ASP logo

Ipari, szolgáltatási tevékenység bejelentése, engedélyezése, módosítása, megszűnése

Ügytípus megnevezése: ipari, szolgáltatási tevékenység bejelentése, engedélyezése, módosítása, megszűnése

 

Ügy leírása, folyamata

2013. február 28-án hatályba lépett a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet).

A bejelentéshez, ill. telepengedélyhez kötött ipari tevékenységek felsorolását a Rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. A tevékenységi körök megjelölése tekintetében a TEÁOR számok elhagyásra kerültek, azokat az engedélyezés során, illetve a nyilvántartásban nem kell feltüntetni, de a tevékenységek tartalmának meghatározásakor azok továbbra is irányadók.


Bejelentéshez kötött ipari tevékenységek bejelentése esetén a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

Amennyiben az övezeti besorolás szerint a telepen a tevékenység végezhető a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi.


A nyilvántartásba vételt követően a bejelentés másolatát a jegyző az egyes közérdeken alapuló indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok részére megküldi. A bejelentéshez kötött tevékenységek esetében az ágazati jogszabályok betartásának ellenőrzése utólagosan történik.


Telepengedélyhez kötött ipari tevékenységek esetén a telepengedély kiadásának feltétele a szakhatósági hozzájárulások megléte és az, hogy az övezeti besorolás szerint a tevékenység az adott területen végezhető-e. A telepengedély-köteles tevékenységet csak jogerős vagy végleges telepengedély birtokában lehet folytatni.

A telepekről vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül és az önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

 

A telepengedély kérelem benyújtása és a telep bejelentése kizárólag elektronikusan történik:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdése alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (az egyéni vállalkozót is beleértve), az állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.

Az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne az E-önkormányzat portál.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal ügyfelei számára az E-önkormányzat portálon keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat és szolgáltatásokat.

 

Az E-önkormányzat portál elektronikus ügyintézés szolgáltatásai az alábbi címek bármelyikén elérhetők: 

https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu
https://ohp.asp.lgov.hu

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Az ipari tevékenység bejelentésekor az ügyintézés illetékmentes.

A telep engedélyezésével kapcsolatos eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 5.000 Ft, melyet banki utalással kell megfizetni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 10403947-50526586-88891016. számú számlájára.

Az Eüsztv. 9. § (3) bekezdése szerint természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre, egyéb esetben számukra az elektronikus ügyintézés továbbra is választható forma.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek papíron benyújtott kérelmei és bejelentései az Eüsztv. 9. § (5) bekezdése értelmében a visszautasításra kerülnek, illetve a bejelentést hatálytalannak kell tekinteni. 

 

Az ügyintézés határideje:

 

Az ipari tevékenység bejelentése esetén a kérelem beérkezésétől számított 8 nap, a telepengedély kiadása iránti eljárásban a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kell az ügyet lezáró határozatot meghozni.

 

A jogorvoslat:

A döntés ellen fellebbezni lehet a határozat közlésétől számított 15 napon belül abban az esetben, ha a kérelmező vagy az, akire az engedélyt elbíráló határozat rendelkezést tartalmaz, vagy akit érint, a döntést sérelmesnek tartja. (Például a tevékenység túl nagy zajjal jár és a lakóközösséget ez zavarja.) A fellebbezést a határozatot hozó jegyzőnél kell benyújtani írásban, aki a beadványt köteles a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) továbbítani nyolc napon belül.

A telep engedélyezésével kapcsolatosan, ha az arra jogosult élt a fellebbezés lehetőségével, a határozatot addig nem lehet végrehajtani, azaz a telepengedélyt nem lehet kiadni. A fellebbezés díjköteles, a 6000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat átutalási megbízással - számlaszám: 10039007-00299688-00000000 - a fellebbezési kérelem előterjesztésekor kell leróni.

A jogorvoslati kérelem benyújtására is alkalmazni kell az elektronikus ügyintézés szabályait.

 

Az ügyintézés során alkalmazandó jogszabályok:

  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
  • 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedély rendjéről és a bejelentés szabályairól,
  • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,
  • 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
  • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól.

 


Nyomtatás