PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - eladó ingatlanok

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 211/2017. (XII.21.) számú képviselőtestületi határozatában foglalt felhatalmazás alapján a Marcali Város Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlant eladásra meghirdeti.

 

1.

Elhelyezkedés: Marcali, 326/16 hrsz. ingatlan

Elnevezése: kivett beépítetlen terület

Terület (nettó):  6608 m2

Az ingatlan Marcali keleti iparterületen található, a Ziehl-Abegg utca felől megközelíthető, az ingatlan előtt nincs kiépített út. A helyi önkormányzat hatályos rendezési tervében „Egyéb Ipari terület” (Gip3) övezetbe sorolta.

Beépítési mód: szabadonálló

Max. építménymagasság: 12,0 m

Max. beépíthetőség: 30%

Telekalakítás: min. 5000 m2

Megközelíthetőség: az ingatlan előtt nincs kiépített út

Talaj: kötött

Beépítettség: beépítetlen

Közművek: nincs kiépítve

Csapadékvíz-elvezetés: meglévő árok

Ezen övezetben a Marcali HÉSZ alapján az alábbi létesítmények helyezhetők el a beidézett feltételek szerint:

 1. Az egyéb ipari terület a Szabályozási terven „Gip” jellel szabályozott terület, melynek építési övezeteiben az ipari termelés, ipari szolgáltatás, raktározás célú épület, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei helyezhetők el.
 2. Egyéb ipari gazdasági területen jelentős mértékű zavaró hatású, különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények nem helyezhetők el.
 3. Egyéb ipari területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.
 4. Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken létesíthető.
 5. Az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 15 m.
 6. Az építési övezetekben a minimális zöldfelületi értéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítendő.
 7. Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló stb.) legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben meghatározott maximális épületmagasságot ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.
 8. 2 A Gip 3 építési övezetre vonatkozó különleges előírások:
 9. a) a meglévő vízelvezető árkokat meg kell tartani vagy új vízelvezető árok rendszert kell kialakítani.
 10. b) a Szabályozási terven jelölt „rekultivált kommunális lerakó” területén és attól 50 m távolságban építeni csak geotechnikai szakvélemény alapján lehet;
 11. A Gip2 és Gip3 építési övezetben az építési telkek minimális zöldfelületét háromszintű növényzettel kell kialakítani

 


 

eladásra meghirdeti - 2.

 

Elhelyezkedés:  Marcali, 2636/6 hrsz. ingatlan

Elnevezése: kivett beépítetlen terület

Terület (nettó): 5968 m2

Az ingatlan Marcali keleti iparterületen található, a Ziehl-Abegg utca felől megközelíthető. A helyi önkormányzat hatályos rendezési tervében „Egyéb Ipari terület” (Gip3) övezetbe sorolta.

Beépítési mód: szabadonálló

Max. építménymagasság: 12,0 m

Max. beépíthetőség: 30%

Telekalakítás: min. 5000 m2

Megközelíthetőség: aszfalt burkolatú út

Talaj: kötött

Beépítettség: beépítetlen

Közművek: nincs kiépítve

Csapadékvíz-elvezetés:  meglévő árok

Feltételek: A pályázatra meghirdetett területet keresztezi a rendezési terv szerint közútként kiszabályozott út melyet a telekalakítás során figyelembe kell venni.

Ezen övezetben a Marcali HÉSZ alapján az alábbi létesítmények helyezhetők el a beidézett feltételek szerint:

 1. Az egyéb ipari terület a Szabályozási terven „Gip” jellel szabályozott terület, melynek építési övezeteiben az ipari termelés, ipari szolgáltatás, raktározás célú épület, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei helyezhetők el.
 2. Egyéb ipari gazdasági területen jelentős mértékű zavaró hatású, különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények nem helyezhetők el.
 3. Egyéb ipari területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.
 4. Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken létesíthető.
 5. Az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 15 m.
 6. Az építési övezetekben a minimális zöldfelületi értéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítendő.
 7. Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló stb.) legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben meghatározott maximális épületmagasságot ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.
 8. 2 A Gip 3 építési övezetre vonatkozó különleges előírások:
 9. a) a meglévő vízelvezető árkokat meg kell tartani vagy új vízelvezető árok rendszert kell kialakítani.
 10. b) a Szabályozási terven jelölt „rekultivált kommunális lerakó” területén és attól 50 m távolságban építeni csak geotechnikai szakvélemény alapján lehet;
 11. A Gip2 és Gip3 építési övezetben az építési telkek minimális zöldfelületét háromszintű növényzettel kell kialakítani.

 

A pályázat benyújtásának helye:       Marcali Város Önkormányzatának Címzetes Főjegyzője - 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. - emelet 36. számú iroda

A pályázatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott pályázatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani. A ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására
 2. az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,
 3. a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére,
 4. a fizetés módjára és időpontjára,
 5. az ajánlati kötöttségre,
 6. ingatlan esetén a megtekintett állapot ismeretében történő ajánlattételre,
 7. egyéb a kiíró által meghatározott kötelezettségvállalásra vonatkozóan, valamint
 8. nyilatkoznia kell arról, hozzájárul-e, hogy az általa benyújtott pályázat tartalmát – a bontást követően – a többi pályázó megismerje.

Az ingatlanra pályázhatnak jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

Vételi ajánlat megjelölésével a pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 23. (kedd) 10.00

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.

A pályázati ajánlatokat a Marcali Városi Önkormányzat Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi. Ezt követően – a bizottság ajánlásával -  Marcali Város Önkormányzat Képviselőtestülete értékeli és dönt a beérkezett pályázatokról.

A pályázati ajánlatok közül - Marcali város érdekeit szem előtt tartva - összességében a legkedvezőbb feltételeket kínáló, gazdasági számításokkal hitelt érdemlően megalapozott ajánlat mellett kell dönteni.

A pályázat eredményéről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A kialakult végleges vételárat pályázó az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000,- Ft értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, ezt meghaladóan a képviselőtestület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt a pályázat nyertesének.

Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati eljárás részletes szabályait a Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X.19.) számú rendelete 1. melléklete tartalmazza.

További felvilágosítás a Marcali Város Önkormányzat alpolgármesterénél személyesen, előzetes időpont-egyeztetés után kérhető (tel:85/501-046). Az ingatlan megtekinthető a pályázat megjelenésétől számított 10 napon belül, telefonon előzetesen egyeztetett időpontban.

 

Marcali, 2018. január 5.                                                                                         

Dr. Sütő László sk.
polgármester

 

 


Nyomtatás