Projekt bemutatása

1. Általános tájékoztató

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás KEOP 1.1.1/C/13-2013-0039 számú pályázatán 500,42 Millió Ft-ot nyert a hulladékgazdálkodás fejlesztésére.

A „Marcali és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának informatikai és eszközfejlesztése a hasznosítási célok elérése érdekében”című projekt keretében a Marcaliban és térségében élő több mint 25000 lakos hulladékgyűjtése és kezelése korszerűsödik.

A közszolgáltató eszközállománya megújul, emellett a háztartásokban díjmentesen olyan gyűjtőedények és komposztáló berendezés használatára nyílik lehetőség, amellyel a vegyesen gyűjtött hulladékok mennyisége nagymértékben csökkenthető.

A pályázott eszközökkel 25 somogyi település közigazgatási területén végzett közszolgáltatási tevékenység magas színvonalú ellátásának biztosítása a cél.

Marcali és térségének – különösen a hátrányos helyzetű településeknek – a felzárkóztatása a fejlettebb hulladékgazdálkodási rendszerekhez. Célja továbbá a lakosság igényeihez való magasabb fokú alkalmazkodás a tekintetben, hogy a teherviselés a szolgáltatás igénybevételével arányos legyen, valamint az elkülönítetten gyűjthető anyagfajták keletkezés helyén történő szeparációjának biztosításával. Célként fogalmazódik meg a biológiailag lebomló hulladék elkülönített kezelésének biztosítása. Ezáltal a lerakó tehermentesítése, illetve a hulladékkezelő központ gazdaságosabb üzemeltetése a szerves hulladék előzetes kinyerésével. Fontos szempont számunkra, hogy az országos tervekben megfogalmazott hasznosítási arányok eléréséhez a térségünk is hozzájáruljon.

Marcali város, Csákány, Csömend, Gadány, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Varászló, Vése községek hulladékgazdálkodási helyzetének felülvizsgálata indokolja a pályázat szakmai tartalmát. Összesen mintegy 30ezer lakos által, 11ezer háztartásban képződött hulladék magas színvonalú kezelése biztosítható a pályázattal.

 

A hulladékgazdálkodási projekt alapvető céljai a következők:

 

A tervezett rendszer konkrét céljai a következők:

 

A fenntartható fejlődéshez kötődő célok:


A fenntartható fejlődés környezeti jellegűalapelveinek a tervezett rendszer konkrét céljai megfelelnek. A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a fentieken túlmenően általánosságban az alábbi célkitűzések fogalmazhatók meg:


A települési szilárd hulladékok fenntartható kezelése és megelőzése érdekében lakosság számára megfelelő és hatékony tájékoztatásra, propagandára van szükség. A lakosságot érintő közvetlen szabályozásoknak jó irányú érdekeltséget kell teremteniük.

 

2. Részletes megvalósítás

A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök

 

 

2.1.Háztartási hulladékgyűjtés megoldása

 

2.2 Szelektív hulladékgyűjtés

2.3.Biológiailag bomló hulladékok gyűjtése

 

2.4. Házi komposztálás

2.5. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés