PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Marcali Művelődési Központ igazgató

Marcali Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Marcali Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, Kjt. szerinti főfoglalkozás az ágazatra jellemző főtevékenységi kör szerint

Munkakör megnevezése:

Közművelődési szakember

A vezetői beosztás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Marcali, Múzeum köz 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztosítja az intézmény jogszerű, zavartalan működését. Irányítja és szervezi az intézmény szakmai munkáját, gondoskodik a tevékenység személyi és tárgyi feltételeiről, ellenőrzi az intézmény hatáskörébe tartozó feladatellátást.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtási határideje:

A KSZK oldalon (www.kozigallas.hu) történő megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának módja:

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Bővebb felvilágosítás Németh Ildikó közművelődési referenstől kérhető a 85/501-062-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A pályázatokat a szakmai bizottság véleményezi, majd a Képviselő-testület bírálja el. A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat beadási határidejét követő 60 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://kozigallas.gov.hu

2019. szeptember 27.

Nyomtatás