ASP logo

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Igazgató - Berzsenyi D. Városi Könyvtár

Marcali Város Önkormányzata a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, Mt. szerinti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. január 1-jétől 2028. december 31-ig szól.

Új munkaviszony létesítése esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Marcali, Park u 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztosítja az intézmény jogszerű, zavartalan működését. Irányítja és szervezi az intézmény szakmai munkáját, gondoskodik a tevékenység személyi és tárgyi feltételeiről, ellenőrzi az intézmény hatáskörébe tartozó feladatellátást.

Alapbér és juttatások:

A létrejövő munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkaviszony, így megegyezés és a belső szabályzatok, munkáltatói döntések az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 94. § (1) bekezdésében, továbbá a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §. (5) bekezdésében meghatározottak szerint
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
 • legalább ötéves szakmai tapasztalat a végzettségnek, szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
 • magyar állampolgárság
 • A Kultv. 94. § (1) bekezdésében foglaltak szerint büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem állhat könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok)
 • szakmai önéletrajz
 • vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelvismeret igazolása a Rendelet 10. § (2) bekezdése szerint történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával.
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a képzés elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja

a Rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
 • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását
 • nyilatkozat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn

A pályázat benyújtási határideje: 2023. szeptember 25. (hétfő)

A kiíró a beadási határidőn túl hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói állásának betöltésére” megjelöléssel Marcali város polgármesteréhez kell benyújtani. (Dr. Sütő László, Marcali város polgármestere, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 23.

Az elbírálás módja:

A Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság hallgatja meg. A pályázatokról Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve testületi ülésen dönt.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel és a határidőn belül benyújtásra került.

Bővebb felvilágosítás: Németh Ildikó közművelődési referenstől kérhető a 85/501-062-es telefonszámon.


Nyomtatás