Hirdetmény - eladó ingatlan

Értesítem a lakosságot, hogy Marcali Város Önkormányzatának 70/2018. (V.24.) számú képviselő-testületi határozatában foglalt felhatalmazás alapján ELADÁSRA MEGHIRDETI Marcali 2640/32 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő, 6536 m2 alapterületű ingatlant.

 

Irányár:  1.500,- Ft/m2 + ÁFA

Az ingatlan Marcali keleti iparterületen található, a Kossuth utca felől megközelíthető. Marcali Város Önkormányzatának 11/2013. (VI.28.) Kt. rendeletével elfogadott helyi építési szabályzata (továbbiakban: HÉSZ) és szabályozási terve Gksz2 jelű kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezetbe sorolja, ahol a HÉSZ 27. § (4) bekezdése szerint

övezeti jele

beépítés módja

legnagyobb beépítettsége

%

legnagyobb épületmagasság

m

legkisebb

terület

m2

minimális zöldfelületi aránya %

Gksz2

SZ

50

9,0

200

20

 

A HÉSZ 27. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

A HÉSZ 27. § (2) Az építési övezetekben csak olyan rendeltetésű épület létesíthető, amelyben folytatott tevékenység:

  1. a) nem tartozik a más jogszabály szerint meghatározott környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély, illetve előzetes vizsgálat köteles tevékenységek közé
  2. b) védőtávolság, védőövezet igénye saját telkén belül biztosítható
  3.  c) a szomszédos telkek rendeltetésszerű használatát nem korlátozza.

A HÉSZ 27. § (3) A kereskedelmi, szolgáltató területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.

A HÉSZ 27. § (5) Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken, a 19. § (11) bekezdés szerinti feltétel teljesítésével létesíthető.

A HÉSZ 27. § (6) Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület Gksz2, Gksz5 jelű övezeteiben napelempark is létesíthető, ha a telek területe legalább 1,0 ha.

A HÉSZ 27. § (7) A 429 hrsz-ú közútról megközelíthető 422-428 hrsz-ú telkek önállóan nem építhetők be, csak összevontan válnak építési telekké.

A HÉSZ 27. § (8) Az építési övezetekben a telkek lakó-, vagy vegyes- övezethez csatlakozó telekhatárai mentén tömör kerítés létesítendő.

A HÉSZ 27. § (9) Az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 10 m, kivéve ez alól a már ettől eltérően kialakult beépítésű telephelyek.

A HÉSZ 27. § (10) Az építési övezetekben a minimális zöldfelületi értéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítendő.

A HÉSZ 27. § (11) Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló stb.) legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben meghatározott maximális épületmagasságot ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.

 

Az ajánlat benyújtásának helye:

 Marcali Város Önkormányzatának

Címzetes Főjegyzője

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

1. em. 36. számú iroda

Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani.

Az ingatlanra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

 

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. június 22. (péntek) 1000

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő.

A Marcali Városi Önkormányzat Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága értékeli és dönt a beérkezett ajánlatokról.

Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A kialakult végleges vételárat az ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000,- Ft értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, ezt meghaladóan a képviselőtestület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt az ajánlat nyertesének.

Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

Az hirdetmény kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül az ajánlatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Az értékesítendő ingatlanokkal kapcsolatban további információ személyesen a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 9-es irodájában Besenczki-Horváth Tímeánál, vagy telefonon a +36 85/501-043-as számon kérhető.

 

Marcali, 2018. június 6.

Dr. Sütő László sk.

polgármester


Nyomtatás