Pályázat óvodavezető álláshelyre

A MARCALI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA pályázatot hirdet óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő.

A közalkalmazott által betöltendő munkakör:

óvodapedagógus.

A magasabb vezetői megbízás időtartama:

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól, 2016. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig.

A munkavégzés helye:

Marcali Óvodai Központ 8700 Marcali, Posta köz 3. (www.marcaliovodak.hu)

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetője felel az intézmény - ide értve a tagintézményeket és telephelyeket is - szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot az intézmény dolgozói felett.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség;
 • pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel;
 • büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához.

 

A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosultak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján közzétételre kerül.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 85/501-006-os telefonszámon kérhető Bödőné dr. Molnár Irén jegyzőtől

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, az eredeti pályázati anyag a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának elnöke részére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) – Kérjük a borítékon feltüntetni, hogy „Óvodavezetői pályázat”
 • Személyesen: Dr. Sütő László, Társulási Tanács elnöke (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.)

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, a pályázókat szakértői bizottság is meghallgatja. Ezt követően dönt a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a megbízásról.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • www.marcaliovodak.hu internetes oldal
 • Marcali Kistérségi Többcélú Kistérségi társulás internetes oldala

 


Nyomtatás