Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi pályázat

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Humán, Köznevelési Egészségügyi és Szociális Bizottsága Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi pályázatot hirdet költségvetési szervek, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek – alapítványok kivételével - és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint magánszemélyek számára 2017. évi – elsősorban Marcali város lakosságának érdekeit szolgáló – egészségügyi, szociális gyermekvédelmi tevékenységek támogatására. 


1. A pályázat célja

A pályázat fő célja egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi területen, elsősorban Marcali város lakosságának érdekét szolgáló tevékenységek támogatása.

Támogatandó célok az egészségügy, szociális és gyermekvédelem területén különösen:

  1. egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése
  2. gyermekek táboroztatása,
  3. szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok
  4. a szabadidő egészséges célú eltöltéséhez való feltételek biztosítása.


2. A pályázók köre

A pályázaton Marcali városban működő költségvetési szervek, államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek – alapítványok kivételével - és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint magánszemélyek vehetnek részt.


3. Beadható pályázatok száma

A pályázat során egy pályázó egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre. Ugyanazon pályázó azonban egy azonos témakörben (tevékenységre) csak egy pályázatot nyújthat be


4. A pályázat tartalmi elemei

A pályázónak a pályázati adatlapon (1. számú melléklet) megjelöltek szerint szükséges kitöltenie a pályázó szervezet adatait, jellemző tevékenységi körét, a pályázat tárgyát. Tájékoztatást kell adni a pályázat céljáról, a pályázatban megjelölt feladatokról, a pályázat tervezett megvalósításának időpontjáról. Továbbá tételesen szükséges megjelölni a program során tervezett kiadásokat, bevételeket.


5. A pályázathoz csatolandó dokumentumok

A pályázati adatlap benyújtása mellett az alábbi csatolandó dokumentumok szükségesek a pályázat érvényességéhez:

a) a képviselő nyilatkozata a civil szervezet fennállásáról, annak tevékenységi köréről, valamint a köztartozás-mentességről (2. számú melléklet),

b) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a támogató részéről a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul (3. számú melléklet),

c) a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és 8. § (1) érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (4. számú melléklet),

d) a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről (5. számú melléklet).


6. A támogatás mértéke

A támogatás összegének alsó határa 50.000.- Ft. Az ezen összeg alatti támogatási kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, főszabályként utófinanszírozás formájában.


7. A pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat a pályázati adatlapon 2017. május 12-ig (péntek) lehet benyújtani – a csatolandó nyilatkozatokkal, illetve kérelemmel együtt – a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottságnak címezve a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., 4. számú iroda – Orbán Andrea bizottsági titkár) az alábbi módok valamelyikén:

  • postai úton (legkésőbb 2017. május 12-i postai bélyegzővel) vagy
  • személyesen (2017.  május 12. 11.00 óráig) vagy
  • e-mail-ben (2016. május 12. 11.00 óráig): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre (aláírt, szkennelt, pdf file-formátumban)

A pályázati nyomtatványok (pályázati adatlap, nyilatkozatok, közzétételi kérelem) a város honlapjáról (www.marcali.hu) letölthetőek, valamint Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 4. sz. irodájában Orbán Andrea bizottsági titkárnál személyesen igényelhetőek.

A pályázati kiírás határidejének leteltét követően nincs lehetőség hiánypótlás benyújtására.

A hiányosan kitöltött adatlap, vagy a mellékletek hiánya a pályázat érvénytelenségét jelenti.


8. A pályázat elbírálásának rendje, az eredményről történő értesítés módja

A döntés során az elbíráló Bizottság a pályázók terveinek alaposabb megismerése és az azonnali koordináció lehetőségeinek biztosítására meghallgatásokat tarthat.

A Bizottság bíráló munkája során valamennyi pályázatot és az azokban megjelenő feladatokat egyenként tekinti át, döntését többségi szavazattal hozza.

A döntés során a bizottság a pályázatokról hozott határozatokban pontosan megjelöli azt a feladatot, amelyet támogat.

A pályázatok elbírálása a beadási határidő lejártát követő 30 napon belül történik.

A Bizottság a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesíti a döntést követő 15 napon belül.


9. A támogatási szerződés megkötése

A támogatás nyújtásáról szóló döntés alapján a támogatottal támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződést a pályázat elbírálásának írásbeli értesítésével együtt a Bizottság 2 példányban megküldi a pályázó részére, amelyből 1 példányt a pályázó köteles visszajuttatni a Hivatal számára az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül


10. A támogatás igénybevételének módja, feltételei

A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.

Amennyiben a program a pályázó önhibáján kívül nem valósul meg, a pályázó kérheti a megnyert pályázati pénz átcsoportosítását más célra, amit a Bizottság indokolt esetben elfogadhat.

A pályázó a támogatás felhasználásáról értesíti a Bizottságot, a 8. számú melléklet szerinti útmutatóban meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót készít a megvalósítást követő 30 napon belül. Amennyiben a pályázó nem készít jelentést 30 napon belül, a Bizottság megvonja az odaítélt támogatást, majd újabb döntést hoz a bennmaradt összeg további felhasználásáról.


11. Elszámolható költségek köre, az elszámolás módja, határideje

A támogatási szerződésben megjelölt célok kivételével más célra a megítélt összeg nem használható fel. A támogatás nem használható reprezentációs kiadásokra, valamint a pályázóval tagsági vagy alkalmazotti jogviszonyban állók javadalmazására, ajándékozására. A pályázat elsősorban a városban megvalósuló programokat támogatja.

A pályázó a szakmai és pénzügyi beszámolóhoz csatolja a támogatáshoz kapcsolódó eredeti bizonylatok hitelesített másolatát. A benyújtott számlákról a magánszemélynek/a szervezet, szerveződés, intézmény képviselőjének bizonylatösszesítőt kell készítenie a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal.

A pályázaton jóváhagyott feladatokhoz tartozó támogatásokat a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája, a Bizottság szakmai döntése alapján utólag, az esemény, rendezvény megvalósítását követően fizeti ki – a pénzügyi és szakmai elszámolást követő 60 napon belül. Ettől a bizottság elnöke rendkívüli esetben a polgármester egyetértése után térhet el (pl. október – decemberi programok).12. Ellenőrzés módja

Az elbíráló bizottság a pályázó információi alapján (meghívó stb.) rendszeresen figyelemmel kíséri a pályázaton támogatott feladatok megvalósítását. A Hivatal munkatársai az összes megvalósult programról elkészített beszámolót legkésőbb a decemberi bizottsági ülés elé terjesztik.

Amennyiben a pályázó hibájából nem valósult meg a támogatott program, a Bizottság a következő pályázati kiírásban ennek tényét figyelembe veheti, oly módon, hogy a pályázót a következő évben a pályázati rendszerből kizárhatja.


13. Nyilvánosság

A polgármester a támogatás kedvezményezettjeinek nevéről, a támogatottak részére biztosított támogatás összegéről, valamint a támogatott célokról a Képviselő-testület, illetve Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottság döntését követő 15 napon belül tájékoztatja a lakosságot a város hivatalos honlapján és hirdetőtábláin való közzététel útján.

A jegyző a befogadott pályázatok adatait és a támogatásokat a közpénzekből nyújtott támogatások honlapján (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (1) – (3) bekezdése szerint teszi közzé.


14. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének vonatkozó rendeletei

  • Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2013 (XI.29.) önkormányzati rendelet
  • Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, valamint önkormányzati forrás államháztartáson kívüli és belüli átadásáról szóló 5/2014 (III.27.) sz. önkormányzati rendelet.Letölthető mellékletek (zip)Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottsága


Nyomtatás