagolóanyag kerül;

 • egységesen kétheti gyűjtési gyakorisággal;

 • a használt szelektív gyűjtőszigetek részbeni megszüntetésével;

 • meglévő közterületi üveggyűjtők üzemeltetésével.

 • A gyűjtött szelektív hulladék a barcsi válogatóműbe kerül.

2.3.Biológiailag bomló hulladékok gyűjtése

 • Két településen, Marcaliban és Kéthelyen az összes háztartásra vonatkozóan 120 literes barna gyűjtőedényzetben.

 • Gyűjtési gyakoriság Kéthelyen: nyári időszakban havonta, télen nincs gyűjtés.

 • Gyűjtési gyakoriság Marcaliban: évi 18 alkalommal, helyben szokásos módon kihirdetett napokon.

 • A többi településen nincs bio hulladékgyűjtés

 

2.4. Házi komposztálás

 • A házi komposztáló kisberendezésekkel a háztartások teljes körű ellátása Kéthely, Vése és Nagyszakácsi kivételével; illetve Marcaliban a bio hulladékgyűjtőkkel ellátott háztartásokon kívüli ingatlanoknál.

2.5. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

 • a zárt rakterű kisteherautó gyűjtőeszközzel;

 • az 500 literes saválló konténerekben;

 • évi egyszeri, a helyben szokásos módon meghirdetett időpontban;

 • folyamatos elemgyűjtés az intézményekben, közösségi helyeken a 20 literes elemgyűjtőkben.

 • A gyűjtött veszélyes hulladékot a közszolgáltató a saválló konténerekben tárolja az elszállításig.

 • A gyűjtött hulladékok a hulladékgyűjtő udvarba, majd bontó üzemekbe, hasznosítókba, ártalmatlanítókba kerülnek.Nyomtatás