PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Városi Könyvtár - igazgató

Marcali Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, Kjt. szerinti főfoglalkozás az ágazatra jellemző főtevékenységi kör szerint

A vezetői beosztás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. március 1-jétől 2022. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Marcali, Park u 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztosítja az intézmény jogszerű, zavartalan működését. Irányítja és szervezi az intézmény szakmai munkáját, gondoskodik a tevékenység személyi és tárgyi feltételeiről, ellenőrzi az intézmény hatáskörébe tartozó feladatellátást.

Bérezés: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Álláshely elfoglalásának ideje:

 1. március 1.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség,
 •  a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat benyújtási határideje:

A Közigállás internetes honlapon történő megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat beadási határidejét követő 30 napon belül.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok)
 • szakmai önéletrajz
 • vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási, könyvtári minőségügyi és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez
 • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
 • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatói állásának betöltésére” megjelöléssel Marcali város polgármesteréhez kell benyújtani. (Dr. Sütő László, Marcali város polgármestere, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) Bővebb felvilágosítás Németh Ildikó közművelődési referenstől kérhető a 85/501-062-es telefonszámon.


Nyomtatás