Hirdetmények

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 211/2017. (XII.21.) számú képviselőtestületi határozatában foglalt felhatalmazás alapján a Marcali Város Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlant eladásra meghirdeti.

 

1.

Elhelyezkedés: Marcali, 326/16 hrsz. ingatlan

Elnevezése: kivett beépítetlen terület

Terület (nettó):  6608 m2

Az ingatlan Marcali keleti iparterületen található, a Ziehl-Abegg utca felől megközelíthető, az ingatlan előtt nincs kiépített út. A helyi önkormányzat hatályos rendezési tervében „Egyéb Ipari terület” (Gip3) övezetbe sorolta.

Beépítési mód: szabadonálló

Max. építménymagasság: 12,0 m

Max. beépíthetőség: 30%

Telekalakítás: min. 5000 m2

Megközelíthetőség: az ingatlan előtt nincs kiépített út

Talaj: kötött

Beépítettség: beépítetlen

Közművek: nincs kiépítve

Csapadékvíz-elvezetés: meglévő árok

Ezen övezetben a Marcali HÉSZ alapján az alábbi létesítmények helyezhetők el a beidézett feltételek szerint:

 1. Az egyéb ipari terület a Szabályozási terven „Gip” jellel szabályozott terület, melynek építési övezeteiben az ipari termelés, ipari szolgáltatás, raktározás célú épület, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei helyezhetők el.
 2. Egyéb ipari gazdasági területen jelentős mértékű zavaró hatású, különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények nem helyezhetők el.
 3. Egyéb ipari területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.
 4. Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken létesíthető.
 5. Az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 15 m.
 6. Az építési övezetekben a minimális zöldfelületi értéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítendő.
 7. Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló stb.) legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben meghatározott maximális épületmagasságot ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.
 8. 2 A Gip 3 építési övezetre vonatkozó különleges előírások:
 9. a) a meglévő vízelvezető árkokat meg kell tartani vagy új vízelvezető árok rendszert kell kialakítani.
 10. b) a Szabályozási terven jelölt „rekultivált kommunális lerakó” területén és attól 50 m távolságban építeni csak geotechnikai szakvélemény alapján lehet;
 11. A Gip2 és Gip3 építési övezetben az építési telkek minimális zöldfelületét háromszintű növényzettel kell kialakítani

 


 

eladásra meghirdeti - 2.

 

Elhelyezkedés:  Marcali, 2636/6 hrsz. ingatlan

Elnevezése: kivett beépítetlen terület

Terület (nettó): 5968 m2

Az ingatlan Marcali keleti iparterületen található, a Ziehl-Abegg utca felől megközelíthető. A helyi önkormányzat hatályos rendezési tervében „Egyéb Ipari terület” (Gip3) övezetbe sorolta.

Beépítési mód: szabadonálló

Max. építménymagasság: 12,0 m

Max. beépíthetőség: 30%

Telekalakítás: min. 5000 m2

Megközelíthetőség: aszfalt burkolatú út

Talaj: kötött

Beépítettség: beépítetlen

Közművek: nincs kiépítve

Csapadékvíz-elvezetés:  meglévő árok

Feltételek: A pályázatra meghirdetett területet keresztezi a rendezési terv szerint közútként kiszabályozott út melyet a telekalakítás során figyelembe kell venni.

Ezen övezetben a Marcali HÉSZ alapján az alábbi létesítmények helyezhetők el a beidézett feltételek szerint:

 1. Az egyéb ipari terület a Szabályozási terven „Gip” jellel szabályozott terület, melynek építési övezeteiben az ipari termelés, ipari szolgáltatás, raktározás célú épület, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei helyezhetők el.
 2. Egyéb ipari gazdasági területen jelentős mértékű zavaró hatású, különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények nem helyezhetők el.
 3. Egyéb ipari területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.
 4. Új épület csak legalább részlegesen közművesített építési telken létesíthető.
 5. Az elő- oldal- és hátsókert minimális mélysége 15 m.
 6. Az építési övezetekben a minimális zöldfelületi értéken belül a telekhatárok mentén fa- és cserjesor telepítendő.
 7. Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény (kémény, siló stb.) legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben meghatározott maximális épületmagasságot ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges.
 8. 2 A Gip 3 építési övezetre vonatkozó különleges előírások:
 9. a) a meglévő vízelvezető árkokat meg kell tartani vagy új vízelvezető árok rendszert kell kialakítani.
 10. b) a Szabályozási terven jelölt „rekultivált kommunális lerakó” területén és attól 50 m távolságban építeni csak geotechnikai szakvélemény alapján lehet;
 11. A Gip2 és Gip3 építési övezetben az építési telkek minimális zöldfelületét háromszintű növényzettel kell kialakítani.

 

A pályázat benyújtásának helye:       Marcali Város Önkormányzatának Címzetes Főjegyzője - 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. - emelet 36. számú iroda

A pályázatot cégszerű aláírással, zárt borítékban, az adott pályázatra utaló jelzéssel ellátva, személyesen vagy meghatalmazott által, illetve postai úton a fenti címre kell benyújtani. A ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására
 2. az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,
 3. a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére,
 4. a fizetés módjára és időpontjára,
 5. az ajánlati kötöttségre,
 6. ingatlan esetén a megtekintett állapot ismeretében történő ajánlattételre,
 7. egyéb a kiíró által meghatározott kötelezettségvállalásra vonatkozóan, valamint
 8. nyilatkoznia kell arról, hozzájárul-e, hogy az általa benyújtott pályázat tartalmát – a bontást követően – a többi pályázó megismerje.

Az ingatlanra pályázhatnak jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.

Vételi ajánlat megjelölésével a pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 23. (kedd) 10.00

Az ajánlat postai úton történő benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidő lejártáig sor került. Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.

A pályázati ajánlatokat a Marcali Városi Önkormányzat Pénzügyi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága véleményezi. Ezt követően – a bizottság ajánlásával -  Marcali Város Önkormányzat Képviselőtestülete értékeli és dönt a beérkezett pályázatokról.

A pályázati ajánlatok közül - Marcali város érdekeit szem előtt tartva - összességében a legkedvezőbb feltételeket kínáló, gazdasági számításokkal hitelt érdemlően megalapozott ajánlat mellett kell dönteni.

A pályázat eredményéről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A kialakult végleges vételárat pályázó az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül köteles átutalással egy összegben megfizetni eladónak, ennél hosszabb – legfeljebb 90 napos – határidőt 5.000.000,- Ft értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, ezt meghaladóan a képviselőtestület engedélyezhet, ha az ajánlattevő ajánlatában részletfizetési lehetőséget kért és kiíró ennek ismeretében hirdette ki őt a pályázat nyertesének.

Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati eljárás részletes szabályait a Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló 29/2012. (X.19.) számú rendelete 1. melléklete tartalmazza.

További felvilágosítás a Marcali Város Önkormányzat alpolgármesterénél személyesen, előzetes időpont-egyeztetés után kérhető (tel:85/501-046). Az ingatlan megtekinthető a pályázat megjelenésétől számított 10 napon belül, telefonon előzetesen egyeztetett időpontban.

 

Marcali, 2018. január 5.                                                                                         

Dr. Sütő László sk.
polgármester

 

 

Marcali Város Önkormányzata

cimer1Marcali Város Önkormányzata

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Közp. telefon: 06 85 501 001
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Honlappal kapcsolatos észrevételek: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.