ASP logo

A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

Ügytípus megnevezése: a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről 

A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

A súlykorlátozás táblákkal jelölt utakra 5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű járművel behajtani tilos.

A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó járművel Marcali város közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonban álló utakon csak behajtási engedéllyel lehet közlekedni.

A rendelet hatálya alá tartozó utakon a tilalmat a súlyhatár megjelölésével a „tehergépkocsival behajtani tilos vagy a „súlykorlátozás” jelzőtábla a „Kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával együtt jelzi.

A járműre vonatkozó behajtási engedély adható eseti behajtási engedély meghatározott napon történő egyszeri be-, és kihajtásra, egy hétre, egy hónapra, hat hónapra, egy évre.

Az építkezésre vonatkozó behajtási engedély az építéssel/bontással érintett ingatlanon történő építési/bontási tevékenység teljes időtartamára adható ki.

Aki Marcali Város közigazgatási területén a súlykorlátozással érintett önkormányzati tulajdonú utakra, területekre behajtási engedély nélkül 5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel behajt a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el és közigazgatási bírsággal sújtható.

 

Ügy leírása, folyamata

A behajtási engedély iránti kérelmet a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalhoz, a polgármesternek címezve, az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

A behajtási engedély iránti kérelmet egy járműre vonatkozóan a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolásával a jármű üzembentartója, tulajdonosa vagy a kérelemben célállomásként feltüntetett ingatlan tulajdonosa, használója nyújthatja be.

Az építkezésre vonatkozó behajtási engedély kiadása iránti kérelmet az építési /bontási tevékenység helyszínére történő szállítás esetén a kérelemben megjelölt ingatlan tulajdonosa, illetve jogszerű használója, továbbá az építési/bontási engedély jogosultja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység jogosultja, valamint az utóbbiak képviseletében eljáró személy nyújthatja be.

A behajtási engedély egy adott járműre, rendszámhoz kötve adható ki, az e rendeletben előírt feltételek fennállása esetén. Amennyiben egy kérelmező, építtető több járműre vonatkozóan kíván benyújtani behajtási engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik járműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Több jármű esetén minden járműre külön behajtási engedélyt kell kiadni.

A járműre vonatkozó behajtási engedély kiadása iránti kérelmet a kérelemben meghatározott időpontot (1 napnál hosszabb időtartamra szóló kérelem esetén a kérelemben megjelölt időszak kezdőnapját) megelőzően legalább 5 munkanappal korábban kell benyújtani.

Az építkezésre vonatkozó behajtási engedély iránti kérelmet az építési/bontási engedély, valamint az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység, továbbá az építési/bontási engedélyhez nem kötött építési tevékenység tervezett kivitelezése előtt legalább 8 munkanappal kell benyújtani.

Rendszám nélküli behajtási engedély olyan esetekben igényelhető, amikor a kérelmező konkrét forgalmi rendszámot nem tud meghatározni, vagy ha azok folyamatosan változnak.

Rendszám nélküli behajtási engedély több járműre is érvényes lehet, ha azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott a jármű, és a kérelmező/építtető szállítólevéllel vagy egyéb dokumentummal igazolni tudja a behajtás jogosságát.

A polgármester a kérelmet megvizsgálja, és amennyiben a behajtási engedély kibocsátásának feltételei maradéktalanul fennállnak, a behajtási engedélyt a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül adja meg a jármű forgalmi rendszámának feltüntetésével.

A polgármester a behajtási engedély kiadását megtagadhatja, ha a közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a 2. § (1) bekezdésében meghatározott legnagyobb össztömeget meghaladó jármű azon közlekedjék, vagy a kérelem a behajtási engedély kiadása feltételeinek nem felel meg. A jelen bekezdésben meghatározott okokból a polgármester a behajtási engedélyben a kérelmezettől más útvonalat jelölhet ki a kérelemmel érintett ingatlan megközelítésére.

 

Az ügyintézés illetékmentes.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

- Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 20/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

- a közúti közlekedésről szóló, 1988. évi I. törvény és a végrehajtásáról szóló 30/1988 (IV. 20.) MT rendelet

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

- az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

 

Szükséges dokumentumok:

 

behajtási engedély iránti kérelem, melyben pontosan meg kell jelölni:

  1. a kérelmező/építtető nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét,
  2. az érintett utcát, utcákat vagy útszakaszt, területet, amelyre vonatkozóan a kérelmező/építtető a behajtási engedély kiadását kéri,
  3. a megközelítendő ingatlan pontos meghatározását, utcát, házszámát, helyrajzi számát,
  4. azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan a behajtási engedélyt kéri,
  5. a jármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát), amennyiben a járművet – a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni,
  6. a járműnek, illetve járműszerelvénynek a megengedett legnagyobb össztömegét és azt, hogy a jármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 3.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének II. számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik.

A kérelemhez csatolni kell:

  1. a járműre vonatkozó behajtási engedély esetében az érintett jármű forgalmi engedélyének másolatát, kivéve a 6. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat,
  2. az építkezésre vonatkozó behajtási engedély esetében az építési/bontási engedély, avagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tudomásul vételéről szóló igazolás másolatát, az építési/bontási engedélyhez nem kötött építési tevékenység esetén az építtető erre vonatkozó nyilatkozatát.

 behajtási engedély iránti kérelem (pdf)


Nyomtatás