Társulási hírek

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás értesíti a Kedves Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az óvodai beíratások ütemezése az alábbi helyszíneken és időpontokban történik:

 

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT (Tündérliget Óvoda)

8700 Marcali, Posta köz 3.

2018. április 23-tól 2018. április 27-ig

hétfőtől - csütörtökig 8.00-tól 12.00 óráig és 13.00-tól 16.00 óráig

pénteken 8.00-tól 12.00 óráig

 

Napközi Otthonos Óvoda, Nemesvid

8738 Nemesvid, Templom u. 5-7.

2018. április 26 – 27. (csütörtök, péntek) 8.00-16.00 óráig

 

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda

8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 16.

2018. április 26 – 27. (csütörtök, péntek) 8.00-16.00 óráig

 

Szedervirág Óvoda

8732 Sávoly, Kossuth utca 5.

2018. április 26 – 27. (csütörtök, péntek) 8.00-16.00 óráig

 

A működési (felvételi) körzethatár: a fenntartó önkormányzatok közigazgatási területe.

Az intézmény mindegyik telephelyén és tagóvodájában fogadja az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű gyermeket.

 

A beíratáshoz szükséges:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a sajátos nevelési igényről, - amennyiben rendelkezésre áll - szakértői vélemény;
  • étkezési térítési díj megállapításához, amennyiben rendelkezésre áll, - gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról határozat vagy tartós betegség, illetve a három vagy több gyermekes családok esetében a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

- Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 2018. augusztus 31.-ig harmadik életévét betölti és eddig nem járt óvodába. Abban az évben, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható ellene.

- Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2018. május 12-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

- A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

- A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

- A 2019. január 1-től augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek szülei is ezen időpontban kérjék gyermekük előjegyzését.

- A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket, a gyermek felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el.

Az óvodai felvételről az óvoda a beíratást követő egyeztetés után, 2018. május 30-ig értesíti a szülőket A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte -, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy elutasításra került. Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda fenntartójához.

A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik.

Az intézményről bővebben a www.marcaliovodak.hu weboldalon tájékozódhatnak.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe vételt!

 

Dr. Sütő László sk.

Társulási Tanács elnöke

Marcali Város Önkormányzata

cimer1Marcali Város Önkormányzata

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Közp. telefon: 06 85 501 001
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Honlappal kapcsolatos észrevételek: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.