ASP logo

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ - változások 2016.01.01-től

Tisztelt Lakosság! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket, a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ szervezeti felépítésében családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a házi segítségnyújtás szakmai tevékenységét érintő 2016. január 1-től életbelépett változásokról.

 

A változásokat megalapozó kormányzati intézkedések bemutatása:

A kormányzat, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2004. évi CI. törvényben 2015. január 1-jétől előírta, hogy családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató keretében hozható létre.

Az intézkedés célja volt, hogy a korábbinál is jóval összefogottabb, hatékonyabb és célzottabb segítséget kapjanak a családok és az őket segítő, gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek. Ezen túl alapvető cél az, hogy a gyermekek minél fiatalabb korban megkapják azokat a javakat, szolgáltatásokat, amelyek szükségesek testi, lelki, szellemi fejlődésükhöz.

Az intézkedések egyik legjelentősebb eleme, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrációjának megvalósítása annak érdekében, hogy a meglévő kapacitásokban lévő erőforrások összeadódjanak, felerősödjenek és a gyermekek védelmét és a családok érdekét jobban szolgáló rendszer jöjjön létre.

A gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése részeként előírásra került 2016. január 1-jétől hogy családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan működhet, család- és gyermekjóléti szolgálat vagy család- és gyermekjóléti központ keretében.

Az új rendszer fokozott együttműködés kialakítását követeli meg a szolgálatok és a központok között, valamint a központok részéről szakmai támogatás nyújtását írja elő a szolgálatok irányába.

A nagymérvű átalakítás célja a gyermekvédelem első védelmi vonalának megerősítése.

A gyermekjóléti alapellátások megerősítése egyrészt szervezeti változásokat jelent, másrészt olyan szakmai átalakítást, amely holisztikus szemléletben kezeli a gyermeket és a családot.

Az intézményi szolgáltatások tekintetében a másik fontos változást az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) házi segítségnyújtás biztosítására vonatkozó módosítása. A módosítás a szolgáltatáson belül 2016. január 1-től két tevékenységi kört alakított ki, a személyi gondozást és a szociális segítést. A házi segítségnyújtásra való jogosultságot gondozási szükséglet vizsgálattal kell megállapítani, a 36/2007. (XII.22.) SZMM rendeletben meghatározott új értékelő adatlap használatával. Az adatlap négy fokozatba sorolja, az egyén önellátási képességét (I. tevékenységeit elvégzi, II. egyes tevékenységekben segítségre szorul, III. részben segítségre szorul, IV. teljes ellátásra szorul).

Az új értékelő adatlappal módosul a házi segítségnyújtásra való jogosultság is, az alábbiak szerint:

- szociális segítést 20 pont alatt csak meghatározott feltételek fennállása esetén lehet kapni, 

- személyi gondozáshoz 20 pontot el kell érni.

A házi segítségnyújtás rendszerének átalakításával a kormány arra törekszik, hogy a leginkább rászorultak kapjanak fokozott odafigyelést, segítséget, ápolást és gondozást.

 

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ új szervezeti struktúrájának bemutatása

A bemutatott kormányzati intézkedéseknek megfelelően, a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás gyermekjóléti alapellátás feladatait két szervezeti egységben látjuk el az alábbiak szerint:

 1. Család- és gyermekjóléti szolgálat /TELEPÜLÉS SZINT

székhelye: 8700 Marcali, Dózsa Gy u. 9.

ellátási területe: Marcali, Sávoly, Nagyszakácsi, Vése, Varászló, Nemesdéd, Somogyzsitfa, Csákány, Nemesvid, Somogysámson, Somogysimonyi, Szőkedencs

 

Feladatok

 • információnyújtás
 • kríziskezelés
 • a családban jelentkező konfliktusok megoldásának elősegítését
 • közösségfejlesztő programok, szabadidős programok szervezését
 • válsághelyzetben lévő várandós anyát támogatását
 • hivatalos ügyek intézését, segítését
 • ellátásokhoz való hozzájutás segítése - közvetítés szolgáltatásokba (intézményen belül és intézményen kívül)
 • természetbeni, pénzbeli ellátások nyújtásához alapvető segítő szolgáltatás
 • általános tanácsadások (szociális, életvezetési, mentális, háztartásgazdálkodási)
 • szociális segítő munka – gyermekekkel és családjukkal, egyénekkel, gyermektelen családokkal végzett szociális munka
 • csoport szociális munka
 • egyéni- és csoportos készségfejlesztés
 • közösségfejlesztés
 • folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a települési jelzőrendszer tagjaival
 • folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a járásszékhelyen működő család és gyermekjóléti központtal
 1. Család- és gyermekjóléti központ /JÁRÁS SZINT

székhelye: 8700 Marcali, Dózsa Gy u. 9.

ellátási területe a Marcali Járás 37 települése

 

Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatai:

 • kezdeményez gyermekvédelmi intézkedést: a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
 • együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő munkát koordinál és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • utógondozást végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
 • védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítő munkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít;

 

Speciális szolgáltatásokat biztosít:

 • kapcsolattartás elősegítése, kapcsolattartási ügyelet biztosítása
 • nyitvatartási időn túl: gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti ügyelet (telefonos segítőmunka)
 • utcai szociális munka
 • kórházi szociális munka
 • jogi tájékoztatásnyújtás
 • pszichológiai tanácsadás
 • családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia biztosítása
 • szakmai támogatás nyújtása az ellátási területen működő öt gyermekjóléti szolgálat számára
 • járási jelzőrendszeri koordinációs feladatok ellátása
 • menekültek integrációjának segítése

 

Házi segítségnyújtás keretében biztosítható szolgáltatások

Szociális segítés keretében (20 pont alatt):

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

- mosás

- vasalás

 

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)

- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

- mosogatás

- ruhajavítás

- közkútról, fúrtkútról vízhordás

- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)

- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt

- kísérés

 

Személyi gondozás keretében (20 pont felett):

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

 

Gondozási és ápolási feladatok körében:

- mosdatás

- fürdetés

- öltöztetés

- ágyazás, ágyneműcsere

- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

- haj, arcszőrzet ápolás

- száj, fog és protézis ápolás

- körömápolás, bőrápolás

- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

- mozgatás ágyban

- decubitus megelőzés

- felületi sebkezelés

- sztómazsák cseréje

- gyógyszer kiváltása

- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

- vérnyomás és vércukor mérése

- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

 

A személyi gondozásra jogosult, egyben szociális segítésre is jogosult!

A házi segítségnyújtás vezetője, a gondozási szükséglet vizsgálat előkészítése céljából helyszíni értékelést végez, a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklet szerinti értékelő adatlap igénybevételével. A helyszíni értékelés során, az igénylőnek vagy törvényes képviselőjének a gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát.

A gondozási szükséglet mértékéről az intézmény igazgatója és az ellátást igénylő kezelő orvosa dönt.

A házi segítségnyújtást a jogosult a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában veheti igénybe. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az igazgató tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig legfeljebb napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

 

Az intézményünk szolgáltatásairól bővebb felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken találhat:

Személyesen: Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Telefonon: 85/510-355

Intézmény honlapján: www.szocialiskozpont.hu

 

Hartal Katalin

SZESZK igazgató

 


Nyomtatás