ASP logo

Parlagfű lakossági bejelentése

Ügytípus megnevezése: parlagfű lakossági bejelentése

 

Ügy leírása, folyamata a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján:

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén

 1. a) külterületen a terület fekvése szerint illetékes növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal (továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság)
 2. b) belterületen a települési önkormányzat jegyzője

rendeli el a közérdekű védekezést.

 • Ha belterületi ingatlan esetében a települési önkormányzat nem tesz eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, a növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el a közérdekű védekezést.
 • A közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság a közérdekű védekezés elvégzésével általa minden év május 31. napjáig kiválasztott gazdálkodó szervezetet bízhat meg.
 • A közérdekű védekezést célirányosan, költségtakarékosan, hatékonyan és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással kell elvégezni.
 • A közérdekű védekezés költségeként a növény- és talajvédelmi hatóságnál, illetve a jegyzőnél felmerült vállalkozói díj számolható el.
 • Helyszíni ellenőrzést - a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében - saját kezdeményezésre vagy bejelentés alapján külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző végez. Az ingatlanügyi hatóság a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre a 4 §-ban meghatározott területeken folytatja le.
 • A helyszíni ellenőrzés során - amennyiben bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.
 • A parlagfű felületi borítottságot és a kultúrnövény tőszámát a Tv. 2. számú mellékletben foglaltak alapján kell megállapítani. Kultúrnövény esetén a parlagfű felületi borítottságot négyzetméterenként kell számítani. Az agronómiailag indokolt tőszám viszonyítási mértékegysége darab/folyóméter. Kultúrnövény hiányában a teljes fertőzött területre vonatkozó átlagos parlagfűvel való felületi borítottságot kell megadni.
 • A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatban töréspontokkal, valamint a helyrajzi számmal meg kell határozni azt a területet, amelyre a hatósági védekezés kiterjed.

 

Hol és hogyan lehet bejelentést tenni:

Nincs külön formanyomtatvány. A bejelentést személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. fsz. 11-es irodában lehet leadni, vagy postai úton elküldeni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatala 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. címre.

 

A bejelentéshez szükséges mellékletek:

- az azonosításhoz szükséges adatok (település, utca, házszám, esetleg helyrajzi szám)

 

Az ügyintézés illetékmentes.

 

A jogorvoslati lehetőségekről:

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

 • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
 • az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 


Nyomtatás