ASP logo

Termőföldek adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közzététele

Ügytípus megnevezése:

Termőföldek adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közzététele

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatvány:

A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

Ügy leírása, folyamata

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról, alapján:

  1. Az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

- A tulajdonosnak, mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kérelmet kell benyújtani, meghatározott egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt, a szerződés felek általi aláírását követő 8 napon belül. A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

- A közzétételi kérelem egyben hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül, ha az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött.

- Ha az eladó az adásvételi szerződésben megadta a vevő javára szóló bejegyzési engedélyt, úgy a közzétételi kérelemhez kötelezően mellékelni kell az adásvételi szerződés szerinti vevő, vevők javára történő tulajdonjog bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatvány jogi képviselő által kitöltött példányát is.

- Ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra 4 példányszámban (4 eredeti példány szerződést kell benyújtani, melyből 1 példánynak biztonsági papíron kell készülnie) az adásvételi szerződések, a jegyző az eladót legfeljebb 5 napos határidő megállapításával haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására.

- A jegyző megtagadja a közzétételi kérelem teljesítését, ha

a) az eladó a hiányosságok pótlása felhívásnak határidőn belül nem tett eleget,

b) a közzétételi kérelem nem az eladótól származik.

- A jegyző a közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti adásvételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a név, cím, állampolgárság kivételével a természetes személyazonosító adatokat, továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot. Ez a szerződéspéldány kerül közzétételre az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarország.hu kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál). A jegyző tájékoztató jelleggel az anonimizált adásvételi szerződés másolatát kifüggesztheti a hivatal hirdetőtáblájára is. A jegyző a közzétett adásvételi szerződésre rávezeti a kormányzati portálon történő közzététel időpontját, a közlés kezdő napját és a 2013. évi CXXII törvény (továbbiakban: Földforgalmi tv.) 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

- Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

- Az eladó a közzétételi kérelmet az adásvételi szerződés közzétételéig vonhatja vissza. A közzétételi kérelem visszavonását írásban kell bejelenteni a jegyzőnek.

- Ha a visszavonás iránti bejelentés a szerződés közzétételét követően érkezik be a jegyzőhöz, a visszavonás iránti bejelentésnek joghatása nincs, az a szerződés közlésének hatályát nem szünteti meg.

- A működtető szervezet a kormányzati portálról az adásvételi szerződést a jegyző által az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló 60 napos határidő utolsó napjaként az adásvételi szerződésen megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le. A jegyző a levétellel egy időben rávezeti a közzétett szerződésre a levétel napját.

- Ha a jegyző megállapítja, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, a jegyzőnek az elfogadó jognyilatkozaton rögzítenie kell annak tényét, hogy az elfogadó jognyilatkozat az azt átadó elővásárlásra jogosulttól származik, és az azon szereplő aláírást saját kezű aláírásának ismerte el.

- A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adásvételi szerződések eredeti példányaival, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek, és egy időben tájékoztatja az eladót is. 

  1. A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése

- A haszonbérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kérelmet kell benyújtani, meghatározott egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt.

- A jegyző részére 3 eredeti haszonbérleti szerződést kell benyújtani, a közzétételi kérelemmel együtt. A haszonbérleti szerződéseknek nem kell biztonsági okmányon szerkesztettnek lenniük. 

- Amennyiben a haszonbérleti szerződéshez térképi kimutatás is tartozik, azt a közzétételi kérelemhez a haszonbérleti szerződésekkel együtt csatolni kell.

- A közzétételi kérelmet a haszonbérbeadónak kell benyújtania a jegyzőhöz.

- A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

- Ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra 3 példányszámban eredeti haszonbérleti szerződések, a jegyző a haszonbérbeadót legfeljebb 5 napos határidő megállapításával haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására.

- A jegyző 15 napon belül a benyújtott eredeti haszonbérleti szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a név, cím, állampolgárság kivételével a természetes személyazonosító adatokat, továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot. Ez a szerződéspéldány kerül közzétételre az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarország.hu kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál). A jegyző tájékoztató jelleggel az anonimizált haszonbérleti szerződés másolatát kifüggesztheti a hivatal hirdetőtáblájára is.

- A jegyző a közzétett haszonbérleti szerződésre rávezeti a kormányzati portálon történő közzététel időpontját, a közlés kezdő napját és a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott, az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

- A működtető szervezet a kormányzati portálról a haszonbérleti szerződést a jegyző által az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló 15 napos határidő utolsó napjaként a haszonbérleti szerződésen megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le. A jegyző a levétellel egy időben rávezeti a közzétett szerződésre a levétel napját.

- Amennyiben 15 napos határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

- A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződés eredeti példányaival, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek és egy időben tájékoztatja a haszonbérbeadót is.

  1. Az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően megkötött haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó különös szabályok

- Ha az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés úgy jött létre, hogy a szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve kell a jegyző részére megküldeni. Ez esetben a haszonbérleti szerződéshez csatolni kell a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő azon terület tekintetében áll fenn, amelyet haszonbérlő részére használatra átengednek.

- A haszonbérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kérelmet kell benyújtani, meghatározott egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt.

-A jegyző részére 3 eredeti példányba kell benyújtani, a közzétételi kérelemmel együtt. A haszonbérleti szerződéseknek nem kell biztonsági okmányon szerkesztettnek lenniük. 

- A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

- A közzétételi kérelemhez csatolni kell a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közleményt (a továbbiakban: közzétételi közlemény) is.

- A közzétételi közleményt a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

- A jegyzőnek 15 napon belül az összefűzött haszonbérleti szerződések helyett a hiánytalanul kitöltött közzétételi közlemény egyik példányán kell felismerhetetlenné tenni a név, cím, állampolgárság kivételével a természetes személyazonosító adatokat, továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas adatot. Ez a szerződéspéldány kerül közzétételre az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarország.hu kormányzati portálon (a továbbiakban: kormányzati portál). A jegyző tájékoztató jelleggel az anonimizált közzétételi közlemény másolatát kifüggesztheti a hivatal hirdetőtáblájára is.

- A jegyző a kifüggesztett közzétételi közleményre rávezeti a kormányzati portálon történő közzététel időpontját, a közlés kezdő napját és a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében meghatározott, az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

- A működtető szervezet a kormányzati portálról a közzétételi közleményt a jegyző által az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló 15 napos határidő utolsó napjaként a közzétételi közleményben megjelölt napot követő legközelebbi munkanapon veszi le. A jegyző a levétellel egy időben rávezeti a közzétételi közleményre a levétel napját.

- Amennyiben 15 napos határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a polgármesteri hivatalnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

- A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződés eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek és egy időben tájékoztatja az eladót is.

- Az irattovábbítás során a közzétett közzétételi közleményt is meg kell küldeni a közzétételi kérelmet benyújtó haszonbérbeadó tulajdonostárs, illetve a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:

A kérelmet személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. fsz. 9-es irodában lehet leadni, vagy postai úton elküldeni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatala 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. címre.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

A közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján

közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Nincs.

A jogorvoslati lehetőségekről:

A Jegyző nem hoz döntést mely ellen jogorvoslattal lehetne élni. Igazolást ad ki a kifüggesztés vonatkozásában.

Az alkalmazott jogszabályokról:

- 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról.

- 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

-2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

A hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

A hatóság az eljárás során a személyes adatot és a védett adatot csak akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárult. A hozzájárulást az érintett az ügyintézési rendelkezésben is megadhatja.


Nyomtatás