Óvodavezetői pályázat

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási tanácsa pályázatot hirdet óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre szól, 2017. december 1. napjától 2022. július 31. napjáig.

 

A munkavégzés helye:

Marcali Óvodai Központ 8700 Marcali, Posta köz 3. (www.marcaliovodak.hu)

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetője felel az intézmény - ide értve a tagintézményeket, telephelyeket és a főzőkonyhát is - szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot az intézmény dolgozói felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

 

A magasabb vezető beosztás megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan a köznevelési törvény alapján véleményezésre jogosultak által kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amely a köznevelési intézmény honlapján közzétételre kerül.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 85/501-006-os telefonszámon kérhető Bödőné dr. Molnár Irén jegyzőtől

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, a pályázókat szakértői bizottság is meghallgatja. Ezt követően dönt a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 15.