Pályázat Marcali Közös Önkormányzati Hivatal aljegyző munkakör betöltésére

Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Marcali Közös Önkormányzati Hivatal aljegyző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

8700 Marcali, Rákóczi utca 11.

 

Ellátandó feladatok, a munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§.-ában és egyéb jogszabályban előírt jegyzői feladatok helyettesítéséhez kapcsolódó, valamint a jegyző által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • legalább 2 év közigazgatási gyakorlat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közigazgatásban szerzett legalább 2 év vezetői tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat/ok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a munkakör ellátásához kapcsolódó szakmai vezetői elképzelések,
 • a közigazgatási, valamint a vezetői gyakorlatot igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt,
 •  vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,
  •  továbbá hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. március 7. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2016. február 24.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bödőné dr. Molnár Irén jegyző nyújt, a 06/85 501-004 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen zárt borítékban, illetve postai úton, a pályázatnak a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi utca 11.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1706-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Fenntartja továbbá azon jogot, hogy a formai követelményeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítsa. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak nincs helye. A polgármester a jegyző javaslatára nevezi ki az aljegyzőt. A próbaidő tartama 6 hónap.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 04.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.gov.hu - A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 9.


Nyomtatás