Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Marcali önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenőrzéséről szóló Állami Számvevőszéki jelentés (2009):

Az ellenőrzés célja volt: annak értékelése, hogy az önkormányzatok zöldterületekkel való gazdálkodása, a feladatellátásra fordított pénzeszközök felhasználása eredményesen szolgálta-e az emberi életminőség javítását, a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklését. Ennek során értékelni kellett, hogy:

 • a települési önkormányzatok a közszolgáltatási feladataik meghatározásában, szabályozásában és azok végrehajtásában eredményesen érvényesítették-e a környezetvédelmi szempontokat,
 • az önkormányzatoknál a zöldterületek létesítésére, fenntartására és üzemeltetésére fordított pénzeszközök felhasználása hatékonyan biztosította-e a kitűzött célok megvalósítását, valamint a játszótéri eszközök EU követelményeknek való megfelelését.


Az ellenőrzés típusa: teljesítményellenőrzés, melynek lefolytatását előtanulmánnyal alapozták meg. Az ellenőrzés részletes szempontjait a Kérdésfa, és a Kérdések, kritériumok és adatforrások tartalmazzák.

Az ellenőrzött időszak: a helyszíni ellenőrzés a 2005. január - 2008. december közötti időszakra terjedt ki, a folyamatokat a vizsgálat lezárásáig kísérte figyelemmel.

Az ellenőrzés lefolytatásának elősegítése céljából az ellenőrzést végzők az igényelt szóbeli, vagy írásbeli tájékoztatást, magyarázatot megkapták, a dokumentációs anyagokba betekinthettek, az ellenőrzést zavartalan végzéséhez szükséges egyéb feltételek s (pl. helyiség) is biztosítva voltak számunkra.

 

Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

A Képviselő-testület a 2007-2010. évek ciklusprogramjában fontos feladatnak tekintette a parkok játszóterek megőrzését, a virágosított területek bővítését, a fasorok ápolását. SzMSz-ében (Marcali Város Önkormányzata többször módosított 1/2007. (I. 19.) számú rendelete Marcali Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról) a kötelező feladatai között meghatározta az épített és természeti környezet védelmének ellátását, azonban a zöldterületek fenntartására fejlesztésére az nem tartalmazott előírásokat. Az SzMSz a zöldterületekkel kapcsolatosan a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság feladatait határozta meg. A zöldterületek ellátásával kapcsolatos feladatokat a GAMESZ végezte, melynek SzMSz (Marcali Város Önkormányzatának GAMESZ-e Szervezeti és működési szabályzata) tartalmazta az intézmény feladatait és hatáskörét.
Az Önkormányzat a közhasználatú zöldterületek használatát, védelmét teljes körűen nem szabályozta, különböző témájú, önálló (HÉSZ, köztisztasági, közterület) rendeletei tartalmaztak szabályozásokat a zöldterületekre, közterületekre vonatkozóan, amelyek az emberi életminőség javításának, a klímaváltozások negatív hatásai mérséklését szolgálták. A közterület rendeletben szabályozták a városképi, városrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedés-biztonsági, tulajdonosi szempontok figyelembevételével a közterületek (különösen a zöldterületek, parkolók, játszóterek, sétány, út, utca, járda) használatának rendjét; a köztisztasági rendeletben szabályozták az ingatlan tulajdonosok feladatait a köz- és zöldterületekkel kapcsolatban.
Az Önkormányzat 1997. évben elkészítette Marcali Város Környezetvédelmi programját, mely elemezte a város környezetvédelmi állapotát, megfogalmazta a környezetvédelmi célokat. A környezetvédelmi terv végrehajtását két évente értékelte a Képviselő-testület. A Kvtv. által biztosított lehetőséggel élve a Marcali TKT-hoz tartozó önkormányzatok által 2005. évben közösen elfogadott Kistérségi Környezetvédelmi Programhoz kapcsolódóan, az abban meghatározott célok és feladatok alapján a Képviselő-testület elfogadta Marcali Város Környezetvédelmi Intézkedési tervét.
Az intézkedési terv részeként elfogadták az intézkedési programjavaslatot, amelyben a zöldterület gazdálkodás fejlesztésnek célja a zöldterület gazdálkodás és a településkép javítása. Az emberi életminőség javítása és a klímaváltozások negatív hatásának mérséklése céljából, a zöldterületek folyamatos karbantartása, bővítése, az út menti zöldsávok bővítése, az irritáló növényi kultúrák elszaporodásának megakadályozása. Az Önkormányzat a környezetvédelmi intézkedési tervben foglaltakat nem értékelte és a két évenkénti felülvizsgálata nem történt meg, amellyel nem tartotta be Kvtv. előírásait. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében előirányzatot különítettek el a felülvizsgálat elvégzésére.
A Képviselő-testület a Kvtv. felhatalmazása alapján 1997. évben Környezetvédelmi Alap létrehozásáról rendelkezett, pénzforgalmát elkülönített alszámlán bonyolították.
A Képviselő-testület 2003. évben elfogadott HÉSZ-ben meghatározta a beépítésre szánt és a beépítésre nem szán területek övezeteit, a zöldfelületek kialakítására konkrét előírásokat tartalmazott, építési övezetenként meghatározta a legkisebb zöldterület nagyságát. A HÉSZ-ben, a helyi védelemmel kapcsolatos szabályokra előírt külön helyi rendeletet az Önkormányzat nem alkotta meg. A HÉSZ tartalmazta az országos és helyi védelem alatt álló építményeket, az országosan védett természetvédelmi területeket, a helyi védett növénycsoportokat és védett parkokat, a helyi jelentőségű természetvédelmi területeket. A helyi védelem alá 16 növénycsoport, illetve park tartozott. A helyi védelem alatt álló növénycsoportokról, védett parkokról készített kimutatást aktualizálni szükséges. Az Önkormányzat a fák, fasorok, kivágásának, telepítésének, fenntartásának védelme és pótlása érdekében HÉSZ rendelkezésein kívül külön szabályozást nem készített. A településen lévő faállományról, fasorokról nyilvántartást, fakatasztert nem vezettek. A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a 2007. és a 2008. években több alkalommal tárgyalta a fák állapotát, a fásítási lehetőségeket, fakivágási javaslatokat, kérelmeket. A GAMESZ a 2008. évben elvégezte a város parkjainak állapot felmérését, a közterületen lévő bokrok, fák helyzetelemzését, javaslatot tett a kivágandó bokrokra, fákra, elkészítette a fametszési ütemtervet.
Az Önkormányzat vagyonára vonatkozó részletes szabályokat a Képviselő-testület külön vagyongazdálkodási rendeletben szabályozta. Az Ötv-nek megfelelően rendelkeztek a vagyontárgyak forgalomképesség szerinti besorolásáról. A vagyongazdálkodási rendelet hibája, hogy az ingatlanokat tartalmazó 1 - 3. számú mellékleteket nem kezelték a vagyongazdálkodási rendelettel együtt, ennek következtében rendeletnek kettő darab 1. számú melléklete volt. Az Önkormányzat tulajdonában lévő közparkokat a forgalomképtelen törzsvagyoni körbe sorolták, azonban az Ötv. előírásaival ellentétesen a helyi védelem alatt álló Gombai parkot a forgalomképes ingatlanok között tartották nyilván. Korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe sorolták a 47-es helyrajzi számú zöldterületet. A vagyongazdálkodási rendeletben, az Ötv-vel ellentétesen nem szabályozták a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módját. A Képviselő-testület a jogalkotási tv., valamint az Ötv. előírásaival ellentétesen határozattal módosított rendeletében korlátozottan forgalomképes intézményi vagyont forgalomképes vagyoni körbe sorolt át. Az önkormányzati vagyontárgyak, így a zöldterületi vagyontárgyak működtetésére vagyonkezelői jogot nem létesítettek. Az Önkormányzat közterületeinek, így a közhasználatú zöldfelületeinek kezelése, karbantartása a GAMESZ feladatkörébe tartozott. Az Önkormányzat elkészítette ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartását. A zöldterületek besorolása nem a hatályos szabályozás szerint történt. Az önkormányzat ingatlanvagyonáról vezetett számviteli és kataszteri nyilvántartások adatainak egyeztetése negyedévenként megtörtént. Az Önkormányzat vagyonkataszter elkészítésénél, így a zöldterületi vagyontárgyak nyilvántartásba vételénél és a módosítások átvezetésénél egyeztettek a földhivatali nyilvántartással, eltérést nem állapított meg.
A zöldterületi vagyon a GAMESZ kezelésébe tartozott. Az Önkormányzat külső szervezettel nem kötött szerződést a vagyon, ezen belül zöldterületi vagyon működtetésére. Az Önkormányzat zöldterület gazdálkodási feladatait eredményesen végezte. Valamennyi zöldterülete gondozott terület volt, a vizsgált időszakban emelkedett a belterületen belül a zöldterületek aránya, valamint az egy lakosra jutó zöldterület mérete, melynek nagysága a 2008. évben megközelíti az 52 m2/főt. Az Önkormányzat nem határozta meg a zöldterület gazdálkodás konkrét feladatait. Az Önkormányzat zöldterület gazdálkodással kapcsolatos valamennyi feladatát saját intézménye - GAMESZ ? útján látta el.
Gazdaságossági számítások nem készültek a feladat más szervezeti formában történő ellátásáról. A kialakított szervezeti forma biztosította a zöldterületekkel kapcsolatos feladatok ellátását, továbbá hatékonyan szolgálta az emberi életminőség és a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklésére irányuló önkormányzati célkitűzéseket. Az Önkormányzat nem adott külön megbízást a Marcali TKT-nak a zöldterületi feladatok ellátásával kapcsolatosan. A társulási megállapodásban a TKT vállalta a hátrányos helyzetű munkanélküliek támogatását, ennek érdekében minden évben pályázatot nyújtott be közmunkaprogramok indításához. Az Önkormányzat a zöldterület fenntartási feladatok ellátásába közcélú és közhasznú foglalkoztatottakat is bevont.
A zöldterületek védelmét az Önkormányzat külön nem szabályozta. A köztisztasági rendeletben szabályozták a közterületek védelmével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. A vizsgált időszakban több alkalommal is előfordult, hogy a közterületekre kihelyezett műtárgyakat összetörték, ellopták, megrongálták, a frissen kiültetett virágokat ellopták. A közterület- felügyelők kaszálás elmulasztása illetve rongálás miatt szabálysértési feljelentéseket tettek. Az Önkormányzat a ?Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására?című pályázaton 1500 ezer Ft támogatásban részesült, melyet megelőzésre, figyelőszolgálat működtetésére fordított, valamint játékos vetélkedőt szervezett a felső tagozatos tanulók részére.
A zöldterület fenntartáshoz szükséges munkaerő biztosított volt. A feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat az éves költségvetésében biztosította. A zöldterület fenntartást eredményesen végezték, a vizsgált években nőtt az egy ráfordított munkaórára vetített gondozott zöldterület mennyisége.  Az Önkormányzat zöldterület fenntartási gyakorlata összességében hatékony volt, mivel az éves infláció mértékével korrigált, egységnyi rendelkezésre álló anyagi erőforrásokból a 2005. évről a 2008. évre az egyes zöldterület fenntartási munkálatok elvégzett mennyisége a cserjék gondozása kivételével növekedett.
Az Önkormányzat pályázati tevékenysége eredményes volt. A vizsgált időszakban az Önkormányzat a zöldterületeket érintően megvalósult öt fejlesztésből három fejlesztéshez pályázott és részesült pályázati forrásban. A 2005-2008. években a zöldterület gazdálkodás fejlesztési feladatai, az e célból benyújtott pályázatok összhangban voltak a Marcali TKT környezetvédelmi programjában illetve az Önkormányzat Környezetvédelmi Intézkedési Tervében foglalt célkitűzésekkel.
A támogatással megvalósult fejlesztések a támogatási szerződésekben meghatározott célok megvalósítására történt. A fejlesztések a tervezet költségszinten valósultak meg. Céltól eltérő felhasználás nem történt. A szükséges elszámolásokat az Önkormányzat határidőben elkészítette és megküldte a támogatást folyósító részére. Az önkormányzati saját forrásból, valamint a pályázatokon elnyert támogatásokból megvalósult fejlesztések hatására nőtt az önkormányzat zöldterületének mennyisége és minősége, gyarapodott a játszótéri eszközök száma, minősége.
Az Önkormányzat 2008. év végén 14 db köztéri, valamint 11 db intézményi játszótérrel rendelkezett. A köztéri játszóterek és játszóeszközök értéke a vizsgált időszakban növekedett. A kataszteri nyilvántartás hiányos, mivel nem tartalmazta valamennyi játszóteret.
Az Önkormányzat évente ellenőriztette a játszótéri eszközeit. Az évenkénti ellenőrzések alapján javulás figyelhető meg a játszótéri eszközök állapotában. Az Önkormányzat anyagi eszközök hiányában nem tudta 2008. december 30-ig biztosítani a nem megfelelő állapotú eszközök átalakítását. Gondoskodtak viszont a balesetveszélyes eszközök folyamatos elbontásáról, a pályázati lehetőségek függvényében új eszközök beszerzéséről.
A vizsgált időszakban EU-s illetve Balatoni Fejlesztési Tanácsi támogatásból két új játszótér épült. Alapítványi támogatásból valamint önkormányzati forrásból két játszótérre új eszközöket szereztek be. Az Önkormányzat az elnyert pályázati támogatásokat a támogatási célnak megfelelően használta fel. Jogosultan támogatás igénybevételt a folyósító nem állapított meg. A fejlesztések során létrehozott vagyon aktiválása a számviteli előírásoknak, valamint a helyi szabályzatoknak megfelelően megtörtént. A fejlesztéssekkel érintett játszóterek állapota a 2008. év végére megfelelt az EU-s szabványoknak.
Az Önkormányzatnál a külső források felhasználásával megvalósult fejlesztések támogatási célnak megfelelő végrehajtásával kapcsolatosan ellenőrzést végzett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal; az Országos Területfejlesztési Hivatal; a Váti Kht; a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht; a Balaton Fejlesztési Tanács. Javaslataik alapján a szükséges intézkedéseket az Önkormányzat megtette.
Az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a Marcali TKT keretében látta el. Az Önkormányzatnál a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a belső ellenőrzés nem vizsgálta, a jóváhagyott belső ellenőrzési terv szerint 2009. évben sem tervezték a zöldterületek fenntartásával, a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellenőrzését.

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasolják:
polgármesternek

 • a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében intézkedjék, a Helyi építési szabályzat 30. § (8) bekezdése szerinti, a helyi védelemmel kapcsolatos önálló rendelet megalkotásáról, illetve ha nem indokolt a helyi rendelet megalkotása, akkor a szabályozás módosításáról;
 • a szabályszerű vagyongazdálkodás érdekében gondoskodjon, hogy a vagyongazdálkodási rendeletben szabályozzák az Ötv. 79. § (2) b) pontjában elírtaknak megfelelően a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módját;
 • kezdeményezze, valamennyi parknak, az Ötv. 79. § (2) a) pontjának megfelelően a forgalomképtelen törzsvagyoni körbe történő besorolását;
 • gondoskodjon, az Ötv. 8. §, 18, § és a 81 §-aiban foglaltaknak megfelelően a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok meghatározásáról;
 • a munka színvonalának javítása érdekében kezdeményezze, hogy a számvevői jelentésben foglaltakat a Képviselő-testület tárgyalja meg és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készíttessen intézkedési tervet a határidők és felelősök megjelölésével,
 • az intézkedési tervet, az elfogadását követő 30 napon belül küldje meg az ÁSZ Somogy Megyei Ellenőrzési Irodája részére.


a jegyzőnek

 • a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében
  • a szabályszerű vagyongazdálkodás érdekében: 
   • gondoskodjon, arról, hogy a jogalkotási tv. 10. §-ban foglaltaknak megfelelően önkormányzati rendelet módosítása, minden esetben rendelettel történjen;
   • gondoskodjon az Önkormányzat vagyontárgyainak a vagyongazdálkodási rendelet 17. §-ának megfelelő besorolásáról;
 • az ingatlan-vagyonkataszter ?Z? betétlapjain az adatok 147/1992. (XI. 6.) Korm rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő vezetése érdekében
  • biztosítsa, hogy az Önkormányzat zöldterületeit a megfelelő területi jelleg alapján sorolják be;
  • biztosítsa az Önkormányzat valamennyi játszóterének megfelelő nyilvántartását;
 • a munka színvonalának javítása érdekében
  • pontosítsa a vagyongazdálkodási rendeletben a mellékletek számát;
  • tekintse át a HÉSZ-ben a helyi védelem alatt álló facsoportok, parkok nyilvántartását, végezze el a szükséges aktualizálásokat;
  • a fák, fasorok végelme érdekében ? figyelembe véve a fás szárú növények védeleméről szóló, 2009. január 1-től hatályos 346/2008. (XII. 30.) Korm rendeletben foglaltakat ? készíttesse el a fakatasztert, a település közterületén lévő fák állományáról;
  • gondoskodjon a zöldterületek fenntartásával, a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatok belső ellenőrzéséről.

(A Képviselő-testület 2009. 04. 30-i ülésén megtárgyalta a jelentésben foglaltakat, a jegyző és a polgármester a szükséges intézkedéseket megtette.)

A helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatási rendszerének ellenőrzéséről Marcali Város Önkormányzatnál (2010)


Az Önkormányzat 2006-2010. évre vonatkozó gazdasági programjában, a Közoktatási Intézkedési tervében, a Szociális szolgáltatástervezési koncepcióban, Sportfejlesztési koncepcióban, valamint a Környezetvédelmi programjában a Fejlesztéspolitikai koncepció főbb célkitűzései megjelentek. Az Önkormányzat fejlesztési célkitűzései összhangban voltak a megyei fejlesztési koncepcióban rögzítettekkel, valamint illeszkedtek a kistérségi területfejlesztési koncepció elképzeléseihez. Az Önkormányzat a helyi Sportfejlesztési koncepciójába a Nemzeti sportstratégia kötelező elemeit beépítette.
Az Önkormányzat a vizsgált időszakban hazai költségvetési forrás megszerzése érdekében 59 fejlesztési célú pályázatot nyújtott be, melyek 79,7%-a támogatásban részesült. A központi költségvetésből fejlesztési célú központosított támogatást kilenc alkalommal igényelt és kapott. A pályázati célok az Önkormányzat gazdasági programjában szerepeltetett fejlesztési célokkal összhangban voltak.
Az Önkormányzat minden egyes fejlesztési célhoz kapcsolódóan, a Képviselő-testületi előterjesztések elkészítéséhez előzetes felmérést végzett mind szakmai, mind pénzügyi szempontból. A benyújtott pályázatokat, illetve igénybejelentéseket a Képviselő-testület minden esetben határozattal jóváhagyta. A megvalósítás költségigényét a pályázatokhoz reálisan felmérték. A Képviselő-testület a döntés előkészítése során készített előterjesztésből, a pályázati lehetőségeket, az elérendő célokat, követelményeket, a fejlesztések költségkihatását, a szükséges saját forrást, valamint a későbbi üzemeltetés költségeit is megismerhette. Az Önkormányzat költségvetési rendeleteibe a pályázati forrás bevonásával megvalósuló fejlesztési feladatok bevételi és kiadási előirányzatait, a Képviselő-testület által biztosított saját forrást beépítették, ami a feladatok megvalósítása során az Önkormányzat rendelkezésére állt. A támogatások utófinanszírozásából eredő esetleges likviditási problémáit az Önkormányzat folyószámlahitel igénybevételével megoldotta. Elnyert pályázatáról a saját forrás hiánya miatt a vizsgált időszakban az Önkormányzat nem mondott le.
A vizsgált időszakban a megvalósított fejlesztési célú támogatások 17%-át vizsgálta helyszíni ellenőrzés keretében a támogatást nyújtó, illetve a támogatást finanszírozó szervezet. Az ellenőrzések kapcsán az Önkormányzatnak támogatás visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett. A belső ellenőrzés vizsgálta a pályázatokat, a támogatások elszámolását, azok dokumentáltságát. Az Önkormányzat a vizsgált fejlesztési feladatokkal kapcsolatos, a támogatási szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségeit határidőben és maradéktalanul teljesítette. 
A fejlesztési célú támogatásokkal megvalósult feladatok döntő hányada a humán infrastruktúra fejlesztését szolgálta. A támogatással megvalósított felhalmozási kiadások 57%-a humán infrastrukturális fejlesztés (a Kórház címzett támogatásos rekonstrukciójával együtt), 12%-a környezetvédelemmel kapcsolatos feladat, 31%-a egyéb célokat szolgált. A központosított támogatással beszerzett IKT eszközöknek köszönhetően emelkedett az általános iskolai oktatás technikai színvonala is. A megvalósult fejlesztések jelentősen javították az oktatás, az egészségügy és a közlekedés színvonalát, ezáltal az önkormányzati kötelező feladatok magasabb színvonalú ellátásához járultak hozzá. A támogatással megvalósított fejlesztések üzemeltetéséről, a beszerzett eszközök működtetéséhez szükséges forrásokról, valamint a tervezett kihasználtságukról az Önkormányzat a vizsgált időszakban gondoskodott.
Összességében eredményesek voltak az Önkormányzat hazai fejlesztési célú támogatásokkal megvalósított fejlesztései, mivel a tervekben, koncepciókban, programokban kitűzött célokkal összhangban voltak, a feladatokat a pályázatban, támogatás igénylésben szereplő műszaki és pénzügyi terveknek megfelelően valósították meg, a tervezett naturális mutatók megvalósultak. Összességében hatékonyak voltak az Önkormányzat hazai fejlesztési célú támogatásokkal megvalósított fejlesztései, mivel az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának színvonala javult, biztosítják a létrejött kapacitások kihasználtságát, biztosítják a fejlesztések fenntarthatóságát. 

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk:
a polgármesternek

 • a munka színvonalának javítása érdekében  kezdeményezze, hogy a számvevői jelentésben foglaltakat a Képviselő-testület tárgyalja meg.


(A Képviselő-testület a jelentésben foglaltakat a 2010. 12. 20-i ülésén tárgyalta meg.)

Marcali Város Önkormányzatát a 2010. évben megillető normatív hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése (2011.)

 

Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok
Az Önkormányzat a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően vette igénybe és számolta el az igazgatási és településüzemeltetési, körzeti igazgatás, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása, üdülőhelyi feladatok, továbbá a lakosságszám alapján járó normatív hozzájárulásokat. 
A közoktatási hozzájárulások ellenőrzése során az ÁSZ 4 009 667 Ft pótlólagos hozzájárulásra való jogosultságot és 6 060 032 Ft jogtalan igénybevételt, összesen 2 050 365 Ft jogtalanul igénybevett hozzájárulást tárt fel. A közoktatási feladatokat ellátó intézmények alapító okiratai tartalmazták az igényjogosultságot megalapozó feladatokat. Az igényjogosultságot és annak változását megalapozó dokumentumok hiánytalanul rendelkezésre álltak. Az Önkormányzat a 2009. és a 2010. évi Kvtv., valamint az abban hivatkozott jogszabályok előírásait betartva határozta meg a mutatószámokat az alábbi kivételekkel. Az elszámolások során óvodai nevelés jogcímen nem vették figyelembe azoknak a gyermekeknek a számát, akik a 3. életévüket az érintett nevelési év december 31-éig betöltötték, és október elseje és december 31-e között első alkalommal vették igénybe az óvodai nevelést. Az általános és középiskolai oktatás jogcímeken saját döntésük alapján magántanulókat is figyelembe vettek, a napközi foglalkozás jogcímen a naponként a foglalkozásokon részt vett tanulók száma helyett a csoportnaplókba beirt tanulók számából hibás számítással állapították meg a mutatószámot. A kedvezményes étkezés jogcímen eltérést okozott, hogy az önkormányzati rendelet alapján kedvezményben részesülőket is helytelenül számításba vették, továbbá nem tartották be azt az előírást, hogy egy tanuló csak egy intézménynél vehető figyelembe. Az alapfokú művészetoktatás jogcímeken nem vették figyelembe valamennyi október 1-jén jogviszonnyal rendelkező tanulót, ugyanakkor ? a Közokt. Tv. Előírásával ellentétesen ? figyelembe vettek egy fő 22. életévét betöltött, és olyan tanulókat is, és akiktől az iskola legalább az előírt térítési díjat nem szedte be, mivel az Önkormányzat térítési díj rendelete lehetővé tette tanulmányi eredmény függvényében a térítési díj eltérő megállapítását. A kizárólag csoportos főtanszakos zeneoktatásban részesülőket hibásan egyéni foglalkozásban részt vevő tanulókként szerepeltették az elszámolásban. A kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése jogcímen a gyermekvédelmi ellátásban részesülőket ? az erre vonatkozó Kvtv. Előírás ellenére ? nem hagyták figyelmen kívül a létszám meghatározásakor. A szakmai elméleti képzés jogcímen jogosulatlanul mutattak ki az elszámolásban második szakképzésben részesülő (a Közokt. Tv. Előírása alapján ingyenes képzésre nem jogosult) tanulókat, a szakmai gyakorlati képzésnél a tanulók normatíva jogcímekhez történő besorolása nem a képzés helye, a képzési idő hossza és az évfolyamonkénti differenciálásnak megfelelően történt. Az alap hozzájárulások mutatószám változása miatt változtak a kiegészítő hozzájárulásokhoz tartozó mutatószámok is.
Az Önkormányzat a Kvtv 3. számú melléklete szerint összesen 901 217 ezer Ft támogatással számolt el, amellyel szemben az ellenőrzés 899 167 ezer Ft elszámolását ítélte jogszerűnek. Az Önkormányzat elszámolásának hibaaránya ? a lényegesség elvének figyelembevételével ? összességében nem érte el a 2%-os hibahatárt (0,23%), és egyes jogcímek hibahatára sem érte el az egy jogcím esetében előírt 5%-os lényegességi küszöböt, ezért az Önkormányzat 2010. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolása adattartalmában megalapozott és megbízható.

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk:
a polgármesternek,

 • terjessze a 2010. évi normatív hozzájárulások elszámolásáról szóló számvevői jelentést a Képviselő-testület elé tájékoztatás céljából;


a jegyzőnek

 •  gondoskodjon arról, hogy a 2011. évi normatív hozzájárulások igénylésének és elszámolásának alapjául szolgáló mutatószámokat és a kapcsolódó hozzájárulás összegét a 2010. és a 2011. évi Kvtv. 3. számú mellékletében foglalt ? alábbi ? előírásokat betartva, pontosan állapítsák meg.

Ennek érdekében biztosítsa:

 • az óvodai nevelésben részesülők számának meghatározásánál a 2010. és a 2011. évi Kvtv. 3. számú melléklet 15.a) pontjában az október 1-je és december 31. között az óvodai nevelést megkezdőkre vonatkozó előírás;
 • az alapfokú iskolai oktatásnál a Kiegészítő szabályok 10.d) pontjában fogalt előírás értelmében, hogy a hozzájárulás igénybevétele és elszámolása a megfelelő közoktatási statisztikai adatokra és az azt megalapozó tanügyi okmányokra épüljön, továbbá a Közokt. Tv. 1. számú melléklet Második rész ?A költségvetési hozzájárulás megállapításának elvei? 1.b) pontjában a saját döntésük alapján magántanulóknak a normatív hozzájárulásnál történő figyelembe vétele tilalmára vonatkozó előírás;
 • a szakmai elméleti képzés jogcímen a második szakképzésben részesülők figyelembe vételének körére vonatkozó ? a 2010. és a 2011. évi Kvtv. 15.d) pontjában hivatkozott ? a Közokt. Tv. 114. § (2) bekezdésben meghatározott előírás;
 • az alapfokú művészeti oktatás jogcímen a Közokt. Tv. 1. számú melléklet Második rész 1.c) pontjában a normatív hozzájárulás meghatározására szempontjából figyelembe vehető tanulók életkorára, 4.) pontjában a térítési díj előírására és beszedésére, továbbá a Közokt. Tv. 117. § (1)-(2) §-aiban a térítési díj minimális összegére vonatkozó előírás;
 • a napközis foglalkozás igényjogosulti létszámának meghatározásánál a Kiegészítő szabályok 10.d) pontjában a mutatószám számításra vonatkozó előírás,
 • a szakmai gyakorlati oktatás jogcímen a 2010. és 2011. évi Kvtv. 3. számú melléklet 16.1.2, illetve 16.ab) pontjaiban ? a tanulóknak a megfelelő összegű hozzájáruláshoz történő besorolása érdekében ? a képzés helyére (iskolai tanműhely/vállalkozás), a képzés hosszára, továbbá az évfolyamokra vonatkozó előírások;
 • a kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése jogcímen ? a 2011. évi 1-8. hónapra eső elszámolás során ? a 2010. évi Kvtv. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 9. pontjában a 17.3 jogcímre vonatkozóan a gyermekvédelmi ellátásban részesülők figyelembe vétele tilalmára vonatkozó előírás;
 • az iskolai kedvezményes étkezők számának meghatározásánál a 17.a) pont szerinti igényjogosulti körre vonatkozó előírás betartását.
 • a munka színvonala javítása érdekében kezdeményezze a normatív hozzájárulások elszámolását megelőzően a mutatószámok megalapozottságának, továbbá az ellátotti napok, tanulói létszám adatok összesítése során elkövetett hibák kiküszöbölése érdekében a folyamatba épített ellenőrzési pontok kialakítását, és azok vezetői ellenőrzését;
 • készíttessen intézkedési tervet a számvevőszéki ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében;
 • a számvevői jelentésben megállapított szabálytalanságok megszüntetésére tett intézkedéseiről 30 napon belül adjon tájékoztatást az ÁSZ részére.


(A Képviselő-testület 2011. 06. 23-i ülésén megtárgyalta a jelentésben foglaltakat, a jegyző és a polgármester a szükséges intézkedéseket megtette.)

ÁSZ ellenőrzés


Nyomtatás