ASP logo

Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése

Ügytípus megnevezése: kereskedelmi tevékenység bejelentése, működési engedélyezése, módosítása, megszűnése

  

Ügy leírása, folyamata

 1. október 1. napjától a kereskedelmi tevékenység feltételeit a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény, valamint e törvények felhatalmazása alapján a Kormány 210/2009. (IX.29.) számú, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

A Rendelet szerint a forgalmazott termékkörtől függően az ún. bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységet a kereskedő a települési jegyző részére a Rendeletben meghatározott adattartalommal és csatolandó mellékletekkel bejelenti. A jegyző a kereskedelmi tevékenységet nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül és az önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

A bejelentést és nyilvántartásba vételt követően a jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal együtt a megküldi bejelentő és az érintett szakhatóságok részére.

A Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a kizárólag üzletben forgalmazható alábbi termékeket:

 • kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;
 • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 • állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
 • növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 • nem veszélyes hulladék;
 • az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

A kizárólag üzletben forgalmazható terméket, vagy ilyen terméket is forgalmazó üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély kérelmet az üzlet helye szerinti települési jegyzőnél kell benyújtani.

A Rendelet értelmében a nyilvántartásban szereplő adatokban történő változást, illetve a kereskedelmi tevékenység megszűnését a tevékenység végzője köteles haladéktalanul bejelenteni a jegyzőnek.

 

Kérelem és bejelentés benyújtása kizárólag elektronikusan történik:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdése alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (az egyéni vállalkozót is beleértve), az állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.

Az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne az E-önkormányzat portál.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal ügyfelei számára az E-önkormányzat portálon keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat és szolgáltatásokat.

 

Az E-önkormányzat portál elektronikus ügyintézés szolgáltatásai az alábbi címek bármelyikén elérhetők: 

https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu
https://ohp.asp.lgov.hu

 

Az Eüsztv. 9. § (3) bekezdése szerint természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre, egyéb esetben számukra az elektronikus ügyintézés továbbra is választható forma.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek papíron benyújtott kérelmei és bejelentései az Eüsztv. 9. § (5) bekezdése értelmében a visszautasításra kerülnek, illetve a bejelentést hatálytalannak kell tekinteni. 


Az ügyintézés illetékmentes.

 

Az ügyintézés határideje:

A kereskedelmi tevékenység bejelentése esetén a kérelem beérkezésétől számított 8 nap, működési engedélyezés esetén a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül kell az ügyet lezáró határozatot meghozni.

 

Jogorvoslat:

A működési engedély határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül írásban lehet fellebbezést benyújtani határozatot hozó jegyzőnél (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.). A jegyző a beadványt köteles a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) továbbítani nyolc napon belül. Ha az arra jogosult ügyfél élt a fellebbezés lehetőségével, a határozatot nem lehet végrehajtani, azaz a működési engedélyt kiadni. A fellebbezési eljárás illetékmentes. 

A jogorvoslati kérelem benyújtására is alkalmazni kell az elektronikus ügyintézés szabályait.

 

Az ügyintézés során alkalmazandó jogszabályok:

 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről,
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
 • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,
 • 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés táncos rendezvények működésének biztonságossá tételéről,
 • 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról,
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól.

 


Nyomtatás