ASP logo

Közútkezelői hozzájárulás

Ügytípus megnevezése: közútkezelői hozzájárulás 

 

Közútkezelői hozzájárulás szükséges.

 • A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges.
 • Útcsatlakozás létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.
 • külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint
 • belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához,
 • amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi.

 

Ügy leírása, folyamata

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a szükséges mellékletekkel a közutat érintő munkálatok/használat megkezdése előtt 15 nappal, írásban kell benyújtani Marcali Közös Önkormányzati Hivatalhoz A kérelem benyújtása a kérelmezett munkára/használatra nem jogosít. A kérelem előterjesztésétől számított 21 napon belül a képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester megküldi hozzájárulását a kérelmezőnek. A kérelmezett munka/használat csak a hozzájárulás birtokában kezdhető meg.

Ha a kérelem előterjesztésétől számított 21 napon belül a polgármester nem nyilatkozik, akkor a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

 

A közútkezelői hozzájárulás díj- és illetékmentes.

 

Jogorvoslat

A közútkezelői hozzájárulás felülvizsgálatát – a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 7/A. § (3) bekezdése alapján - a Somogy Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály – Útügyi Osztálytól (7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.), mint illetékes I. fokú közlekedési hatóságtól lehet kérni.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 30/1988. (IV.21.) MT rendelet - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról 
 • 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet - A közutak igazgatásáról 
 • 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - OTÉK
 • 5/2004. (I. 28.) GKM rrendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
 • 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet - A közúton végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről

 

Szükséges dokumentumok:

 1. A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez
 1. az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást),
 2. a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását,
 3. az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét.

 1. Valamely hatóság engedélyéhez kötött építmény elhelyezése céljára, továbbá útcsatlakozás létesítéséhez (kapubejáró kialakítás, felújítás) és csapadékvíz elvezető árok felújításához
 1. a vízelvezetés megoldását az útcsatlakozás térségében,
 2. a csatlakozó út várható forgalmi adatait,
 3. az érintett ingatlan azonosításához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatokat,
 4. az építménynek, tevékenységnek, fának a közút tengelyétől, illetve területének határától mért távolságát,
 • 3 példányban csatolni kell
 1. az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást),
 2. ab) a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását,
 3. ac) az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét
 4. a csatlakozó út hossz-szelvényét és minta keresztszelvényét,
 5. a csatlakozó út közúti jelzéseinek felsorolását.

Nyomtatás