Hirdetmény - eladásra kínált ingatlan

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Marcali Város Önkormányzatának 129/2018. (IX.27.) számú képviselő-testületi határozatában foglalt felhatalmazás alapján Marcali Város Önkormányzata ELADÁSRA MEGHIRDETI

a Marcali 3204/2 hrsz.-ú kivett sporttelep megnevezésű, 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő, 7319 m2 alapterületű ingatlant. (továbbiakban: tárgyi ingatlan)

A tárgyi ingatlan Marcali Boronkán található, a Gárdonyi utca felől közelíthető meg. Marcali Város Önkormányzatának 11/2013. (VI.28.) Kt. rendeletével elfogadott helyi építési szabályzata (továbbiakban: HÉSZ) és szabályozási terve Vt 2 jelű településközpont terület építési övezetbe és EV jelű védelmi erdőterület övezetbe sorolja tárgyi ingatlant, ahol a HÉSZ 25. § (4) bekezdése szerint a településközpont terület (Vt 2) építési övezetben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:

övezeti jele

beépítés módja

legnagyobb beépítettsége

%

legnagyobb épületmagasság

m

legkisebb

terület

m2

minimális zöldfelületi aránya %

Vt 2

SZ

35

7,5

1500

30

A HÉSZ 25. § (1) A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre

A HÉSZ 25. § (2) A településközpont területen elhelyezhető főépület – a lakó rendeltetésen kívül -:

 1. a) igazgatási, iroda,
 2. b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
 3. c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
 4. d) kulturális, közösségi szórakoztató,
 5. e) sport,

rendeltetést is tartalmazhat.

A HÉSZ 25. § (3) Településközpont terület építési övezeteiben melléképületként gépjárműtároló és az épület(ek) rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb tároló helyezhető el a 6.§ (14) bekezdésben foglalt feltételek szerint, ill. ezek a rendeltetések a főépületben is elhelyezhetők a (2) bekezdés a-e) pontja szerinti rendeltetések mellett.

A HÉSZ 25. § (5) Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken, a 19. § (11) bekezdés szerinti feltétel teljesítésével létesíthető.

A HÉSZ 25. § (6) Településközpont területen a melléképítmények közül kizárólag:

 1. a) közmű-becsatlakozási műtárgy,
 2. b) hulladéktartály-tároló,
 3. c) kerti építmény,
 4. d) olyan antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, melynek legmagasabb pontja nem haladja meg a 6 m-t helyezhető el.

A HÉSZ 25. § (7) A szabályozási terven „intézményi közhasználatú zöldfelületként” szabályozott terület közhasználat elől nem zárható el és a területre a következő szabályokat kell alkalmazni:

 1. a) a területen épület nem létesíthető,
 2. b) a szabályozott terület legalább 40 %-át növényzettel fedetten kell fenntartani,
 3. c) a területen a pihenés, játék, testedzés építményei, továbbá köztárgyak létesíthetők,
 4. d) a belső közlekedést szolgáló utak, parkolók kialakíthatók.

A védelmi erdőterület (Ev) övezetre vonatkozó előírások a következők:

A HÉSZ 43 § (3) Védelmi rendeltetésű erdőterület (Ev) övezeteiben épület nem létesíthető. Az OTÉK építmények elhelyezésére vonatkozó fejezetében az általános előírások szerinti építmények akkor helyezhetők el, ha azok az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák.

A HÉSZ 43 § (4) Védett erdő területén építmények a természetvédelmi kezelési tervvel összhangban csak természetvédelmi kezelési, bemutatási, illetve erdészeti céllal létesíthetők.

A HÉSZ 43 § (11) Erdőterületen vadaskert nem létesíthető, terepmotorozás, terepautózás nem végezhető.

A tárgyi ingatlant  Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 14/2018(IX.21.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete településképi szempontból falusias területbe sorolja.

A Rendelet 17. §-a alapján a 12. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott Falusias területek településrészen a 14. § (3) bekezdés c)-g) pontok és a (6) bekezdés előírásai is alkalmazandók.

A Rendelet 14. § (3) „Egyedi építészeti követelmények:

 1. Főépület esetében a homlokzati felületek anyagai jellemzően: tégla, kő, fa, üveg, vakolat (pasztellszínben) lehetnek.
 2. Főépület esetében magastető tetőfedéseként az alábbi építőanyagok alkalmazhatók: hagyományos cserép, betoncserép, cserepes lemez, valamint korcolt lemezfedés (fém színekben).
 3. Melléképületek és melléképítmények homlokzati anyagaként nem alkalmazható: pala, pvc és műanyag, bitumenes lemez és bitumenes hullámlemez, hullámpala.
 4. Melléképületek és melléképítmények magastetős kialakítása esetén nem alkalmazható: műanyag hullámlemez, pvc szigetelés, bitumenes hullámlemez, bitumenes fedéllemez.
 5. Lakóterületen többszintes tetőterű épület nem alakítható ki.”

A Rendelet 14. § (7) „Tömör kerítés a zártsorú beépítés kivételével utcai telekhatáron nem létesíthető, szögesdrótos kerítés magasítás nem alakítható ki.”

A Rendelet 25. § a), c-d) „A településképi szempontból meghatározó területeken az egyéb műszaki berendezések elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények az alábbiak:

 1. A tervezett lakóépületek és intézmények homlokzatára szerelt kapcsolószekrények és a dobozok helyét és a színét, az épület stílusához, a homlokzat színéhez igazodva kell   kiválasztani. A berendezéseket az épületek alárendelt homlokzatára kell felszerelni, illetve a kerítésbe kell beépíteni – a közmű üzemeltetők előírásait figyelembe véve.
 2. Az épületen napelem, napkollektor csak tetősíkban helyezhető el.
 3. Síktáblás napelem és napkollektor, az építészeti környezethez illeszkedve:
 4. da) magastetős épületeken az épület ferde tetősíkjában (azzal megegyező dőlésszögben),
 5. db) lapostetős épületeken elsősorban az épület attikájának takarásában, vagy az épület formálásába építészetileg beillesztve,
 6. dc) előkertben, illetve a telek közterületről látható részén csak lábon álló kerti tetőre szerelve vagy földrézsűre fektetve helyezhető el.”

 

Az ajánlat benyújtásának helye:

 

Marcali Város Önkormányzatának

Címzetes Főjegyzője

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

 1. em. 36. számú iroda

Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani.

A tárgyi ingatlanra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

 

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje:

 1. október 16. (kedd) 1000

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő.

Az ajánlatokat a Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi. Ezt követően – a bizottság ajánlásával - Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékeli és dönt a beérkezett ajánlatokról.

Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A kialakult végleges vételárat az ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000,- értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, ezt meghaladóan a képviselő-testület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt az ajánlat nyertesének.

Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

Az hirdetmény kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül az ajánlatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A tárgyi ingatlannal kapcsolatban további információ személyesen a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 9-es irodájában Besenczki-Horváth Tímeánál, vagy telefonon a +36 85/501-043-as telefonszámon kérhető.

Dr. Sütő László

polgármester

 

hirdetmény (pdf)

 


Nyomtatás