ASP logo

Pályázati felhívás - Marcali SZESZK intézményvezető

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

Pályázatot meghirdető szerv:

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

 

Betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezése:

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ intézményvezető

 

Munkavégzés helye:

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

Az integrált intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Az integrált intézmény tevékenysége: étkeztetés; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés; nappali ellátás; pszichiátriai betegek közösségi ellátása, támogató szolgáltatás; ápolást-gondozást-, és átmeneti ellátást nyújtó bentlakásos ellátás, tanyagondnoki szolgálat, gyermekjóléti szolgáltatás; gyermekek napközbeni ellátása, védőnői ellátás; iskola- egészségügyi ellátás védőnői szolgáltatása.

 

Pályázat elnyerésének feltételei:

 • magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett – legalább 5 év – vezetői gyakorlat.

 

Magasabb vezetői jogviszony időtartama:

Határozott idejű, a megbízás 2021. január 1.-től 2025. december 31-ig, 5 évre szól.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázati határidő lejártát követő első Társulási Tanács ülés.

Beosztáshoz kapcsolódó juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

 • az integrált intézmény alaptevékenysége szerinti, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz., vagy a 15/1998. (IV.30.) NM.r.2.sz. mellékletben foglalt felsőfokú szakképzettség, figyelemmel az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 6.§ (13) bekezdésében foglaltakra
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • szociális szakvizsga megléte vagy annak a megbízást követő 2 éven belüli megszerzésére történő kötelezettségvállalás
 • a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.
 • büntetlen előélet

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bödőné Dr. Molnár Irén címzetes főjegyző nyújt, a 85/501-004 -es telefonszámon.

 

Pályázat benyújtása:

 • benyújtás helye:

A pályázatot Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Elnökéhez (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) címezve kell benyújtani.

 • benyújtás formája:

papír alapon 1 db eredeti példányban, kérjük a borítékon feltüntetni a következő megnevezését: Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ intézményvezető.

 • benyújtás határideje:

A pályázat benyújtásának a határideje 2020. november 30.

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
 • pályázó szakmai életrajza,
 • szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások szerint vállalja a szociális ágazati vezetőképzésen való részvételt
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szociális szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, elbírálásában részt vevők megismerhetik,
 • pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Társulási Tanács zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést,
 • pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.marcali.hu  - 2020. október 30.

www.marcaliportal.hu – 2020. október 30.


Nyomtatás