ASP logo

Kérelem kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásához

Ügytípus megnevezése: kút létesítése, üzemeltetése, fennmaradása 

Ügy leírása, folyamata

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a kutak vízilétesítmények, amelyek megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A korábban engedély nélkül létesített, vagy engedély nélkül üzemelő kutakra egyaránt meg kell kérni az engedélyt. 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

• a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
• épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
• nem gazdasági célú vízigény.

A fentiektől eltérő vízilétesítmények engedélyezését az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt). Amíg a vízilétesítmény létezik (nem történik meg a szakszerű eltömedékelés, a megszüntetés), addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni.

Ha a vízimunka elvégzése jogerős hatósági engedély nélkül történt és a hatóság a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni.

Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a 2018. december 21. napját megelőzően vízjogi engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2023. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A jelenleg hatályos szabályozás alapján kút létesítési, üzemeltetési, fennmaradási engedélyezését a megfelelő kérelem nyomtatvány (kérelem létesítési, vagy kérelem üzemeltetési/fennmaradási engedélyezéshez) kitöltésével, és az abban felsorolt dokumentumok benyújtásával kérelmezheti Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől. A kérelem benyújtható az ASP rendszeren keresztül az e-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), vagy ha azt magánszemély nyújtja be, papír alapon személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. fsz. 11-es irodában lehet leadni, vagy postai úton elküldeni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. címre.

A kérelemben a meglévő kút létesítési évére vonatozó adatokat szükséges megadni az alábbiak szerint:
• 1992. február 15. napja előtt létesült:
Az olyan ásott kút, mely mélységének és elhelyezkedésének függvényében jogszerűen létesült engedély nélkül, valamint minden fúrt kút esetében üzemeltetési engedély kerül kiadásra;
• 1992. február 15. napja után létesült:
Minden ásott, és fúrt kútra, mely nem rendelkezik engedéllyel, fennmaradási engedély kerül kiadásra.
• 2018. december 21. napja után létesült:
Minden ásott és fúrt kútra, amely engedély nélkül létesült, fennmaradási engedély kerül kiadásra, és nem mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól.

Az engedélyezési eljárás lefolytatása illetékmentes.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

• 1995.évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
• 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
• 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
• dokumentáció tartalmáról
• 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő
• beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
• 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
• ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
• 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
• elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános
• szabályokról
• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény


 

Szükséges dokumentumok:

  • A kút létesítési, üzemeltetési, fennmaradási engedély iránti kérelem (pdf)

  • A kérelemhez csatolni kell fényképfelvételt a kútról és környezetéről.

  • Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményét.

 


Nyomtatás