Felhívás - sport pályázat - 2015.

Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága sport pályázatot hirdet a Marcaliban 2015-ös év novemberében és decemberében megvalósításra kerülő sporttal kapcsolatos kezdeményezéseinek megvalósítására, sportrendezvényeken, versenyeken való részvétel támogatására.

 

 

A pályázat célja:

A pályázat fő célja, hogy elősegítse a város lakosságának sporttevékenységben gazdag tevékenységét, ezáltal szolgálva a város lakosságának érdekeit.

 

Támogatandó területek:

- köznevelési intézmények, egyesületek, polgári közösségek szervezésében lebonyolításra kerülő szabadidős és tömegsport rendezvények,

- sportnapok, szülőkkel közösen rendezett tömegsport rendezvények.

 

A pályázók köre:

A pályázaton Marcali Város Önkormányzata által fenntartott intézmények, a város közigazgatási területén működő költségvetési szervek, civil szervezetek, állampolgárok önszerveződő közösségei és magánszemélyek (együttesen: pályázók) vehetnek részt. Több pályázó nyújthat be közös pályázatot közös programra, ilyen esetben meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet. Politikai párt, illetve párt által alapított civil szervezet, valamint kiemelt sportágban szereplő sportegyesület nem nyújthat be pályázatot.

 

Beadható pályázatok száma

A pályázat során egy pályázó egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban maghatározott határidőre.                                                                                

 

A pályázat tartalmi elemei

A pályázónak a pályázati adatlapon (1. számú melléklet) megjelöltek szerint szükséges kitöltenie a pályázó adatait, jellemző tevékenységi körét, a pályázat tárgyát. Tájékoztatást kell adni a pályázat céljáról, a pályázatban megjelölt feladatokról, a pályázat tervezett megvalósításának időpontjáról. Továbbá tételesen szükséges megjelölni a program során tervezett kiadásokat, bevételeket. Választási kampányhoz kötődő rendezvény, e téma keretében megvalósuló program jelen kiírásban nem támogatható.

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok

A pályázati adatlap benyújtása mellett az alábbi csatolandó dokumentumok szükségesek a pályázat érvényességéhez:

  • amennyiben a pályázó civil szervezet, a képviselő nyilatkozata a civil szervezet fennállásáról, annak tevékenységi köréről, valamint a köztartozás-mentességről (2. számú melléklet), 
  • a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a támogató részéről a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul (3. számú melléklet), 
  • a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és 8. § (1) érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (4. számú melléklet),
  • a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről (5. számú melléklet).
  • hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez (csak amennyiben a pályázó természetes személy) (6. számú melléklet)

 

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat a pályázati adatlapon 2015. november 19-ig (csütörtök) lehet benyújtani – a csatolandó nyilatkozatokkal, illetve kérelemmel együtt – a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottságnak címezve a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., 34. számú iroda – Balogh Margit személyügyi és sport referens részére) az alábbi módok valamelyikén:

  • postai úton (legkésőbb 2015. november 19. 16.00 óráig beérkezően) vagy
  • személyesen (2015. november 19. 16.00 óráig) vagy
  • e-mail-ben (2015. november 19. 16.00 óráig): címre (aláírt, szkennelt, pdf vagy tif fájlformátumban)

 

A pályázati nyomtatványok (pályázati adatlap, nyilatkozatok, közzétételi kérelem) a város honlapjáról (www.marcali.hu) letölthetőek, valamint Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 34. sz. irodájában Balogh Margit személyügyi és sport referensnél személyesen igényelhetőek. A pályázati kiírás határidejének leteltét követően nincs lehetőség hiánypótlás benyújtására. A hiányosan kitöltött adatlap, vagy a mellékletek hiánya a pályázat érvénytelenségét jelenti.

 

A pályázat elbírálásának rendje, az eredményről történő értesítés módja

Az alapítványoktól beérkező pályázatokat a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság előzetes véleményezését követően a Képviselő-testület, míg az intézményektől, egyesületektől, művelődési közösségektől, magánszemélyektől beérkezett pályázatokat a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben bírálja el. A pályázattal kapcsolatos szóbeli meghallgatást nem tartunk. A Képviselő-testület, illetve a Bizottság bíráló munkája során valamennyi pályázatot és az azokban megjelenő feladatokat egyenként tekinti át, döntését többségi szavazattal hozza. A döntés során a Képviselő-testület, illetve a bizottság a pályázatokról hozott határozatokban pontosan megjelöli azt a feladatot, amelyet támogat. A pályázatok elbírálása a beadási határidőt követő 30 napon belül történik. A Bizottság a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesíti a döntést követő 15 napon belül.

 

A támogatási szerződés megkötése

A támogatás nyújtásáról szóló döntés alapján a támogatottal támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződést a pályázat elbírálásának írásbeli értesítésével együtt a Bizottság 2 példányban megküldi a pályázó részére, amelyből 1 példányt a pályázó köteles visszajuttatni a Hivatal számára az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

 

A támogatás igénybevételének módja, feltételei

A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel. Amennyiben a program a pályázó önhibáján kívül nem valósul meg, a pályázó kérheti a megnyert pályázati pénz átcsoportosítását más célra, amit a Képviselő-testület, illetve a Bizottság indokolt esetben elfogadhat.

A pályázó a támogatás felhasználásáról értesíti a Bizottságot, a 7. számú melléklet szerinti útmutatóban meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót készít a megvalósítást követő 30 napon belül, de legkésőbb 2015. december 30-ig. Amennyiben a pályázó nem készít jelentést, a Bizottság megvonja az odaítélt támogatást.

 

Elszámolható költségek köre, az elszámolás módja, határideje

A támogatási szerződésben megjelölt célok kivételével más célra a megítélt összeg nem használható fel. A pályázati alap felújításokra nem fordítható. Nem használható reprezentációs kiadásokra, vendéglátás költségeire (kivéve: alkoholmentes italok), valamint a pályázóval tagsági vagy alkalmazotti jogviszonyban állók javadalmazására, ajándékozására, bármilyen személyi kifizetésre. A pályázat elsősorban a városban megvalósuló programokat támogatja.

A pályázó a szakmai és pénzügyi beszámolóhoz csatolja a támogatáshoz kapcsolódó eredeti bizonylatok hitelesített másolatát. A benyújtott számlákról a magánszemélynek/a szervezet, szerveződés, intézmény képviselőjének bizonylatösszesítőt kell készítenie a 8. számú melléklet szerinti adattartalommal.

A pályázaton jóváhagyott feladatokhoz tartozó támogatásokat a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája, a Bizottság szakmai döntése alapján utólag, az esemény, rendezvény megvalósítását követően fizeti ki – a pénzügyi és szakmai elszámolást követően december 31-ig. Ettől a bizottság elnöke rendkívüli esetben a polgármester egyetértése után térhet el (pl. november – decemberi programok).

 

Ellenőrzés módja

Az elbíráló bizottság a pályázó információi alapján (meghívó stb.) rendszeresen figyelemmel kíséri a pályázaton támogatott feladatok megvalósítását. A Hivatal munkatársai összefoglalót készítenek az összes programról a decemberi bizottsági ülésre.

Amennyiben a pályázó hibájából nem valósult meg a támogatott program, a Bizottság a következő pályázati kiírásban ennek tényét figyelembe veheti, oly módon hogy a pályázót a következő évben a pályázati rendszerből kizárhatja.

 

Nyilvánosság

A polgármester a támogatás kedvezményezettjeinek nevéről, a támogatottak részére biztosított támogatás összegéről, valamint a támogatott célokról a Képviselő-testület, illetve a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság döntését követő 15 napon belül tájékoztatja a lakosságot a város hivatalos honlapján és hirdetőtábláin való közzététel útján.

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének vonatkozó rendeletei

26/2013. (XI.29.) Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

37/2001.(XII. 21.)  az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladataira és kötelezettségeire

5/2014 (III.27.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 

 

Marcali, 2015. november 12.

Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság


Nyomtatás