Helyi Értékek Gyűjteménye

Épített környezet

 

1.A helyi érték megnevezése:

Városháza

 

2. Az értéktárba történő felvételt jóváhagyó bizottsági határozat száma:

13/2016. (IV.27.)

 

3. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

épített környezet

 

4. A helyi érték fellelhetőségének helye:

8700 Marcali, Rákóczi. 11.

 

5. A helyi érték bemutatása

A mai városkép jellegzetes, barokkos stílusjegyekkel rendelkező reprezentatív épülete, amelyet marcali tervező és kivitelező mesterek készítettek el.

A település közigazgatási és gazdasági fejlődése során a nagyközség vezetőinek céljai között folyamatosan szerepelt egy új, az adott kor igényeinek megfelelő hivatali épület megteremtése Marcaliban. A községi székház fejlesztése azonban pénzhiány miatt rendszeresen elmaradt. A jelenlegi városháza helyén már a XVIII. század óta állt egy földszintes hivatali épület, amely mellett 1900 táján felépült, majd 1914-ben kibővült az újabb községháza. 1942-ig ebben dolgozott a község vezetése, míg a legöregebb épületrészben üzleteket nyitottak. Az udvarban ma is áll a XIX. század elejére datálható vezetőjegyzői lakás. 1942-ben építőbizottságot alakítottak, majd a képviselőtestület 1942. július 27-én rendkívüli ülésen hozta meg határozatát, és az építkezéshez a megyei alispán is hozzájárulását adta. A tervek elkészítésével megbízott Csomós Lászlónak az irodák mellett csendőrnyomozói és fogdahelyiségeket, valamint légoltalmi parancsnoki és óvóhelyet is kellett kialakítania. A tervezés és a kivitelezés az apa, Csomós Gergely építőmester és fia, Csomós László közötti szoros együttműködésben valósult meg. A mindenre kiterjedő tervekben egy barokkos hangulatú, manzárd tetővel ellátott, öt nagy homlokzati ablakkal és kovácsoltvas erkéllyel rendelkező, műkővel díszített, egyemeletes, harmonikus épület jött létre, amely Csomós László tervező elképzeléseit valósította meg. Elgondolásait a járásbíróság és a pénzügyőrség épületei is nagyban befolyásolták. A két épület rokon vonásokkal, a kor ízlésének megfelelő, a középületeket jellemző barokk jelekkel rendelkezik, de a községháza homlokzata egyedi lett.

A kivitelezést a fonyódi Csényi István építőmester végezte el. A műkő munkákat, így a lépcsőket, az erkélytartó díszeket és a község ma is látható címerét Borovitz Imre kaposvári kőszobrász-mester faragta ki. Faipari munkákkal a marcali Domsa István asztalosmestert bízták meg. A villamos vezetékezést és mindennemű kovácsoltvas munkát Hikman Béla, helyi műlakatosmester készítette el. A teljes képhez hozzátartozik, hogy nyersanyag hiány miatt, ez utóbbi alkotórészek közül teljes egészében csak az erkély készült el. Hiányos maradt a belső lépcső korlátja és a bejárati kapu is. Az 1943-as év közepére átadott új községháza épülete a szakma és a lakosság elismerését is elnyerte. Az állami építészeti hivatal főnöke kijelentette, hogy ez egy kis városházának is megfelel.       1977-ben marcali elnyerte a városi címet, az eltelt évtizedekben folyamatosan bővültek a hivatali helyiségek, így a szomszédos épületet és az udvarban álló régi főszolgabírói lakást is az önkormányzat használja.

 

6. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,  honlapok, multimédiás források)

Vadál Dóra: Kisvárosi építőmesterek. A marcali Sztelek-Csomós család története és tevékenysége. Szerk.: Vidák Tünde. Marcali, 2004. 133. p.

Móricz Béla: Marcali múltja az első világháborúig. Marcali, 2012.

Dr. Gál József: Marcali. Városmúlt képeslapokban. Szerk.: H. Rádics Márta, Mihalics Géza gyűjteménye alapján. Marcali, 2002.

 

7. A helyi érték hivatalos weboldalának címe:  

www.marcali.hu

 

varoshaza1

 

1.A helyi érték megnevezése:

az egykori Széchényi kastély épülete

 

2. Az értéktárba történő felvételt jóváhagyó bizottsági határozat száma:

11/2016. (IV.27.)

 

3. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

épített környezet

 

4. A helyi érték fellelhetőségének helye:

8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21.

 

5. A helyi érték bemutatása

A Széchényi család közel 300 évig volt Marcali birtokosa és fejlesztője. Gróf Széchényi Ferenc (1754-1820) az 1801-es tűzvész után újjáépíttette Marcalit. Az udvarháza a mai kastélyparkban állt, ám nem a család tagjai lakták, hanem gazdatisztek, tiszttartók használták lakásként. Széchényi Ferenc 1814-ben fiai között felosztotta a birtokait. Marcalit Pál kapta, akinek fia, Széchényi Gyula már hosszabb időközöket itt töltött, és személyesen irányította a gazdálkodást. 

1863 és 1866 között Ybl Miklós tervei alapján, id. Sztelek Ferenc építőmester kivitelezésével, Széchényi Gyula építtette fel az első földszintes kastélyépületet, amelyet a ma is meglévő hatalmas park vett körül. A következő családtag, Széchényi Andor Pál (1864-1943) állandó lakója volt a településnek. 1912 és 1913 között eklektikus stílusú új kastélyt emeltetett, amelyet Viktor Sidek építész tervezett, valamint ifj. Sztelek Ferenc és Csomós Gergely építőmesterek kiviteleztek. Az épület homlokzatán a Széchényi és Csekonics családi címerek láthatóak. Széchényi Andor Pál felesége részére az emeleten, a baloldali szobákban kialakítottak egy lakosztályt, amely elé szép erkély is készült. A grófné elhunyt, mielőtt beköltözhetett volna a kastélyba, így férje és három gyermeke élte itt mindennapjait. A kastély vízellátását az 1913-ban épített víztorony biztosította.

1944-ben az utolsó családtag, Széchényi Endre, mielőtt nyugatra költözött, hadikórház céljára adta át a kastélyát, amely ma is egészségügyi célokat szolgál. 1951-ben a régi uradalom területén, a majorsági épületek elbontása után felépült a Hunyadi János Laktanya. Napjainkra egyedül a 19. század elején épült istálló maradt meg, amely SZTK rendelőként működött.

A kastély parkjában a második világháborúban elesett szovjet katonák sírjai számára temetőt alakítottak ki. A sírkert felszámolása után – eredeti funkciójának megfelelően – ma parkként, közparkként funkcionál, amelyben a városhoz kötődő jeles személyek szobrai is helyet kaptak.

 

6. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,  honlapok, multimédiás források)

Vadál Dóra: Kisvárosi építőmesterek. A marcali Sztelek-Csomós család története és tevékenysége. Szerk.: Vidák Tünde. Marcali, 2004. 133. p.

Móricz Béla: Marcali múltja az első világháborúig. Marcali, 2012.

Dr. Gál József: Marcali. Városmúlt képeslapokban. Szerk.: H. Rádics Márta, Mihalics Géza gyűjteménye alapján. Marcali, 2002.

 

7. A helyi érték hivatalos weboldalának címe:  

http://kmmk.hu/?s=marcali+telephely

 

szechenyi kastely1

 

1.A helyi érték megnevezése:

Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom, Marcali

 

2. Az értéktárba történő felvételt jóváhagyó bizottsági határozat száma:

10/2016. (IV.27.)

 

3. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

épített környezet

 

4. A helyi érték fellelhetőségének helye:

8700 Marcali, Boldog II. János Pál pápa tér

 

5. A helyi érték bemutatása

Marcalit, mint települést 1274-ben említi egy okirat. Első, név szerint ismert plébánosát, Istvánt egy 1333-as pápai tizedjegyzékből ismerjük. Így, a templom és a plébánia alapításának ideje a XIV. század elejére tehető. A marcali plébániatemplom első írásos említése 1404-ből való, amelynek védőszentje Szt. Ányos volt. A Magyarországon kevésbé ismert, nyugati szent tiszteletét a kutatók a környék francia származású, bencés szerzeteseinek hatására, illetve a települést birtokló Marczaly család bencések iránti tiszteletére vezetik vissza.

1566-tól török megszállás alá került a település, s pusztulásra jutottak mind lakói, mind temploma. A hódoltság után 1722-ben szervezték meg a plébániát, anyakönyvezés 1724-től létezik, a templomot pedig 1730 táján építették újjá.

A történeti és régészeti kutatások a marcali templom évszázadai során történt át- és újjáépítések sorát tárták föl. Így a román, a gótikus és a barokk stílusjegyek egyaránt megtalálhatók az épületen. A templom 1700 fő befogadására alkalmas, védőszentje 1737 óta Gyümölcsoltó Boldogasszony.

Az épület egyhajós, hajójával azonos szélességű, trapézzáródású szentéllyel rendelkezik. A főhomlokzat előtt háromszintes torony áll falazott, tagolt sisakkal. A déli homlokzaton kétszintes lépcsős, gótikus támpillérek és falazott gótikus bejárata van. Szentélye a hajónál magasabb, homlokzata lizénákkal – a fal síkjából alig kiemelkedő, díszítő jellegű, pillérszerű sávval – tagolt. Déli oldalán kegyúri oratórium, északi oldalán sekrestye található. A hajóban három szélesebb és három keskenyebb, szakaszos fiókos dongaboltozatot alakítottak ki. Szentélyében két csehboltozat és hevederekkel tagolt félkupola látható. A sekrestye és az előtér csehboltozatos. A hajóban háromnyílásos, fiókos dongával alátámasztott karzat kapott helyet.

A bejárati kapuszárnyak barokk-koriak. A XVIII. századi órapárkányos torony 25 méter magas. Két harangja közül a nagyobbik 5 mázsás. Felirata szerint: „öntetett Pest városában 1836. Eszt. Öntötte Eberhard Henrik” Széchényi Pál gróf és a hívek költségén. A kisebbik harang 1925-ben készült, egy mázsát nyom. Felirata: „Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk”.
A főoltáron látható festmény az Angyali üdvözletet ábrázolja, alkotója Hans Gustav Dittenberger. Jelzése: Dittenberger” Bécsből való műérték. Ezt az oltárképet 1933-ban Medek Gyula festőművész restaurálta. Szintén ő hozta rendbe a hajó északi falán – közel a kórushoz – függő másik képet is, melynek alkotója Jakobey Károly. Az 1873-ból származó olajfestmény a Rózsafüzér királynőjét jeleníti meg.

A főoltár domborműves, ezüstözött tabernákulum-ajtaja iparművészeti remekmű, amely jobb szárnyának belső oldalán az alábbi véset olvasható: „Isten dícsőségére Szent István évében 1938. készítette Hikman Béla műlakatos Marczali.”

A templom szentélyét 1897-1898-ban átépítették. A további építési munkálatokat a két világháború megakadályozta. A torony 1929-ben kapott betonsisakot.

A templom liturgikus terének átrendezésére 1975-76-ban került sor.

Új fejezet kezdődött a rendszerváltozás után a templom történetében: a 2000-es jubileumi szentévre teljesen megszépült külsővel köszöntötte az ezredfordulót.

2004-ben megvalósult egy álom: a Marcali Városi Helytörténeti Múzeum szakmai irányításával, Historia Ecclesiae Marcaliensis címmel, egyháztörténeti állandó kiállítás jött létre a templom oratóriumában. Szintén 2004-ben egy szép Mária szobor került a templomba, az egyik hívő adományából. Fatimából érkezett a fából készült alkotás, amely a fatimai kegyszobor hiteles másolata. Vida Endréné kőfaragó márványoltárt épített a szobor alá.

2007-ben a régi megdőlt kereszt helyére új templomkereszt került.

A folyamatos felújítási és modernizálási folyamatnak köszönhetően új bejárati ajtó és padok készültek, kerámiafűtéses rendszer került beszerelésre, falszigeteléssel és belső falfestéssel szépítették a szent helyet, illetve megvalósult a templom külső díszkivilágítása is. Marcali Város Önkormányzata 52 regiszteres orgonát ajándékozott az egyházközség számára. A liturgiákat hangosító és kivetítő berendezések segítik, a plébániatemplomból a helyi kábeltévé rendszernek köszönhetően élő közvetítések láthatóak. Több alkalommal a Magyar Rádió is élő istentiszteletet sugárzott Marcali város Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomából.

 

6. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,  honlapok, multimédiás források)

Marics József: Fejezetek a marcali plébánia történetéből. In. Kanyar József (főszerk.) – Gál József – Laczkó András (szerk.): Marcali története. Várostörténeti tanulmányok I. 157-182. p.

Móricz Béla: Marcali múltja az első világháborúig. Marcali, 2012.

Dr. Gál József: Marcali. Városmúlt képeslapokban. Szerk.: H. Rádics Márta, Mihalics Géza gyűjteménye alapján. Marcali, 2002.

 

7. A helyi érték hivatalos weboldalának címe:

 http://www.marcali.plebania.hu/

 

plebaniatemplom

 

1. A helyi érték megnevezése:

a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épülete

 

2. Az értéktárba történő felvételt jóváhagyó bizottsági határozat száma:

9/2016. (IV.27.)

 

3. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

épített környezet

 

4. A helyi érték fellelhetőségének helye:

8700 Marcali, Széchenyi u. 60.

 

5. A helyi érték bemutatása

Marcaliban a 20. század elején jött létre a Polgári Iskola Egyesület, majd 1923-ban megszületett a terv egy új, reprezentatív iskolaépület felépítésére, mivel az addig használt épületek állapota leromlott. Ez a törekvés szorosan kapcsolódott Klebelsberg Kunó, vallás- és közoktatási miniszter iskolafejlesztési programjához, amely egy 1926-os törvényerejű rendeleten alapult.  A település elsők között nyújtott be kérvényt, majd minisztertanácsos érkezett, akivel ki is jelölték a leendő épület helyét. A meghirdetett pályázatra beérkezett tervek közül dr. Fábián Gáspár (1885-1953) műépítész, az 1920-as évek legjobban foglalkoztatott templom- és iskolaépítőjének tervrajzait fogadták el. Dr. Strauss István, a marcali választási kerület 1922-ben megválasztott nemzetgyűlési képviselőjének a nyomására Csomós Gergely kivitelezőnek társulnia kellett Balázs Gyula budapesti építőmesterrel, aki ekkor a tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézet építését végezte. Csomós Gergely nem szívesen társult, mert vállalkozását egyedül is alkalmasnak tartotta az építkezés lebonyolítására. A közös cég „Csomós Gergely és Balázs Gyula építőmesterek Marcali – Budapest” néven működött, az építésvezető (főpallér), Urbán Konrád is Budapestről érkezett.

1926 őszén megindulhatott az építkezés, amelynek gyorsításához egy villanytelepet is felállítottak, így az esti órákban is folyt a munka. A megyei újság hetente tudósított az építkezésről: „A marcaliak legnagyobb büszkesége ma a gyorsan épülő polgári fiú- és leányiskola épülete, amelyhez naponta kijár a község lakossága, hogy gyönyörködhessen a monumentális épületben.” Az épülő polgári iskola egyszerűsített barokk stílusú, manzárd tetővel ellátott épület, amelynek a középső homlokzat felett kiemelkedő impozáns huszártorony az ékessége. Az északi részen négy tanteremben a fiúk, a déli részen négy tanteremben a lányok kaptak helyet. Az iskolaépületben volt az igazgatói és az altiszti lakás is. A korszerű oktatást szolgálta egy tornaterem, a parkosított udvar és egy tangazdaság, amelyben 100 gyümölcsfát ültettek el.

A polgári iskola 1928. október 16-án nyitotta meg a kapuit. Az 1929-30-as tanévben 133 fiú és 67 leány járt az új polgári iskolába.Ma a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola működik itt 24 tanulócsoporttal, 521 diákkal.

 

6. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,  honlapok, multimédiás források)

Vadál Dóra: Kisvárosi építőmesterek. A marcali Sztelek-Csomós család története és tevékenysége. Szerk.: Vidák Tünde. Marcali, 2004. 133. p.

Móricz Béla: Marcali múltja az első világháborúig. Marcali, 2012.

Dr. Gál József: Marcali. Városmúlt képeslapokban. Szerk.: H. Rádics Márta, Mihalics Géza gyűjteménye alapján. Marcali, 2002.

 

7. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  -

 

noszlopy iskola

 

 

1. A helyi érték megnevezése:

Forgách Pince

 

2. Az értéktárba történő felvételt jóváhagyó bizottsági határozat száma:

4/2016. (IV.27.)

 

3. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

épített környezet

 

4. A helyi érték fellelhetőségének helye:

Marcali, Nagypincei út (házszám nélküli)

 

5. A helyi érték bemutatása

A Marcali-hát a rómaiak óta jelentős szőlőtermesztő és bortermelő vidék, s ez a tevékenység ma is fontos szerepet játszik a lakosság életében. A Forgáchok, ahogyan más gombai nemesi családok (Thulmon, Bárány, Stephaich, Paiss és Noszlopy) is, a 19. század elejétől szőlőbirtokkal rendelkeztek itt. Valószínűleg a 19. század közepén építtették az első nádtetejű pincéjüket a Gombához tartozó Öreghegyen.

Marcali-Gombán az 1920-as és ’30-as években egy kitűnően felkészült szakember, Hagony Ferenc (1904-1984) pincemester irányította a bortermelést. A Forgách borokat Budapestre is szállították, versenyeken szerepeltették és neves vendéglőkben árulták.

A Forgách uradalom nagypincéje 1936-ban leégett. Az újpincét a régitől északabbra, Főrdös Lajos intéző elgondolása alapján építették meg. A szőlőbirtok mellett 1941-ben Árpád-házi Boldog Margit – akit 1943-ban szentté avattak – tiszteletére állíttatott a család egy szobrot, amelyet a Mandulás-hegyi tulajdonosok 2005-ben felújítottak.  A pinceépületet Forgách V. Károly 1945-46-ig használta, majd államosították. A „Nagy Pince” 1989-ig a marcali termelőszövetkezet kezelésében volt, majd magántulajdonba került, azóta a felújított és kibővített épület vendéglőként működik.

 

6. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,  honlapok, multimédiás források)

Móricz Béla: Marcali múltja az első világháborúig. Marcali, 2012.

http://forgachpince.hu/

 

7. A helyi érték hivatalos weboldalának címe:

 http://forgachpince.hu/

 

forgach pince

 

1. A helyi érték megnevezése:

a Bernáth Aurél Galéria épülete

 

2. Az értéktárba történő felvételt jóváhagyó bizottsági határozat száma:

3/2016. (IV.27.)

 

3. A helyi érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

épített környezet

 

4. A helyi érték fellelhetőségének helye:

8700 Marcali, Kossuth u. 25.

 

5. A helyi érték bemutatása

Bernáth Aurél Kossuth-díjas festőművész 1895-ben született Marcaliban. A szülői házat az ügyvéd édesapa, Dr. Bernáth Béla építtette, a család 1913-ig lakott benne. Eladásakor ifj. Sztelek Ferenc építőmester vette meg, aki bérlakásként adta ki. A leromlott épületet 1931-ben bontották le. Ma már csak Bernáth Aurél szülőházának nyugati fala emlékeztet a hajdani épületre, a galéria udvarának nyugati oldalán.

Az 1930-as évek elején Dr. Schustek Jenő Béla (1890-1964), a marcali kórház akkori főigazgatója és felesége, Csiszár Mária rendelte meg a bauhaus jellegű villa építését.

A tervező személye jelenleg nem ismert. Az épület kivitelezését a veszprémi – a megrendelő feleségével rokonságban álló –, ifj. Takács János építőmester végezte el, aki hasonló villákat épített a Balaton-felvidéken. Az épület kettő telek összenyitásából létrehozott parkosított udvaron állt. Egyes vélemények és a korabeli fényképek tanúsága szerint Marcali legszebb háza és kertje volt. A villa előtt műkőből készült, „Játszó gyerekek” megnevezésű szobor állt, és egy díszes madáritató is ékesítette a kertet. A Schustek házaspár közel 12 évig lakhatott gondtalanul új otthonában, ám a II. világháború utolsó évében, a visszavonuló hadseregekkel – egy központi rendelkezésnek engedelmeskedve – nyugatra, Németországba kellett távozniuk. Az épületet 1945-től 1947-ig „orosz katonai személyek” lakták, ezekből az időkből említenek belső átépítéseket. A hadifogságból visszatérő Schustek házaspár 1947-ben vagy 1948-ban költözhetett vissza a házba. Egyidejű források szerint az 1950-es években kuláklistára kerültek, így újra kiköltöztették őket, majd néhány év múlva ismét visszatérhettek villájukba. 1982-re az épület leromlott állapotba került, majd a tulajdonos, özvegy Schustek Jenőné halálával Marcali város tulajdona lett.

1982-ben meghalt Bernáth Aurél, ezért Ress Zoltán, marcali tanácselnöke emlékmúzeumot készült létesíteni a szülőház helyén álló Schustek-villa épületében. A jó adottságokkal rendelkező épületben 1984. május 14-én avatták fel a Bernáth Aurél Emlékmúzeumot. Az udvarán a Pátzay Pál szobrászművész által készített Bernáth-mellszobrot állították fel. Az épület a megyei múzeum kezeléséből 1991-ben Marcali Város Önkormányzatához került, s képzőművészeti tárlatok kaptak helyet benne. 2011 novemberétől Bernáth Aurél több mint harminc műalkotásából készült állandó tárlat várja a látogatókat. 2013. január 1-től a Marcali Múzeum külső kiállítóhelyeként működik a galéria.

 

6. A helyi értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,  honlapok, multimédiás források)

Kéziratban: Balogh Rita építész kutatásai az épület történetére vonatkozóan

Dr. Gál József: Marcali. Városmúlt képeslapokban. Szerk.: H. Rádics Márta, Mihalics Géza gyűjteménye alapján. Marcali, 2002.

 

7. A helyi érték hivatalos weboldalának címe:  

www. marcalimuzeum.hu

 

bernath galeria

Marcali Város Önkormányzata

cimer1Marcali Város Önkormányzata

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Közp. telefon: 06 85 501 001
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Honlappal kapcsolatos észrevételek: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.