PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Marcali 038/7 hrsz.-ú ingatlan eladására

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X.19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 19. § (3) bekezdése alapján Marcali Város Önkormányzata (székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) pályázatot ír ki az elidegenítést történő kijelölést követően Marcali Város Önkormányzatának tulajdonát képező

Marcali 038/7 hrsz.-ú, kivett üzemi terület megnevezésű, 2 ha 4233 m² alapterületű ingatlan

(a továbbiakban: tárgyi ingatlan)

eladására az alábbiak szerint:

A tárgyi ingatlan Marcali Város déli iparterületén található, a 68 számú főút felől megközelíthető. Marcali Város Önkormányzatának 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletével elfogadott többször módosított helyi építési szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) és szabályozási terve Gksz8 jelű kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezetbe sorolja, ahol a HÉSZ 27. § (4) bekezdése szerint

 

az építési övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

 

övezeti jele

beépítés módja

legnagyobb beépítettsége

%

legnagyobb épületmagasság

m

legkisebb

kialakítható

terület

m2

minimális zöldfelületi aránya %

Gksz8

SZ

40

9,0

4000

30

 

A HÉSZ 27. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

A HÉSZ 27. § (2) Az építési övezetekben csak olyan rendeltetésű épület létesíthető, amelyben folytatott tevékenység:

 1. nem tartozik a más jogszabály szerint meghatározott környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély, illetve előzetes vizsgálat köteles tevékenységek közé
 2. védőtávolság, védőövezet igénye saját telkén belül biztosítható
 3. a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatát nem korlátozza.

A HÉSZ 27. § (3) A kereskedelmi, szolgáltató területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 

A HÉSZ 27. § (5) Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken, a 19. § (11) bekezdés szerinti feltétel teljesítésével létesíthető.

A HÉSZ 27. § (9) Az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 10 m, kivéve ez alól a már ettől eltérően kialakult beépítésű telephelyek.

A HÉSZ 27. § (11) Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló stb.) legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben meghatározott maximális épületmagasságot, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.

 

A pályázat benyújtásának helye:

 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Címzetes Főjegyzője

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

 1. em. 36. számú iroda

Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 • pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására
 • a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére
 • fizetési módjára és időpontjára
 • a megtekintett állapot ismeretében történő ajánlattételre
 • hozzájárulását, hogy az általa benyújtott pályázat tartalmát – a bontást követően – a többi pályázó megismerje

A tárgyi ingatlanra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje:

 1. március 17. (csütörtök) 1000

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő.

A pályázati bírálóbizottság ülésének helye, ideje:

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. I. em. kisterem

 1. március 17. 1005 óra.

Ha a felhívásban meghatározott határidőre csak egyetlen pályázati ajánlat érkezik, és az a pályázati felhívásban foglalt valamennyi feltételnek megfelel, a tárgyi ingatlant a bírálóbizottság javaslatára e pályázó részére a felhívásban meghirdetett feltételekkel lehet értékesíteni.

Az ajánlatokat Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi. Ezt követően – a bizottság ajánlásával - Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékeli és dönt a beérkezett ajánlatokról.

Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A kialakult végleges vételárat az ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000,- Ft értékhatárig a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, ezt meghaladóan a Képviselő-testület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt az ajánlat nyertesének.

Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati eljárás részletes szabályait a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A tárgyi ingatlannal kapcsolatban további információ tekintettel az elrendelt veszélyhelyzetre telefonon a +36 85/501-043-as számon, illetve elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen kérhető. Az ingatlan megtekinthető a pályázat megjelenésétől számított 10 napon belül, telefonon előzetesen egyeztetett időpontban.


Marcali, 2022. március 1.

Dr. Sütő László s.k.

polgármester


Nyomtatás