Hirdetmény - Marcali 4301 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 10/2023. (II.15.) számú határozatában foglalt felhatalmazása alapján Marcali Város Önkormányzata ELADÁSRA MEGHIRDETI a Marcali 4301 hrsz. alatti, a) szőlő b) rét megnevezésű, 1921 m2 területű, 1/1 részben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant (a továbbiakban: tárgyi ingatlan) 

Az ajánlat benyújtásának helye: Marcali Város Önkormányzatának Címzetes Főjegyzője
8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 1. em. 36. számú iroda


Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani.
A tárgyi ingatlanra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek. 

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje: 2023. március 6. (hétfő) 10.00

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő.

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága értékeli és dönt a beérkezett ajánlatokról. Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap. Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

Az hirdetmény kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül az ajánlatot eredménytelennek nyilvánítsa. A tárgyi ingatlannal kapcsolatban további információ személyesen a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 9-es irodájában Besenczki-Horváth Tímeánál, vagy telefonon a +36 85/501-043-as számon kérhető.

Marcali, 2023. február 17.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester


 hirdetmény (pdf)


Nyomtatás