Önkormányzati pályázatok

Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága sport pályázatot hirdet a Marcaliban 2015-ös év novemberében és decemberében megvalósításra kerülő sporttal kapcsolatos kezdeményezéseinek megvalósítására, sportrendezvényeken, versenyeken való részvétel támogatására.

 

 

A pályázat célja:

A pályázat fő célja, hogy elősegítse a város lakosságának sporttevékenységben gazdag tevékenységét, ezáltal szolgálva a város lakosságának érdekeit.

 

Támogatandó területek:

- köznevelési intézmények, egyesületek, polgári közösségek szervezésében lebonyolításra kerülő szabadidős és tömegsport rendezvények,

- sportnapok, szülőkkel közösen rendezett tömegsport rendezvények.

 

A pályázók köre:

A pályázaton Marcali Város Önkormányzata által fenntartott intézmények, a város közigazgatási területén működő költségvetési szervek, civil szervezetek, állampolgárok önszerveződő közösségei és magánszemélyek (együttesen: pályázók) vehetnek részt. Több pályázó nyújthat be közös pályázatot közös programra, ilyen esetben meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet. Politikai párt, illetve párt által alapított civil szervezet, valamint kiemelt sportágban szereplő sportegyesület nem nyújthat be pályázatot.

 

Beadható pályázatok száma

A pályázat során egy pályázó egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban maghatározott határidőre.                                                                                

 

A pályázat tartalmi elemei

A pályázónak a pályázati adatlapon (1. számú melléklet) megjelöltek szerint szükséges kitöltenie a pályázó adatait, jellemző tevékenységi körét, a pályázat tárgyát. Tájékoztatást kell adni a pályázat céljáról, a pályázatban megjelölt feladatokról, a pályázat tervezett megvalósításának időpontjáról. Továbbá tételesen szükséges megjelölni a program során tervezett kiadásokat, bevételeket. Választási kampányhoz kötődő rendezvény, e téma keretében megvalósuló program jelen kiírásban nem támogatható.

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok

A pályázati adatlap benyújtása mellett az alábbi csatolandó dokumentumok szükségesek a pályázat érvényességéhez:

  • amennyiben a pályázó civil szervezet, a képviselő nyilatkozata a civil szervezet fennállásáról, annak tevékenységi köréről, valamint a köztartozás-mentességről (2. számú melléklet), 
  • a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a támogató részéről a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul (3. számú melléklet), 
  • a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és 8. § (1) érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (4. számú melléklet),
  • a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről (5. számú melléklet).
  • hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez (csak amennyiben a pályázó természetes személy) (6. számú melléklet)

 

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat a pályázati adatlapon 2015. november 19-ig (csütörtök) lehet benyújtani – a csatolandó nyilatkozatokkal, illetve kérelemmel együtt – a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottságnak címezve a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., 34. számú iroda – Balogh Margit személyügyi és sport referens részére) az alábbi módok valamelyikén:

  • postai úton (legkésőbb 2015. november 19. 16.00 óráig beérkezően) vagy
  • személyesen (2015. november 19. 16.00 óráig) vagy
  • e-mail-ben (2015. november 19. 16.00 óráig): címre (aláírt, szkennelt, pdf vagy tif fájlformátumban)

 

A pályázati nyomtatványok (pályázati adatlap, nyilatkozatok, közzétételi kérelem) a város honlapjáról (www.marcali.hu) letölthetőek, valamint Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 34. sz. irodájában Balogh Margit személyügyi és sport referensnél személyesen igényelhetőek. A pályázati kiírás határidejének leteltét követően nincs lehetőség hiánypótlás benyújtására. A hiányosan kitöltött adatlap, vagy a mellékletek hiánya a pályázat érvénytelenségét jelenti.

 

A pályázat elbírálásának rendje, az eredményről történő értesítés módja

Az alapítványoktól beérkező pályázatokat a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság előzetes véleményezését követően a Képviselő-testület, míg az intézményektől, egyesületektől, művelődési közösségektől, magánszemélyektől beérkezett pályázatokat a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben bírálja el. A pályázattal kapcsolatos szóbeli meghallgatást nem tartunk. A Képviselő-testület, illetve a Bizottság bíráló munkája során valamennyi pályázatot és az azokban megjelenő feladatokat egyenként tekinti át, döntését többségi szavazattal hozza. A döntés során a Képviselő-testület, illetve a bizottság a pályázatokról hozott határozatokban pontosan megjelöli azt a feladatot, amelyet támogat. A pályázatok elbírálása a beadási határidőt követő 30 napon belül történik. A Bizottság a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesíti a döntést követő 15 napon belül.

 

A támogatási szerződés megkötése

A támogatás nyújtásáról szóló döntés alapján a támogatottal támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződést a pályázat elbírálásának írásbeli értesítésével együtt a Bizottság 2 példányban megküldi a pályázó részére, amelyből 1 példányt a pályázó köteles visszajuttatni a Hivatal számára az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

 

A támogatás igénybevételének módja, feltételei

A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel. Amennyiben a program a pályázó önhibáján kívül nem valósul meg, a pályázó kérheti a megnyert pályázati pénz átcsoportosítását más célra, amit a Képviselő-testület, illetve a Bizottság indokolt esetben elfogadhat.

A pályázó a támogatás felhasználásáról értesíti a Bizottságot, a 7. számú melléklet szerinti útmutatóban meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót készít a megvalósítást követő 30 napon belül, de legkésőbb 2015. december 30-ig. Amennyiben a pályázó nem készít jelentést, a Bizottság megvonja az odaítélt támogatást.

 

Elszámolható költségek köre, az elszámolás módja, határideje

A támogatási szerződésben megjelölt célok kivételével más célra a megítélt összeg nem használható fel. A pályázati alap felújításokra nem fordítható. Nem használható reprezentációs kiadásokra, vendéglátás költségeire (kivéve: alkoholmentes italok), valamint a pályázóval tagsági vagy alkalmazotti jogviszonyban állók javadalmazására, ajándékozására, bármilyen személyi kifizetésre. A pályázat elsősorban a városban megvalósuló programokat támogatja.

A pályázó a szakmai és pénzügyi beszámolóhoz csatolja a támogatáshoz kapcsolódó eredeti bizonylatok hitelesített másolatát. A benyújtott számlákról a magánszemélynek/a szervezet, szerveződés, intézmény képviselőjének bizonylatösszesítőt kell készítenie a 8. számú melléklet szerinti adattartalommal.

A pályázaton jóváhagyott feladatokhoz tartozó támogatásokat a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája, a Bizottság szakmai döntése alapján utólag, az esemény, rendezvény megvalósítását követően fizeti ki – a pénzügyi és szakmai elszámolást követően december 31-ig. Ettől a bizottság elnöke rendkívüli esetben a polgármester egyetértése után térhet el (pl. november – decemberi programok).

 

Ellenőrzés módja

Az elbíráló bizottság a pályázó információi alapján (meghívó stb.) rendszeresen figyelemmel kíséri a pályázaton támogatott feladatok megvalósítását. A Hivatal munkatársai összefoglalót készítenek az összes programról a decemberi bizottsági ülésre.

Amennyiben a pályázó hibájából nem valósult meg a támogatott program, a Bizottság a következő pályázati kiírásban ennek tényét figyelembe veheti, oly módon hogy a pályázót a következő évben a pályázati rendszerből kizárhatja.

 

Nyilvánosság

A polgármester a támogatás kedvezményezettjeinek nevéről, a támogatottak részére biztosított támogatás összegéről, valamint a támogatott célokról a Képviselő-testület, illetve a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság döntését követő 15 napon belül tájékoztatja a lakosságot a város hivatalos honlapján és hirdetőtábláin való közzététel útján.

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének vonatkozó rendeletei

26/2013. (XI.29.) Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

37/2001.(XII. 21.)  az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladataira és kötelezettségeire

5/2014 (III.27.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 

 

Marcali, 2015. november 12.

Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság

Marcali Város Önkormányzata

cimer1Marcali Város Önkormányzata

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Közp. telefon: 06 85 501 001
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Honlappal kapcsolatos észrevételek: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.