Pályázati felhívás a Marcali, Rákóczi u. 6. fsz. 5. szám alatti ingatlan egy részének eladására

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 19/2003. (X.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot ír ki az elidegenítésre történő kijelölését követően Marcali Város Önkormányzata tulajdonát képező Marcali, Rákóczi u. 6. fsz. 5. szám alatti, 1621/2/A/5 hrsz-ú üzlethelyiség megnevezésű ingatlan egy részének eladására

az alábbiak szerint:  

 1. Az eladással érintett ingatlanrész: a Marcali 1621/2/A/5 hrsz.-ú, ténylegesen 8700 Marcali, Rákóczi u. 6. fsz. 5. szám alatt található, üzlethelyiség megnevezésű, 343 m2 nagyságú ingatlan 131 m2 nagyságú része (a továbbiakban: tárgyi ingatlanrész).

      A tárgyi ingatlanrész bérleti joggal terhelt, forgalmi értéke: 22.270.000 Ft

A pályázati kiírás melléklete a tárgyi ingatlanrész alaprajza.

 1. Eladási ár legkisebb összege: 22.270.000 Ft
 1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázó által megajánlott vételár összegét
 • a vételár megfizetésének módját és időpontját
 • a pályázó vagy a képviseletére jogosult személy nevét, a pályázó címét, a pályázó vagy képviseletére jogosultjának elektronikus és egyéb elérhetőségét;
 • a pályázati feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatát.
 • a pályázatban megadott adatainak kezeléséhez történő hozzájárulását.
 • nyilatkoznia kell arról, hozzájárul-e, hogy az általa benyújtott pályázat tartalmát – a bontást követően – a többi pályázó megismerje.
 1. A pályázat benyújtása, beadási határideje:

A pályázati ajánlatot az alábbi címre kell benyújtani:

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 8700 Marcali, Rákóczi u. 11., I. em. 35. sz. iroda

A pályázat postai úton vagy személyesen is benyújtható az alábbiak szerint: 

 • Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai feladás esetén a pályázatnak az alább meghatározott időpontra be kell érkeznie.
 • Az ajánlat személyesen is bedobható a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal postaládájába (a postaláda a hátsó bejáratnál található).

Jelen pályázat végső beadási határideje: 2021. április 13. (kedd) 9.00 óra

 1. A pályázati bírólóbizottság ülésének helye, ideje:

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 8700 Marcali, Rákóczi u. 11., I. em. kisterem 2021. április 13. (kedd) 9.05 óra

Ha a felhívásban meghatározott határidőre csak egyetlen pályázati ajánlat érkezik, és az a pályázati felhívásban foglalt valamennyi feltételnek megfelel, a tárgyi ingatlanrészt a bírálóbizottság javaslatára e pályázó részére a felhívásban meghirdetett feltételekkel lehet értékesíteni.

A pályázatra és az eladásra egyebekben a Rendelet szabályai az irányadók.

Szükség esetén, előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk a tárgyi ingatlanrész megtekintésére a pályázati kiírás időtartama alatt. Időpont egyeztetés lehetséges a 85/501-043-as telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

Jelen pályázati felhívás a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a www.marcali.hu oldalon kerül közzétételre.

A pályázati felhívással összefüggésben kérdéseket kizárólag elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre tehetnek fel!

 

Kelt, Marcali, 2021. március 29.

Dr. Sütő László sk.

polgármester

 


 alaprajz (pdf)

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi adók összegét 2021. március 15-ig fizethetik meg késedelmi pótlék mentesen. A fennálló tartozás összegéről adószámla kivonatot, magánszemélyeknek csekket küldtünk február-március hónapban.

Gépjárműadó befizetésével kapcsolatosan abban az esetben küldünk csekket, értesítőt, amennyiben az Adózó a 2020. december 31-ig esedékes fizetési kötelezettségének nem tett eleget. A 2021. évtől esedékes gépjárműadóval kapcsolatosan hatáskör változás miatt a NAV küld tájékoztatást.

 

A helyi adó befizetések az alábbi módon teljesíthetők:

 •  postán, pénztári idő alatt készpénzben, illetve bankkártyával,
 • a Kereskedelmi Bank Zrt Marcali fiókjában bankkártyával (itt megszűnt a pénztári készpénzes fizetés lehetősége),
 • átutalással, saját rendelkezésével a számlavezető pénzintézete közreműködésével,
 • az önkormányzati hivatali portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu) azon adózók, akik ügyfélkapuval rendelkeznek.

 

Banki átutalás esetében kérjük, szíveskedjenek arra figyelni, hogy  a fizetendő adó összegét a megfelelő adószámlára utalják. Az adószámla kivonat (és a megküldött csekk is) tartalmazza az adott adóbeszedési számla nevét és számlaszámát.

Az átutalás közleményébe a könnyebb azonosíthatóság érdekében szíveskedjenek feltüntetni az adó fizetésére kötelezett mutatóját (adószámla kivonat bal felső rész) vagy az adóazonosító jelét, adószámát.

Köszönöm, hogy adókötelezettsége pontos teljesítésével elősegítette városfejlesztési célkitűzéseink megvalósítását.

Marcali, 2021. február 18.

 

Dr. Sütő László s.k.

polgármester


 

Tájékoztató (pdf)

Hirdetmény - Varjak riasztása - 2021.

Értesítjük a város lakosságát, hogy Marcali Város belterületi zöldterületein és közparkjaiban február 18. és 2021. május 15. közötti időszakban a betelepülő vetési varjak távoltartása céljából lőfegyveres vaklőszeres riasztást, a megépített fészkek szükség szerinti eltávolítását végezzük. A feladat végrehajtását a Marcali Városi Önkormányzat Városi Rendészetének munkatársai végzik.

A riasztással kapcsolatos kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

Marcali 2021. február 18.

Bödőné Dr. Molnár Irén

címzetes főjegyző 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Marcali 326/37 hrsz.-ú ingatlan eladására

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X.19.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 19. § (3) bekezdése alapján Marcali Város Önkormányzata (székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) pályázatot ír ki az elidegenítést történő kijelölést követően Marcali Város Önkormányzatának tulajdonát képező

Marcali 326/37 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 4259 m² alapterületű ingatlan

(a továbbiakban: tárgyi ingatlan)

eladására az alábbiak szerint:

A tárgyi ingatlan Marcali belterületén, a Keleti Iparterületen található, az Ipar utca felől meg közelíthető. Marcali Város Önkormányzatának 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletével elfogadott többször módosított helyi építési szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) és szabályozási terve Gip3 jelű egyéb ipari terület építési övezetbe sorolja, ahol a HÉSZ 28. § (5) bekezdése szerint

 

az egyéb ipari terület építési övezeteiben az egyes telkek kialakíthatóságának

 és beépíthetőségének paraméterei a következők:

övezeti jele

beépítés módja

legnagyobb beépítettsége

%

legnagyobb épületmagasság

m

legkisebb

kialakítható

terület

m2

minimális zöldfelületi aránya %

Gip3

SZ

40

12,0

3000

30

A HÉSZ 28. § (1) Az egyéb ipari terület a Szabályozási terven „Gip” jellel szabályozott terület, melynek építési övezeteiben az ipari termelés, ipari szolgáltatás, raktározás célú épület, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (3) Az egyéb ipari területen jelentős mértékű zavaró hatású, különlegesen veszélyes (pl. tűz, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények nem helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (4) Az egyéb ipari területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a Gip1, Gip2 és Gip3 jelű építési övezetekben gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.

A HÉSZ 28. § (6) Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken, a 19. § (11) bekezdés szerinti feltétel teljesítésével létesíthető.

A HÉSZ 28. § (7) A Gip1, Gip2, Gip3 jelű építési övezetben az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 10 m, a Gip4 jelű építési övezetben napelempark létesítése esetén a napelemek, illetve azok tartószerkezetei a telekhatároktól min. 3-3 m távolságra helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (8)         A Gip1, Gip2, Gip3 jelű építési övezetekben a minimális zöldfelületi értéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítendő, valamint az építési telkek minimális zöldfelületét háromszintű növényzettel kell kialakítani.

A HÉSZ 28. § (9) Az egyéb ipari terület építési övezeteiben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (napelemek tartószerkezetei, kémény, siló stb.) legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben meghatározott maximális épületmagasságot, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.

A tárgyi ingatlan forgalmi értéke 1500 Ft/m2 + Áfa.

 

A pályázat benyújtásának helye:

 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Címzetes Főjegyzője

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

 1. em. 36. számú iroda

Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 • pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására
 • a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére
 • fizetési módjára és időpontjára
 • a megtekintett állapot ismeretében történő ajánlattételre
 • hozzájárulását, hogy az általa benyújtott pályázat tartalmát – a bontást követően – a többi pályázó megismerje

A tárgyi ingatlanra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje:

 1. március 2. (kedd) 1000

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő.

A pályázati bírálóbizottság ülésének helye, ideje:

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. I. em. kisterem

 1. március 2. 1005 óra.

Ha a felhívásban meghatározott határidőre csak egyetlen pályázati ajánlat érkezik, és az a pályázati felhívásban foglalt valamennyi feltételnek megfelel, a tárgyi ingatlant a bírálóbizottság javaslatára e pályázó részére a felhívásban meghirdetett feltételekkel lehet értékesíteni.

Az ajánlatokat Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi. Ezt követően – a bizottság ajánlásával - Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékeli és dönt a beérkezett ajánlatokról.

Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A kialakult végleges vételárat az ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000,- Ft értékhatárig a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, ezt meghaladóan a Képviselő - testület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt az ajánlat nyertesének.

Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati eljárás részletes szabályait a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A tárgyi ingatlannal kapcsolatban további információ tekintettel az elrendelt veszélyhelyzetre telefonon a +36 85/501-043-as számon, illetve elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen kérhető. Az ingatlan megtekinthető a pályázat megjelenésétől számított 10 napon belül, telefonon előzetesen egyeztetett időpontban.


Marcali, 2021. február 12.

                                                                                              

Dr. Sütő László sk.

polgármester

Hirdetmény - Marcali 326/24 hrsz.-ú ingatlan

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 20/2021. (II.01.) számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján Marcali Város Önkormányzata ELADÁSRA MEGHIRDETI a Marcali 326/24 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 részben önkormányzati tulajdonban lévő, 5840 m² alapterületű ingatlant

(a továbbiakban: tárgyi ingatlan)

Irányár: 1.500,- Ft/m2 + ÁFA

A tárgyi ingatlan Marcali Város keleti iparterületén található, a Kossuth utca felől megközelíthető. Marcali Város Önkormányzatának 11/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletével elfogadott többször módosított helyi építési szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) és szabályozási terve Gip3 jelű egyéb ipari terület építési övezetbe sorolja, ahol a HÉSZ 28. § (5) bekezdése szerint

 

az egyéb ipari terület építési övezeteiben az egyes telkek kialakíthatóságának

 és beépíthetőségének paraméterei a következők:

övezeti jele

beépítés módja

legnagyobb beépítettsége

%

legnagyobb épületmagasság

m

legkisebb

kialakítható

terület

m2

minimális zöldfelületi aránya %

Gip3

SZ

40

12,0

3000

30

A HÉSZ 28. § (1) Az egyéb ipari terület a Szabályozási terven „Gip” jellel szabályozott terület, melynek építési övezeteiben az ipari termelés, ipari szolgáltatás, raktározás célú épület, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (3) Az egyéb ipari területen jelentős mértékű zavaró hatású, különlegesen veszélyes (pl. tűz, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények nem helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (4) Az egyéb ipari területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a Gip1, Gip2 és Gip3 jelű építési övezetekben gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.

A HÉSZ 28. § (6) Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken, a 19. § (11) bekezdés szerinti feltétel teljesítésével létesíthető.

A HÉSZ 28. § (7) A Gip1, Gip2, Gip3 jelű építési övezetben az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 10 m, a Gip4 jelű építési övezetben napelempark létesítése esetén a napelemek, illetve azok tartószerkezetei a telekhatároktól min. 3-3 m távolságra helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (8) A Gip1, Gip2, Gip3 jelű építési övezetekben a minimális zöldfelületi értéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítendő, valamint az építési telkek minimális zöldfelületét háromszintű növényzettel kell kialakítani.

A HÉSZ 28. § (9) Az egyéb ipari terület építési övezeteiben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (napelemek tartószerkezetei, kémény, siló stb.) legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben meghatározott maximális épületmagasságot, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.

 

Az ajánlat benyújtásának helye:

 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Címzetes Főjegyzője

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

 1. em. 36. számú iroda

Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani.

A tárgyi ingatlanra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje:

 1. március 2. (kedd) 1000

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő.

Az ajánlatokat Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi. Ezt követően – a bizottság ajánlásával - Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékeli és dönt a beérkezett ajánlatokról.

Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A kialakult végleges vételárat az ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000,- Ft értékhatárig a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, ezt meghaladóan a Képviselő - testület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt az ajánlat nyertesének.

Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

A hirdetmény kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül az ajánlatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A tárgyi ingatlannal kapcsolatban további információ tekintettel az elrendelt veszélyhelyzetre telefonon a +36 85/501-043-as számon, illetve elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen kérhető.


Marcali, 2021. február 12.

                                                                                                                            

                                                                                                                              Dr. Sütő László sk.

                                                                                                                                  polgármester

Hirdetmény - 2021.02.05.

Határozat "Somogyvámos" megnevezésű szénhidrogén koncessziós területre vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása irán indult eljárásban (pdf)

Tájékoztatás - 2021.01.28.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Kereskedőket, hogy megtörtént a vendéglátóhely-típusok felülvizsgálata, mely során olyan módszertani szakmai tematika született, mely segítségével pontosan behatárolhatóvá váltak az egyes vendéglátóhely-típusok közti különbségek, ezáltal felállt egy korszerű, a ma piacon lévő üzlettípusokhoz igazodó kategóriába sorolási rendszer.

Felhívjuk Tisztelt Kereskedők figyelmét, hogy a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén legkésőbb 2021. március 31-ig kötelesek bejelenteni a jegyzőnek a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust.

A bejelentést az alábbi nyomtatványon tehetik meg az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre megküldve.

 
Bödőné Dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző


- nyomtatvány (pdf)

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. melléklet (pdf)

Hirdetmény - Marcali 326/32 ingatlan értékesítéséről

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 6/2021. (I.14.) számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján Marcali Város Önkormányzata

ELADÁSRA MEGHIRDETI

a Marcali 326/32 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 részben önkormányzati tulajdonban lévő, 5032 m² alapterületű ingatlant

(a továbbiakban: tárgyi ingatlan)

Irányár: 1.500,- Ft/m2 + ÁFA

A tárgyi ingatlan Marcali Város keleti iparterületén található, a Kossuth utca felől megközelíthető. Marcali Város Önkormányzatának 11/2013. (VI.28.) Kt. rendeletével elfogadott helyi építési szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) és szabályozási terve Gip3 jelű egyéb ipari terület építési övezetbe sorolja, ahol a HÉSZ 28. § (5) bekezdése szerint

 

az egyéb ipari terület építési övezeteiben az egyes telkek kialakíthatóságának

 és beépíthetőségének paraméterei a következők:

övezeti jele

beépítés módja

legnagyobb beépítettsége

%

legnagyobb épületmagasság

m

legkisebb

kialakítható

terület

m2

minimális zöldfelületi aránya %

Gip3

SZ

40

12,0

3000

30

A HÉSZ 28. § (1) Az egyéb ipari terület a Szabályozási terven „Gip” jellel szabályozott terület, melynek építési övezeteiben az ipari termelés, ipari szolgáltatás, raktározás célú épület, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (3) Az egyéb ipari területen jelentős mértékű zavaró hatású, különlegesen veszélyes (pl. tűz, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények nem helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (4) Az egyéb ipari területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a Gip1, Gip2 és Gip3 jelű építési övezetekben gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.

A HÉSZ 28. § (6) Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken, a 19. § (11) bekezdés szerinti feltétel teljesítésével létesíthető.

A HÉSZ 28. § (7) A Gip1, Gip2, Gip3 jelű építési övezetben az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 10 m, a Gip4 jelű építési övezetben napelempark létesítése esetén a napelemek, illetve azok tartószerkezetei a telekhatároktól min. 3-3 m távolságra helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (8)                A Gip1, Gip2, Gip3 jelű építési övezetekben a minimális zöldfelületi értéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítendő, valamint az építési telkek minimális zöldfelületét háromszintű növényzettel kell kialakítani.

A HÉSZ 28. § (9) Az egyéb ipari terület építési övezeteiben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (napelemek tartószerkezetei, kémény, siló stb.) legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben meghatározott maximális épületmagasságot, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.

A tárgyi ingatlan kommunális hulladéklerakó rekultivációjával érintett terület.

 

Az ajánlat benyújtásának helye:

 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Címzetes Főjegyzője

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

 1. em. 36. számú iroda

Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani.

A tárgyi ingatlanra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje:

 1. február 5. (péntek) 1000

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő.

Az ajánlatokat Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi. Ezt követően – a bizottság ajánlásával - Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékeli és dönt a beérkezett ajánlatokról.

Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A kialakult végleges vételárat az ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000,- Ft értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, ezt meghaladóan a Képviselő - testület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt az ajánlat nyertesének.

Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

Az hirdetmény kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül az ajánlatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A tárgyi ingatlannal kapcsolatban további információ tekintettel az elrendelt veszélyhelyzetre telefonon a +36 85/501-050-es számon kérhető.


Marcali, 2021. január 22.

                                                                                                                              

Dr. Sütő László sk.

polgármester


 

hirdetmény (pdf)

Hirdetmény - Marcali 326/31 ingatlan értékesítéséről

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 6/2021. (I.14.) számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján Marcali Város Önkormányzata

ELADÁSRA MEGHIRDETI

a Marcali 326/31 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1/1 részben önkormányzati tulajdonban lévő, 5155 m² alapterületű ingatlant

(a továbbiakban: tárgyi ingatlan)

Irányár: 1.500,- Ft/m2 + ÁFA

A tárgyi ingatlan Marcali Város keleti iparterületén található, a Kossuth utca felől megközelíthető. Marcali Város Önkormányzatának 11/2013. (VI.28.) Kt. rendeletével elfogadott helyi építési szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) és szabályozási terve Gip3 jelű egyéb ipari terület építési övezetbe sorolja, ahol a HÉSZ 28. § (5) bekezdése szerint

 

az egyéb ipari terület építési övezeteiben az egyes telkek kialakíthatóságának

 és beépíthetőségének paraméterei a következők:

övezeti jele

beépítés módja

legnagyobb beépítettsége

%

legnagyobb épületmagasság

m

legkisebb

kialakítható

terület

m2

minimális zöldfelületi aránya %

Gip3

SZ

40

12,0

3000

30

A HÉSZ 28. § (1) Az egyéb ipari terület a Szabályozási terven „Gip” jellel szabályozott terület, melynek építési övezeteiben az ipari termelés, ipari szolgáltatás, raktározás célú épület, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (3) Az egyéb ipari területen jelentős mértékű zavaró hatású, különlegesen veszélyes (pl. tűz, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények nem helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (4) Az egyéb ipari területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a Gip1, Gip2 és Gip3 jelű építési övezetekben gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.

A HÉSZ 28. § (6) Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken, a 19. § (11) bekezdés szerinti feltétel teljesítésével létesíthető.

A HÉSZ 28. § (7) A Gip1, Gip2, Gip3 jelű építési övezetben az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 10 m, a Gip4 jelű építési övezetben napelempark létesítése esetén a napelemek, illetve azok tartószerkezetei a telekhatároktól min. 3-3 m távolságra helyezhetők el.

A HÉSZ 28. § (8)                A Gip1, Gip2, Gip3 jelű építési övezetekben a minimális zöldfelületi értéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítendő, valamint az építési telkek minimális zöldfelületét háromszintű növényzettel kell kialakítani.

A HÉSZ 28. § (9) Az egyéb ipari terület építési övezeteiben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (napelemek tartószerkezetei, kémény, siló stb.) legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben meghatározott maximális épületmagasságot, ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.

A tárgyi ingatlan kommunális hulladéklerakó rekultivációjával érintett terület.

 

Az ajánlat benyújtásának helye:

 

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Címzetes Főjegyzője

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

 1. em. 36. számú iroda

Az ajánlatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott ajánlatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani.

A tárgyi ingatlanra ajánlatot tehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat benyújtásának határideje:

 1. február 5. (péntek) 1000

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett ajánlat érvénytelennek tekintendő.

Az ajánlatokat Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi. Ezt követően – a bizottság ajánlásával - Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékeli és dönt a beérkezett ajánlatokról.

Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A kialakult végleges vételárat az ajánlattevő az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000,- Ft értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, ezt meghaladóan a Képviselő - testület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt az ajánlat nyertesének.

Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

Az hirdetmény kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül az ajánlatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A tárgyi ingatlannal kapcsolatban további információ tekintettel az elrendelt veszélyhelyzetre telefonon a +36 85/501-050-es számon kérhető.


Marcali, 2021. január 22.

                                                                                                                              

 Dr. Sütő László sk.

polgármester


 

hirdetmény (pdf)

Méhészeti zárlat feloldása

Méhészek Figyelem! A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály járási főállatorvosa az SO-051/EAO/01413-5/2018. számú határozatában Csömend község, valamint a település 5 km-es védőkörzetében fekvő Nikla és Táska települések, Marcali-Boronka és Marcali-Gyótapuszta településrészek közigazgatási területén lévő méhállományokra 2020.07.17 napjától elrendelt községi zárlatot 2020.09.17. napjával feloldotta. A járási főállatorvos határozata azonnal végrehajtandó !

Marcali, 2020. szeptember

Bödőné Dr. Molnár Irén

címzetes főjegyző sk.

Főmenü