HIRDETMÉNY - Eladó ingatlanok

Értesítem a lakosságot, hogy Marcali Város Önkormányzatának 3/2018. (I.18.) számú képviselő-testületi határozatában foglalt felhatalmazás alapján, Marcali Város Önkormányzata a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat eladásra meghirdeti:

 

  • Marcali 5031/3 hrsz.-ú zártkerti gyömölcsös és gazdasági épület megnevezésű (a gazdasági épület már nem található az ingatlanon), 1/1 önkormányzati tulajdonú,     1 ha 6131 m2 alapterületű ingatlant
  • Marcali 5056 hrsz-ú zártkerti szántó megnevezésű, 1/1 önkormányzati tulajdonú, 2730 m2 alapterületű ingatlant
  • Marcali 4536 hrsz-ú zártkerti szántó megnevezésű, 1/1 önkormányzati tulajdonú, 1 ha 2910 m2 alapterületű ingatlant (bérleti joggal terhelt)

 

Az ajánlat benyújtásának helye:       

Marcali Város Önkormányzatának

Címzetes Főjegyzője

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

1 em. 36. számú iroda

 

Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani.

Az ingatlanra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

 

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje:

2018. február 21. (szerda) 1000

 

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő.

A Marcali Városi Önkormányzat Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága értékeli és dönt a beérkezett ajánlatokról.

Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A kialakult végleges vételárat az ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000,- Ft értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, ezt meghaladóan a képviselőtestület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt az ajánlat nyertesének.

Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

Az hirdetmény kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül az ajánlatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Az értékesítendő ingatlanokkal kapcsolatban további információ személyesen a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 9-es irodájában Besenczki-Horváth Tímeánál, vagy telefonon a  +36 85/501-043-as számon kérhető.

 

Dr. Sütő László sk. 

polgármester


Nyomtatás