Koncessziók

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. december 23-i ülésén az Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz- és szennyvízközművek üzemeltetésére kiírt koncessziós pályázat nyertesének a Dél-dunántúli Regionális Vízmű Rt.-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) hirdette ki. A koncessziós szerződés alapján a Dél-dunántúli Regionális Vízmű Rt. 2014. december 31-ig üzemeltette az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz- és szennyvízközműveket.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 76/2014. (V.15.) számú képviselő-testületi határozatával a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a 29. § (1) bekezdése alapján, - mivel a DRV Zrt. többségi állami és önkormányzati tulajdonú, a víziközművek üzemeltetésére alapított gazdálkodó szervezet - pályázat kiírása nélkül átengedi a törzsvagyonába tartozó víziközművek üzemeltetését a Dél-dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) számára, a víziközművek üzeméltetésére a DRV Zrt.-t üzemeltetőnek jelölte ki.

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 188/2014. (XI.20.) számú képviselő-testületi határozatával Marcali Város Önkormányzata

 • Marcali Város közigazgatási területén, (ideértve Marcali-Bize, Marcali-Boronka, Marcali-Gyótapuszta településrészeket) kiépített, az önkormányzat tulajdonában lévő Marcali Regionális Vízmű,
 • Marcali város, Nikla község, Csömend község területén kiépített, az önkormányzatok tulajdonában lévő közcélú szennyvízelvezető rendszer (Marcali Város Önkormányzata tekintetében Marcali, ideértve Marcali-Bize, Marcali-Boronka településrészeket), és Marcali Város Önkormányzata tulajdonában lévő Marcali Szennyvíztisztító telep,
 • Marcali Város, Somogysámson Község, Sávoly Község, Csákány Község, Somogyzsitfa Község, Szőkedencs Község közigazgatási területén kiépített, az önkormányzatok tulajdonában lévő Somogysámsoni Kistérségi Vízmű közműveinek (Marcali Város Önkormányzata tekintetében Marcali-Horvátkúti településrész vonatkozásában)

víziközműveinek üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződést 2034. december 31. napjáig terjedő határozott időre jóváhagyta és egyúttal felhatalmazta a Polgármestert, a közcélú ivóvízellátó rendszerek működtetésére, valamint a közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep működtetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a Marcali Város Önkormányzata víziközműveinek üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződéseket jóváhagyta.

Támogatások

Támogatások 2015. (pdf)

Támogatások 2016. (pdf)

Támogatások 2017. (pdf)

Támogatások 2018. (.xlsx)

Támogatások 2019. (pdf)

Szerződések

Marcali Város Önkormányzata - szerződések:

 

Az önkormányzat önként vállalt feladatai

Foglalkoztatottak

Foglalkoztatottak 2010.
Foglalkoztatottak 2011. I. negyedév
Foglalkoztatottak 2011. II. negyedév
Foglalkoztatottak 2011. IV. negyedév
Foglalkoztatottak 2011. III. negyedév
Foglalkoztatottak 2012. I. negyedév
Foglalkoztatottak 2012. II. negyedév
Foglalkoztatottak 2012. III. negyedév
Foglalkoztatottak - Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I-IV. negyedév
Foglalkoztatottak - Marcali Város Önkormányzata 2013. I-IV. negyedév

- Foglalkoztatottak - Marcali Város Önkormányzata - 2016. I. negyedév

- Foglalkoztatottak - Marcali Közös Önkormányzati Hivatal - 2016. I. negyedév

- Foglalkoztatottak 2016. - Marcali Város Önkormányzata

- Foglalkoztatottak 2016. - Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

- Foglalkoztatottak 2017. M. Közös Önkormányzati Hivatal (pdf) - M. Város Önkormányzata (pdf)

- Foglalkoztatottak száma 2019: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (pdf) Marcali Város Önkormányzata (pdf)

 

Éves költségvetések

2010. évi költségvetés
2011. évi költségvetés
2012. évi költségvetés
2013. évi költségvetés

- 2014. évi költségvetés
Költségvetési rendeletek

Számviteli törvény szerinti beszámolók

2007. I. félév
2007. I-III. negyedév
2008. félév
2008. I-III. negyedév
2009. I. félév
2009. I-III. negyedév
2010. I. félév
2010. I-III. negyedév
2011. I. félév
2011. I-III. negyedév
2012. I. félév
2012. I-III. negyedév
2013. I. félév
2013. I-III. negyedév
2014. I. félév
2014. I-III. negyedév

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Marcali önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenőrzéséről szóló Állami Számvevőszéki jelentés (2009):

Az ellenőrzés célja volt: annak értékelése, hogy az önkormányzatok zöldterületekkel való gazdálkodása, a feladatellátásra fordított pénzeszközök felhasználása eredményesen szolgálta-e az emberi életminőség javítását, a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklését. Ennek során értékelni kellett, hogy:

 • a települési önkormányzatok a közszolgáltatási feladataik meghatározásában, szabályozásában és azok végrehajtásában eredményesen érvényesítették-e a környezetvédelmi szempontokat,
 • az önkormányzatoknál a zöldterületek létesítésére, fenntartására és üzemeltetésére fordított pénzeszközök felhasználása hatékonyan biztosította-e a kitűzött célok megvalósítását, valamint a játszótéri eszközök EU követelményeknek való megfelelését.


Az ellenőrzés típusa: teljesítményellenőrzés, melynek lefolytatását előtanulmánnyal alapozták meg. Az ellenőrzés részletes szempontjait a Kérdésfa, és a Kérdések, kritériumok és adatforrások tartalmazzák.

Az ellenőrzött időszak: a helyszíni ellenőrzés a 2005. január - 2008. december közötti időszakra terjedt ki, a folyamatokat a vizsgálat lezárásáig kísérte figyelemmel.

Az ellenőrzés lefolytatásának elősegítése céljából az ellenőrzést végzők az igényelt szóbeli, vagy írásbeli tájékoztatást, magyarázatot megkapták, a dokumentációs anyagokba betekinthettek, az ellenőrzést zavartalan végzéséhez szükséges egyéb feltételek s (pl. helyiség) is biztosítva voltak számunkra.

 

Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

A Képviselő-testület a 2007-2010. évek ciklusprogramjában fontos feladatnak tekintette a parkok játszóterek megőrzését, a virágosított területek bővítését, a fasorok ápolását. SzMSz-ében (Marcali Város Önkormányzata többször módosított 1/2007. (I. 19.) számú rendelete Marcali Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról) a kötelező feladatai között meghatározta az épített és természeti környezet védelmének ellátását, azonban a zöldterületek fenntartására fejlesztésére az nem tartalmazott előírásokat. Az SzMSz a zöldterületekkel kapcsolatosan a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság feladatait határozta meg. A zöldterületek ellátásával kapcsolatos feladatokat a GAMESZ végezte, melynek SzMSz (Marcali Város Önkormányzatának GAMESZ-e Szervezeti és működési szabályzata) tartalmazta az intézmény feladatait és hatáskörét.
Az Önkormányzat a közhasználatú zöldterületek használatát, védelmét teljes körűen nem szabályozta, különböző témájú, önálló (HÉSZ, köztisztasági, közterület) rendeletei tartalmaztak szabályozásokat a zöldterületekre, közterületekre vonatkozóan, amelyek az emberi életminőség javításának, a klímaváltozások negatív hatásai mérséklését szolgálták. A közterület rendeletben szabályozták a városképi, városrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedés-biztonsági, tulajdonosi szempontok figyelembevételével a közterületek (különösen a zöldterületek, parkolók, játszóterek, sétány, út, utca, járda) használatának rendjét; a köztisztasági rendeletben szabályozták az ingatlan tulajdonosok feladatait a köz- és zöldterületekkel kapcsolatban.
Az Önkormányzat 1997. évben elkészítette Marcali Város Környezetvédelmi programját, mely elemezte a város környezetvédelmi állapotát, megfogalmazta a környezetvédelmi célokat. A környezetvédelmi terv végrehajtását két évente értékelte a Képviselő-testület. A Kvtv. által biztosított lehetőséggel élve a Marcali TKT-hoz tartozó önkormányzatok által 2005. évben közösen elfogadott Kistérségi Környezetvédelmi Programhoz kapcsolódóan, az abban meghatározott célok és feladatok alapján a Képviselő-testület elfogadta Marcali Város Környezetvédelmi Intézkedési tervét.
Az intézkedési terv részeként elfogadták az intézkedési programjavaslatot, amelyben a zöldterület gazdálkodás fejlesztésnek célja a zöldterület gazdálkodás és a településkép javítása. Az emberi életminőség javítása és a klímaváltozások negatív hatásának mérséklése céljából, a zöldterületek folyamatos karbantartása, bővítése, az út menti zöldsávok bővítése, az irritáló növényi kultúrák elszaporodásának megakadályozása. Az Önkormányzat a környezetvédelmi intézkedési tervben foglaltakat nem értékelte és a két évenkénti felülvizsgálata nem történt meg, amellyel nem tartotta be Kvtv. előírásait. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében előirányzatot különítettek el a felülvizsgálat elvégzésére.
A Képviselő-testület a Kvtv. felhatalmazása alapján 1997. évben Környezetvédelmi Alap létrehozásáról rendelkezett, pénzforgalmát elkülönített alszámlán bonyolították.
A Képviselő-testület 2003. évben elfogadott HÉSZ-ben meghatározta a beépítésre szánt és a beépítésre nem szán területek övezeteit, a zöldfelületek kialakítására konkrét előírásokat tartalmazott, építési övezetenként meghatározta a legkisebb zöldterület nagyságát. A HÉSZ-ben, a helyi védelemmel kapcsolatos szabályokra előírt külön helyi rendeletet az Önkormányzat nem alkotta meg. A HÉSZ tartalmazta az országos és helyi védelem alatt álló építményeket, az országosan védett természetvédelmi területeket, a helyi védett növénycsoportokat és védett parkokat, a helyi jelentőségű természetvédelmi területeket. A helyi védelem alá 16 növénycsoport, illetve park tartozott. A helyi védelem alatt álló növénycsoportokról, védett parkokról készített kimutatást aktualizálni szükséges. Az Önkormányzat a fák, fasorok, kivágásának, telepítésének, fenntartásának védelme és pótlása érdekében HÉSZ rendelkezésein kívül külön szabályozást nem készített. A településen lévő faállományról, fasorokról nyilvántartást, fakatasztert nem vezettek. A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a 2007. és a 2008. években több alkalommal tárgyalta a fák állapotát, a fásítási lehetőségeket, fakivágási javaslatokat, kérelmeket. A GAMESZ a 2008. évben elvégezte a város parkjainak állapot felmérését, a közterületen lévő bokrok, fák helyzetelemzését, javaslatot tett a kivágandó bokrokra, fákra, elkészítette a fametszési ütemtervet.
Az Önkormányzat vagyonára vonatkozó részletes szabályokat a Képviselő-testület külön vagyongazdálkodási rendeletben szabályozta. Az Ötv-nek megfelelően rendelkeztek a vagyontárgyak forgalomképesség szerinti besorolásáról. A vagyongazdálkodási rendelet hibája, hogy az ingatlanokat tartalmazó 1 - 3. számú mellékleteket nem kezelték a vagyongazdálkodási rendelettel együtt, ennek következtében rendeletnek kettő darab 1. számú melléklete volt. Az Önkormányzat tulajdonában lévő közparkokat a forgalomképtelen törzsvagyoni körbe sorolták, azonban az Ötv. előírásaival ellentétesen a helyi védelem alatt álló Gombai parkot a forgalomképes ingatlanok között tartották nyilván. Korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe sorolták a 47-es helyrajzi számú zöldterületet. A vagyongazdálkodási rendeletben, az Ötv-vel ellentétesen nem szabályozták a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módját. A Képviselő-testület a jogalkotási tv., valamint az Ötv. előírásaival ellentétesen határozattal módosított rendeletében korlátozottan forgalomképes intézményi vagyont forgalomképes vagyoni körbe sorolt át. Az önkormányzati vagyontárgyak, így a zöldterületi vagyontárgyak működtetésére vagyonkezelői jogot nem létesítettek. Az Önkormányzat közterületeinek, így a közhasználatú zöldfelületeinek kezelése, karbantartása a GAMESZ feladatkörébe tartozott. Az Önkormányzat elkészítette ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartását. A zöldterületek besorolása nem a hatályos szabályozás szerint történt. Az önkormányzat ingatlanvagyonáról vezetett számviteli és kataszteri nyilvántartások adatainak egyeztetése negyedévenként megtörtént. Az Önkormányzat vagyonkataszter elkészítésénél, így a zöldterületi vagyontárgyak nyilvántartásba vételénél és a módosítások átvezetésénél egyeztettek a földhivatali nyilvántartással, eltérést nem állapított meg.
A zöldterületi vagyon a GAMESZ kezelésébe tartozott. Az Önkormányzat külső szervezettel nem kötött szerződést a vagyon, ezen belül zöldterületi vagyon működtetésére. Az Önkormányzat zöldterület gazdálkodási feladatait eredményesen végezte. Valamennyi zöldterülete gondozott terület volt, a vizsgált időszakban emelkedett a belterületen belül a zöldterületek aránya, valamint az egy lakosra jutó zöldterület mérete, melynek nagysága a 2008. évben megközelíti az 52 m2/főt. Az Önkormányzat nem határozta meg a zöldterület gazdálkodás konkrét feladatait. Az Önkormányzat zöldterület gazdálkodással kapcsolatos valamennyi feladatát saját intézménye - GAMESZ ? útján látta el.
Gazdaságossági számítások nem készültek a feladat más szervezeti formában történő ellátásáról. A kialakított szervezeti forma biztosította a zöldterületekkel kapcsolatos feladatok ellátását, továbbá hatékonyan szolgálta az emberi életminőség és a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklésére irányuló önkormányzati célkitűzéseket. Az Önkormányzat nem adott külön megbízást a Marcali TKT-nak a zöldterületi feladatok ellátásával kapcsolatosan. A társulási megállapodásban a TKT vállalta a hátrányos helyzetű munkanélküliek támogatását, ennek érdekében minden évben pályázatot nyújtott be közmunkaprogramok indításához. Az Önkormányzat a zöldterület fenntartási feladatok ellátásába közcélú és közhasznú foglalkoztatottakat is bevont.
A zöldterületek védelmét az Önkormányzat külön nem szabályozta. A köztisztasági rendeletben szabályozták a közterületek védelmével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. A vizsgált időszakban több alkalommal is előfordult, hogy a közterületekre kihelyezett műtárgyakat összetörték, ellopták, megrongálták, a frissen kiültetett virágokat ellopták. A közterület- felügyelők kaszálás elmulasztása illetve rongálás miatt szabálysértési feljelentéseket tettek. Az Önkormányzat a ?Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására?című pályázaton 1500 ezer Ft támogatásban részesült, melyet megelőzésre, figyelőszolgálat működtetésére fordított, valamint játékos vetélkedőt szervezett a felső tagozatos tanulók részére.
A zöldterület fenntartáshoz szükséges munkaerő biztosított volt. A feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat az éves költségvetésében biztosította. A zöldterület fenntartást eredményesen végezték, a vizsgált években nőtt az egy ráfordított munkaórára vetített gondozott zöldterület mennyisége.  Az Önkormányzat zöldterület fenntartási gyakorlata összességében hatékony volt, mivel az éves infláció mértékével korrigált, egységnyi rendelkezésre álló anyagi erőforrásokból a 2005. évről a 2008. évre az egyes zöldterület fenntartási munkálatok elvégzett mennyisége a cserjék gondozása kivételével növekedett.
Az Önkormányzat pályázati tevékenysége eredményes volt. A vizsgált időszakban az Önkormányzat a zöldterületeket érintően megvalósult öt fejlesztésből három fejlesztéshez pályázott és részesült pályázati forrásban. A 2005-2008. években a zöldterület gazdálkodás fejlesztési feladatai, az e célból benyújtott pályázatok összhangban voltak a Marcali TKT környezetvédelmi programjában illetve az Önkormányzat Környezetvédelmi Intézkedési Tervében foglalt célkitűzésekkel.
A támogatással megvalósult fejlesztések a támogatási szerződésekben meghatározott célok megvalósítására történt. A fejlesztések a tervezet költségszinten valósultak meg. Céltól eltérő felhasználás nem történt. A szükséges elszámolásokat az Önkormányzat határidőben elkészítette és megküldte a támogatást folyósító részére. Az önkormányzati saját forrásból, valamint a pályázatokon elnyert támogatásokból megvalósult fejlesztések hatására nőtt az önkormányzat zöldterületének mennyisége és minősége, gyarapodott a játszótéri eszközök száma, minősége.
Az Önkormányzat 2008. év végén 14 db köztéri, valamint 11 db intézményi játszótérrel rendelkezett. A köztéri játszóterek és játszóeszközök értéke a vizsgált időszakban növekedett. A kataszteri nyilvántartás hiányos, mivel nem tartalmazta valamennyi játszóteret.
Az Önkormányzat évente ellenőriztette a játszótéri eszközeit. Az évenkénti ellenőrzések alapján javulás figyelhető meg a játszótéri eszközök állapotában. Az Önkormányzat anyagi eszközök hiányában nem tudta 2008. december 30-ig biztosítani a nem megfelelő állapotú eszközök átalakítását. Gondoskodtak viszont a balesetveszélyes eszközök folyamatos elbontásáról, a pályázati lehetőségek függvényében új eszközök beszerzéséről.
A vizsgált időszakban EU-s illetve Balatoni Fejlesztési Tanácsi támogatásból két új játszótér épült. Alapítványi támogatásból valamint önkormányzati forrásból két játszótérre új eszközöket szereztek be. Az Önkormányzat az elnyert pályázati támogatásokat a támogatási célnak megfelelően használta fel. Jogosultan támogatás igénybevételt a folyósító nem állapított meg. A fejlesztések során létrehozott vagyon aktiválása a számviteli előírásoknak, valamint a helyi szabályzatoknak megfelelően megtörtént. A fejlesztéssekkel érintett játszóterek állapota a 2008. év végére megfelelt az EU-s szabványoknak.
Az Önkormányzatnál a külső források felhasználásával megvalósult fejlesztések támogatási célnak megfelelő végrehajtásával kapcsolatosan ellenőrzést végzett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal; az Országos Területfejlesztési Hivatal; a Váti Kht; a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht; a Balaton Fejlesztési Tanács. Javaslataik alapján a szükséges intézkedéseket az Önkormányzat megtette.
Az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a Marcali TKT keretében látta el. Az Önkormányzatnál a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a belső ellenőrzés nem vizsgálta, a jóváhagyott belső ellenőrzési terv szerint 2009. évben sem tervezték a zöldterületek fenntartásával, a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellenőrzését.

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasolják:
polgármesternek

 • a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében intézkedjék, a Helyi építési szabályzat 30. § (8) bekezdése szerinti, a helyi védelemmel kapcsolatos önálló rendelet megalkotásáról, illetve ha nem indokolt a helyi rendelet megalkotása, akkor a szabályozás módosításáról;
 • a szabályszerű vagyongazdálkodás érdekében gondoskodjon, hogy a vagyongazdálkodási rendeletben szabályozzák az Ötv. 79. § (2) b) pontjában elírtaknak megfelelően a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módját;
 • kezdeményezze, valamennyi parknak, az Ötv. 79. § (2) a) pontjának megfelelően a forgalomképtelen törzsvagyoni körbe történő besorolását;
 • gondoskodjon, az Ötv. 8. §, 18, § és a 81 §-aiban foglaltaknak megfelelően a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok meghatározásáról;
 • a munka színvonalának javítása érdekében kezdeményezze, hogy a számvevői jelentésben foglaltakat a Képviselő-testület tárgyalja meg és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készíttessen intézkedési tervet a határidők és felelősök megjelölésével,
 • az intézkedési tervet, az elfogadását követő 30 napon belül küldje meg az ÁSZ Somogy Megyei Ellenőrzési Irodája részére.


a jegyzőnek

 • a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében
  • a szabályszerű vagyongazdálkodás érdekében: 
   • gondoskodjon, arról, hogy a jogalkotási tv. 10. §-ban foglaltaknak megfelelően önkormányzati rendelet módosítása, minden esetben rendelettel történjen;
   • gondoskodjon az Önkormányzat vagyontárgyainak a vagyongazdálkodási rendelet 17. §-ának megfelelő besorolásáról;
 • az ingatlan-vagyonkataszter ?Z? betétlapjain az adatok 147/1992. (XI. 6.) Korm rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő vezetése érdekében
  • biztosítsa, hogy az Önkormányzat zöldterületeit a megfelelő területi jelleg alapján sorolják be;
  • biztosítsa az Önkormányzat valamennyi játszóterének megfelelő nyilvántartását;
 • a munka színvonalának javítása érdekében
  • pontosítsa a vagyongazdálkodási rendeletben a mellékletek számát;
  • tekintse át a HÉSZ-ben a helyi védelem alatt álló facsoportok, parkok nyilvántartását, végezze el a szükséges aktualizálásokat;
  • a fák, fasorok végelme érdekében ? figyelembe véve a fás szárú növények védeleméről szóló, 2009. január 1-től hatályos 346/2008. (XII. 30.) Korm rendeletben foglaltakat ? készíttesse el a fakatasztert, a település közterületén lévő fák állományáról;
  • gondoskodjon a zöldterületek fenntartásával, a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatok belső ellenőrzéséről.

(A Képviselő-testület 2009. 04. 30-i ülésén megtárgyalta a jelentésben foglaltakat, a jegyző és a polgármester a szükséges intézkedéseket megtette.)

A helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatási rendszerének ellenőrzéséről Marcali Város Önkormányzatnál (2010)


Az Önkormányzat 2006-2010. évre vonatkozó gazdasági programjában, a Közoktatási Intézkedési tervében, a Szociális szolgáltatástervezési koncepcióban, Sportfejlesztési koncepcióban, valamint a Környezetvédelmi programjában a Fejlesztéspolitikai koncepció főbb célkitűzései megjelentek. Az Önkormányzat fejlesztési célkitűzései összhangban voltak a megyei fejlesztési koncepcióban rögzítettekkel, valamint illeszkedtek a kistérségi területfejlesztési koncepció elképzeléseihez. Az Önkormányzat a helyi Sportfejlesztési koncepciójába a Nemzeti sportstratégia kötelező elemeit beépítette.
Az Önkormányzat a vizsgált időszakban hazai költségvetési forrás megszerzése érdekében 59 fejlesztési célú pályázatot nyújtott be, melyek 79,7%-a támogatásban részesült. A központi költségvetésből fejlesztési célú központosított támogatást kilenc alkalommal igényelt és kapott. A pályázati célok az Önkormányzat gazdasági programjában szerepeltetett fejlesztési célokkal összhangban voltak.
Az Önkormányzat minden egyes fejlesztési célhoz kapcsolódóan, a Képviselő-testületi előterjesztések elkészítéséhez előzetes felmérést végzett mind szakmai, mind pénzügyi szempontból. A benyújtott pályázatokat, illetve igénybejelentéseket a Képviselő-testület minden esetben határozattal jóváhagyta. A megvalósítás költségigényét a pályázatokhoz reálisan felmérték. A Képviselő-testület a döntés előkészítése során készített előterjesztésből, a pályázati lehetőségeket, az elérendő célokat, követelményeket, a fejlesztések költségkihatását, a szükséges saját forrást, valamint a későbbi üzemeltetés költségeit is megismerhette. Az Önkormányzat költségvetési rendeleteibe a pályázati forrás bevonásával megvalósuló fejlesztési feladatok bevételi és kiadási előirányzatait, a Képviselő-testület által biztosított saját forrást beépítették, ami a feladatok megvalósítása során az Önkormányzat rendelkezésére állt. A támogatások utófinanszírozásából eredő esetleges likviditási problémáit az Önkormányzat folyószámlahitel igénybevételével megoldotta. Elnyert pályázatáról a saját forrás hiánya miatt a vizsgált időszakban az Önkormányzat nem mondott le.
A vizsgált időszakban a megvalósított fejlesztési célú támogatások 17%-át vizsgálta helyszíni ellenőrzés keretében a támogatást nyújtó, illetve a támogatást finanszírozó szervezet. Az ellenőrzések kapcsán az Önkormányzatnak támogatás visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett. A belső ellenőrzés vizsgálta a pályázatokat, a támogatások elszámolását, azok dokumentáltságát. Az Önkormányzat a vizsgált fejlesztési feladatokkal kapcsolatos, a támogatási szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit határidőben és maradéktalanul teljesítette. 
A fejlesztési célú támogatásokkal megvalósult feladatok döntő hányada a humán infrastruktúra fejlesztését szolgálta. A támogatással megvalósított felhalmozási kiadások 57%-a humán infrastrukturális fejlesztés (a Kórház címzett támogatásos rekonstrukciójával együtt), 12%-a környezetvédelemmel kapcsolatos feladat, 31%-a egyéb célokat szolgált. A központosított támogatással beszerzett IKT eszközöknek köszönhetően emelkedett az általános iskolai oktatás technikai színvonala is. A megvalósult fejlesztések jelentősen javították az oktatás, az egészségügy és a közlekedés színvonalát, ezáltal az önkormányzati kötelező feladatok magasabb színvonalú ellátásához járultak hozzá. A támogatással megvalósított fejlesztések üzemeltetéséről, a beszerzett eszközök működtetéséhez szükséges forrásokról, valamint a tervezett kihasználtságukról az Önkormányzat a vizsgált időszakban gondoskodott.
Összességében eredményesek voltak az Önkormányzat hazai fejlesztési célú támogatásokkal megvalósított fejlesztései, mivel a tervekben, koncepciókban, programokban kitűzött célokkal összhangban voltak, a feladatokat a pályázatban, támogatás igénylésben szereplő műszaki és pénzügyi terveknek megfelelően valósították meg, a tervezett naturális mutatók megvalósultak. Összességében hatékonyak voltak az Önkormányzat hazai fejlesztési célú támogatásokkal megvalósított fejlesztései, mivel az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának színvonala javult, biztosítják a létrejött kapacitások kihasználtságát, biztosítják a fejlesztések fenntarthatóságát. 

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk:
a polgármesternek

 • a munka színvonalának javítása érdekében  kezdeményezze, hogy a számvevői jelentésben foglaltakat a Képviselő-testület tárgyalja meg.


(A Képviselő-testület a jelentésben foglaltakat a 2010. 12. 20-i ülésén tárgyalta meg.)

Marcali Város Önkormányzatát a 2010. évben megillető normatív hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése (2011.)

 

Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok
Az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően vette igénybe és számolta el az igazgatási és településüzemeltetési, körzeti igazgatás, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása, üdülőhelyi feladatok, továbbá a lakosságszám alapján járó normatív hozzájárulásokat. 
A közoktatási hozzájárulások ellenőrzése során az ÁSZ 4 009 667 Ft pótlólagos hozzájárulásra való jogosultságot és 6 060 032 Ft jogtalan igénybevételt, összesen 2 050 365 Ft jogtalanul igénybevett hozzájárulást tárt fel. A közoktatási feladatokat ellátó intézmények alapító okiratai tartalmazták az igényjogosultságot megalapozó feladatokat. Az igényjogosultságot és annak változását megalapozó dokumentumok hiánytalanul rendelkezésre álltak. Az Önkormányzat a 2009. és a 2010. évi Kvtv., valamint az abban hivatkozott jogszabályok előírásait betartva határozta meg a mutatószámokat az alábbi kivételekkel. Az elszámolások során óvodai nevelés jogcímen nem vették figyelembe azoknak a gyermekeknek a számát, akik a 3. életévüket az érintett nevelési év december 31-éig betöltötték, és október elseje és december 31-e között első alkalommal vették igénybe az óvodai nevelést. Az általános és középiskolai oktatás jogcímeken saját döntésük alapján magántanulókat is figyelembe vettek, a napközi foglalkozás jogcímen a naponként a foglalkozásokon részt vett tanulók száma helyett a csoportnaplókba beirt tanulók számából hibás számítással állapították meg a mutatószámot. A kedvezményes étkezés jogcímen eltérést okozott, hogy az önkormányzati rendelet alapján kedvezményben részesülőket is helytelenül számításba vették, továbbá nem tartották be azt az előírást, hogy egy tanuló csak egy intézménynél vehető figyelembe. Az alapfokú művészetoktatás jogcímeken nem vették figyelembe valamennyi október 1-jén jogviszonnyal rendelkező tanulót, ugyanakkor ? a Közokt. Tv. Előírásával ellentétesen ? figyelembe vettek egy fő 22. életévét betöltött, és olyan tanulókat is, és akiktől az iskola legalább az előírt térítési díjat nem szedte be, mivel az Önkormányzat térítési díj rendelete lehetővé tette tanulmányi eredmény függvényében a térítési díj eltérő megállapítását. A kizárólag csoportos főtanszakos zeneoktatásban részesülőket hibásan egyéni foglalkozásban részt vevő tanulókként szerepeltették az elszámolásban. A kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése jogcímen a gyermekvédelmi ellátásban részesülőket ? az erre vonatkozó Kvtv. Előírás ellenére ? nem hagyták figyelmen kívül a létszám meghatározásakor. A szakmai elméleti képzés jogcímen jogosulatlanul mutattak ki az elszámolásban második szakképzésben részesülő (a Közokt. Tv. Előírása alapján ingyenes képzésre nem jogosult) tanulókat, a szakmai gyakorlati képzésnél a tanulók normatíva jogcímekhez történő besorolása nem a képzés helye, a képzési idő hossza és az évfolyamonkénti differenciálásnak megfelelően történt. Az alap hozzájárulások mutatószám változása miatt változtak a kiegészítő hozzájárulásokhoz tartozó mutatószámok is.
Az Önkormányzat a Kvtv 3. számú melléklete szerint összesen 901 217 ezer Ft támogatással számolt el, amellyel szemben az ellenőrzés 899 167 ezer Ft elszámolását ítélte jogszerűnek. Az Önkormányzat elszámolásának hibaaránya ? a lényegesség elvének figyelembevételével ? összességében nem érte el a 2%-os hibahatárt (0,23%), és egyes jogcímek hibahatára sem érte el az egy jogcím esetében előírt 5%-os lényegességi küszöböt, ezért az Önkormányzat 2010. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolása adattartalmában megalapozott és megbízható.

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk:
a polgármesternek,

 • terjessze a 2010. évi normatív hozzájárulások elszámolásáról szóló számvevői jelentést a Képviselő-testület elé tájékoztatás céljából;


a jegyzőnek

 •  gondoskodjon arról, hogy a 2011. évi normatív hozzájárulások igénylésének és elszámolásának alapjául szolgáló mutatószámokat és a kapcsolódó hozzájárulás összegét a 2010. és a 2011. évi Kvtv. 3. számú mellékletében foglalt ? alábbi ? előírásokat betartva, pontosan állapítsák meg.

Ennek érdekében biztosítsa:

 • az óvodai nevelésben részesülők számának meghatározásánál a 2010. és a 2011. évi Kvtv. 3. számú melléklet 15.a) pontjában az október 1-je és december 31. között az óvodai nevelést megkezdőkre vonatkozó előírás;
 • az alapfokú iskolai oktatásnál a Kiegészítő szabályok 10.d) pontjában fogalt előírás értelmében, hogy a hozzájárulás igénybevétele és elszámolása a megfelelő közoktatási statisztikai adatokra és az azt megalapozó tanügyi okmányokra épüljön, továbbá a Közokt. Tv. 1. számú melléklet Második rész ?A költségvetési hozzájárulás megállapításának elvei? 1.b) pontjában a saját döntésük alapján magántanulóknak a normatív hozzájárulásnál történő figyelembe vétele tilalmára vonatkozó előírás;
 • a szakmai elméleti képzés jogcímen a második szakképzésben részesülők figyelembe vételének körére vonatkozó ? a 2010. és a 2011. évi Kvtv. 15.d) pontjában hivatkozott ? a Közokt. Tv. 114. § (2) bekezdésben meghatározott előírás;
 • az alapfokú művészeti oktatás jogcímen a Közokt. Tv. 1. számú melléklet Második rész 1.c) pontjában a normatív hozzájárulás meghatározására szempontjából figyelembe vehető tanulók életkorára, 4.) pontjában a térítési díj előírására és beszedésére, továbbá a Közokt. Tv. 117. § (1)-(2) §-aiban a térítési díj minimális összegére vonatkozó előírás;
 • a napközis foglalkozás igényjogosulti létszámának meghatározásánál a Kiegészítő szabályok 10.d) pontjában a mutatószám számításra vonatkozó előírás,
 • a szakmai gyakorlati oktatás jogcímen a 2010. és 2011. évi Kvtv. 3. számú melléklet 16.1.2, illetve 16.ab) pontjaiban ? a tanulóknak a megfelelő összegű hozzájáruláshoz történő besorolása érdekében ? a képzés helyére (iskolai tanműhely/vállalkozás), a képzés hosszára, továbbá az évfolyamokra vonatkozó előírások;
 • a kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése jogcímen ? a 2011. évi 1-8. hónapra eső elszámolás során ? a 2010. évi Kvtv. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 9. pontjában a 17.3 jogcímre vonatkozóan a gyermekvédelmi ellátásban részesülők figyelembe vétele tilalmára vonatkozó előírás;
 • az iskolai kedvezményes étkezők számának meghatározásánál a 17.a) pont szerinti igényjogosulti körre vonatkozó előírás betartását.
 • a munka színvonala javítása érdekében kezdeményezze a normatív hozzájárulások elszámolását megelőzően a mutatószámok megalapozottságának, továbbá az ellátotti napok, tanulói létszám adatok összesítése során elkövetett hibák kiküszöbölése érdekében a folyamatba épített ellenőrzési pontok kialakítását, és azok vezetői ellenőrzését;
 • készíttessen intézkedési tervet a számvevőszéki ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében;
 • a számvevői jelentésben megállapított szabálytalanságok megszüntetésére tett intézkedéseiről 30 napon belül adjon tájékoztatást az ÁSZ részére.


(A Képviselő-testület 2011. 06. 23-i ülésén megtárgyalta a jelentésben foglaltakat, a jegyző és a polgármester a szükséges intézkedéseket megtette.)

ÁSZ ellenőrzés

Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje:

A döntések (formája: határozat, rendelet, határozathozatal nélküli tudomásulvétel vagy egyetértés lehet) a képviselő-testület ülésén születnek. Az előterjesztést a napirendi pont előadója készíti el. Az előkészítésbe a munkatervben meghatározottakon túl, más szerveket és személyeket is bevonhat.

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím):
A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyben a képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez, az alpolgármesterhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek. 
A képviselő-testület ülésén az állampolgároknak az ülést levezető kérdést, hozzászólást engedélyezhet. 
A települési képviselő a választópolgárok véleményének kikérése, tájékoztatása céljából fórumokat hívhat össze a polgármesteri hivatal ügyviteli, tárgyi közreműködésével. 
Az állandó bizottság (melynek úgynevezett ?külsős? tagjai is vannak, akik egyben az állampolgári közreműködést is biztosítják) a képviselő-testület döntéseinek előkészítése érdekében megvitatja a feladatkörébe tartozó ügyeket, azokat véleményezi, illetőleg állást foglal. 
A településrészi önkormányzat vezetője döntés előtt véleményt nyilvánít a külön önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzati ügyekben. 
A településrész illetékességi területére vonatkozó képviselő-testületi döntéshez a településrészi önkormányzat (melyben szintén biztosított az állampolgári részvétel) véleményezési jogot gyakorol és döntést kezdeményezhet: 
a) a városrendezési terv előírásainak jóváhagyása, módosítása, 
b) művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezése, áthelyezése és lebontása, 
c) utcák, terek elnevezése, emlékmű állítása 
tekintetében. 
A rendeletalkotást segíti a rendelet-tervezetek társadalmi vitára bocsátása is. 
Postai cím: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

A képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elhatározhatja, hogy egyes ügyeket két fordulóban - előbb az elveket, majd a konkrét döntéstervezetet - tárgyalja meg.
A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele jelen van.
Ha a képviselő-testület ülése az ülésezés folyamán válik határozatképtelenné, úgy az ülésvezető maximum 30 percre az ülést felfüggesztheti. Határozatképessé válás esetén az ülést tovább kell folytatni.
A képviselők igenlő vagy ellenszavazattal, illetőleg tartózkodással vehetnek részt a szavazásban.
A döntés meghozatalához a minősített többségre (képviselők számához viszonyított több mint fele) való konkrét utalás hiányában a jelenlevő képviselők több mint felének egybehangzó szavazata szükséges.
Minősített többség szükséges az alábbi ügyek eldöntéséhez
a) a rendeletalkotáshoz
b) az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz 
c) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozáshoz 
d) külföldi önkormányzattal való együttműködést rögzítő megállapodáshoz, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz 
e) intézmény alapításához (átszervezéséhez, megszűntetéséhez)
f) a képviselők döntéshozatalból való kizárásához 
g) zárt ülés elrendeléséhez
h) a képviselő-testület megbízásának lejárta előtti feloszlatásához 
i) a polgármester elleni kereset benyújtásához
j) a képviselő-testület költségvetésének megállapításához, módosításához, zárszámadásának elfogadásához, a munka- és gazdasági programjának, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához,
k) a településrendezési terv elfogadásához,
l) az önkormányzat vagyonával, tulajdonával való rendelkezéshez az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet szerint,
m) közalapítvány létrehozásához, közalapítványi forrás átvételéhez és átadásához,
n) kötvénykibocsátáshoz,
o) az önkormányzati jelképek, kitűntetések és elismerő címek megállapításához, használatuk szabályozásához, kitűntetés adományozásához,
p) helyi népszavazás kiírásához,
r) név szerinti szavazás elrendeléséhez,
s) a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
t) továbbá minden kérdésben, ahol a minősített többséget törvény előírja.
A képviselőtestület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 
A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt.
Szavazni személyesen kell.
A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt vagy titkos szavazással hozza. Nyílt szavazás a név szerinti szavazás és a lépcsőzetes szavazás is.
A szavazás módját - ha törvény másként nem rendelkezik - képviselői kezdeményezés alapján meg lehet változtatni.
A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.
Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító indítványokat, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra.
Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, vagy azt valamelyik helyi képviselő kéri, az ülésvezető a szavazást köteles megismételni.
A szavazás eredményének megállapítása után az ülésvezető kihirdeti a határozatot.
A nyílt szavazás eredményét az ülésvezető állapítja meg. Megállapítja és kihirdeti a javaslat mellett, majd az ellenszavazók, végül a szavazástól tartózkodók számát. Az ellenszavazat tényét név szerint rögzíteni kell a jegyzőkönyvben, ha azt az érintett képviselő kéri.
A képviselő-testület köteles név szerinti szavazást elrendelni, ha 
a) azt a törvény előírja,
b) arról a képviselő-testület jelen lévő tagjai egyszerű többséggel döntenek
Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást tartani nem lehet.
A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a polgármester felolvassa a tagok nevét, s a jelenlevő tagok pedig a nevük felolvasásakor "igen"-nel, vagy "nem"-mel, vagy "tartózkodás"-sal szavazhatnak.
A szavazás eredményét tartalmazó hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, megbízás és kitűntetés, cím adományozása ügyében ? amennyiben több személyre (jelöltre) történik szavazás ? lépcsőzetes szavazással dönt. Ez úgy történik, hogy a javaslatban szereplő valamennyi személyre szavaznak, és az egyes szavazási fordulókban a legkevesebb igen szavazatot kapott személy(ek) kiesnek. Nincs további forduló, illetőleg szavazás ha a legtöbb szavazatot kapott jelölt a szükséges minősített többséget megkapta.
Alternatív határozati javaslatokat külön-külön kell szavazásra bocsátani. A legkevesebb szavazatot kapó javaslatot a következő szavazási körben már nem kell szavazásra bocsátani. Az eljárást addig kell folytatni, amíg egy határozati javaslat marad. 
Titkos szavazást lehet tartani mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést kell tartani, illetve zárt ülés tartható. A titkos szavazást kezdeményezheti a polgármester vagy bármelyik települési képviselő. A titkos szavazás elrendeléséről a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.
A titkos szavazást a Jogi és Ügyrendi Bizottság legalább 3 tagja bonyolítja le.
A szavazás szavazólapon, szavazóhelyiségben és urna igénybevételével történhet.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, arányát, majd a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza:
- a szavazás helyét és idejét,
- a bizottság tagjainak nevét és tisztségét,
- a szavazás eredményét,
- a jegyzőkönyvvezető nevét,
- a bizottság minden tagja és a jegyzőkönyvvezető aláírását. A szavazás eredményéről a bizottság elnöke a testületnek jelentést tesz.
Szavazategyenlőség áll fenn akkor, ha
a) nyílt szavazásnál az igen és nem szavazatok száma megegyezik
b) titkos szavazásnál a javaslat mellett és ellene leadott szavazatok száma megegyezik.
Nyílt és titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Újabb szavazategyenlőség esetén a képviselő-testület a következő ülésén újból határoz.

A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem

A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel)

A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel) megtekinthető itt.

A testületi szerv ülései látogathatóságának rendjeA képviselő-testület ülése nyilvános. 
A lakosságot az ülés helyéről, időpontjáról és napirendjéről a testületi ülést legalább hat nappal megelőzően a helyi televízió és a városi honlap útján tájékoztatni kell.
Az előterjesztések előzetes megismerésének lehetővé tétele érdekében - a zárt ülési előterjesztések kivételével - valamennyi előterjesztést a Polgármesteri Hivatal Titkárságán rendelkezésére kell bocsátani, valamint a város honlapján egyidejűleg közzé kell tenni.
Az ülésen megjelent állampolgárok az ülésteremben részükre kijelölt helyet foglalhatják el.
Az állampolgároknak az ülést levezető kérdést, hozzászólást engedélyezhet.
A képviselő-testület 
a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor; 
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés, az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
c) A zárt ülésre vonatkozó testületi döntést a szavazati arányok feltüntetésével határozatba kell foglalni.
A zárt ülésen hozott döntésekről ? a  következő testületi ülésen - a polgármester a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló rendelkezések figyelembe vételével tájékoztatja a város polgárait.
 
A testületi szerv üléseinek napirendje

 A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Pályázatok

Közszolgáltatások

Közszolgáltatások

 

1. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

- hulladékkezelés

(szilárd hulladékkezelés és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés)

- köztemetők fenntartása 

- ivóvízellátás, szennyvízelvezetés

 

2. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása, az igénybevétel rendjére vonatkozó tájékoztatás:

 

Hulladékkezelés:

Szilárd hulladékkezelés

Gondoskodás a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről helyi közszolgáltatás útján. Az e tárgyban alkotott rendelet célja, hogy meghatározza a város területén keletkezett települési hulladék gyűjtésének, szállításának és ártalommentes elhelyezésének továbbá a közterületek tisztántartásának szabályait, elősegítse a köztisztasági és a közegészségügyi rendelkezések betartását, valamint az épített és természeti környezet védelmét, a tevékenység kiszámíthatóságát, ellenőrizhetőségét. A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 2027. szeptember 30-ig a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. alvállalkozójaként az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi.

(A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásról szóló 21/2013. (X.18.) önkormányzati rendelet)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés

Gondoskodás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről helyi közszolgáltatás útján. Az e tárgyban alkotott rendelet célja a közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást 2021. december 31-ig a KO-SZESZ Kft. végzi.

(A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 22/2013. (X.18.) önkormányzati rendelet)

Köztemetők fenntartása:

Gondoskodás a temetőkkel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő feladatokról. Az önkormányzat 2025. december 31-ig a köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft., mint szolgáltató bevonásával gondoskodik.

(A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (IX.15.) önkormányzati rendelet)

Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés:

Közszolgáltatás keretében gondoskodás az egészséges ivóvízellátásról, a szennyvízelvezetésről és a szennyvíztisztításról. Az önkormányzata, mint Üzemeltetésbe adó a tulajdonában lévő közcélú ivóvízellátó rendszer működtetéséről, közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep üzemeltetéséről bérleti szerződés keretében 2034. december 31. napjáig terjedő határozott időre a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., mint Üzemeltető gazdálkodó szervezet bevonásával gondoskodik.

Főmenü