ASP logo

Építésügyi hatósági eljárások

Az ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG az építéshatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormány rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján jár el.

 

I. A kérelem az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón terjeszthető elő.

 

II. A Rendelet 1. számú melléklete (.pdf) alapján építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek.

 

III. A Rendelet 45. § (1) bekezdése (.pdf) alapján bontási engedély alapján végezhető bontási tevékenységek.

 

IV. Építésügyi hatósági eljárások:

 

Az építésügyi hatóság

a) építési engedélyezési,
b) összevont engedélyezési,
c) fennmaradási engedélyezési,
d) használatbavételi engedélyezési,
e) bontási engedélyezési,
f) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,
g) jogutódlás tudomásulvételi,
h) használatbavétel tudomásulvételi,
i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,
j) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,
k) kötelezési,
l) végrehajtási,
m) szakhatósági, valamint
n) veszélyhelyzet, továbbá tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi 

eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

V. Kérelmek, mellékletei:


1. Az építési engedély iránti kérelem és mellékletei:

A kérelemhez adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel mellékelni kell a Rendelet 8. melléklet III. részében meghatározott és az adott eljáráshoz előírt építészeti-műszaki dokumentációt, és ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság megkereséséhez szükséges, a Rendelet 5. melléklet szerinti dokumentációt, továbbá a Rendelet 17. § (6) bekezdésében foglaltakat.

A kérelemhez mellékelni lehet a Rendelet 17. § (10) bekezdésében és amennyiben a kérelmező birtokában van a Rendelet 17. § (7) bekezdésében foglaltakat.

 

2. Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem és mellékletei:

Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelmet elő lehet terjeszteni

a) önálló kérelemként,

b) az építési vagy a fennmaradási engedély iránti kérelemmel együtt,

c) az összevont engedélyezési eljárás második szakaszában az építési engedélyezési szakaszban, vagy

d) az összevont telepítési eljárás második szakaszában az integrált építési engedélyezési szakaszban.

A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell a Rendelet 8. mellékletben meghatározott azon építészeti-műszaki dokumentáció részeket, amelyeket az eltérés műszaki tartalma érint, a műszaki leírásban az eltérés műszaki szükségességének bemutatását, és ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság megkereséséhez szükséges a Rendelet 5. melléklet szerinti dokumentációt.

A kérelemhez mellékelni lehet a Rendelet 36. § (4) bekezdésében foglaltakat.

 

3. A használatbavételi engedély iránti kérelem és mellékletei:

A használatbavételi engedély iránti kérelmet az építtető az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban igazolt átadását követően, az építési engedély hatályossága alatt - a használatbavétel előtt - nyújtja be az építésügyi hatósághoz.

A kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell papír alapon vezetett építési napló esetében az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott építési napló összesítő lapját, és a 4. melléklet szerint kitöltött statisztikai lapot, valamint a szakhatóság megkereséséhez szükséges a Rendelet 5. melléklet szerinti dokumentációt, ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, valamint az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény XV. melléklete szerinti illetéket.

Az építtetőnek a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek esetében az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állíttatnia.

A kérelemhez mellékelni lehet a Rendelet 39. § (9) bekezdésében foglaltakat.

Meglévő épület bővítése esetén, ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, igazolni kell az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést.

 

4. A fennmaradási engedély iránti kérelem és mellékletei:

A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell a Rendelet 8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt, és ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság megkereséséhez szükséges, a Rendelet 5. melléklet szerinti dokumentációt, továbbá a Rendelet 42. § (4) bekezdésében foglaltakat.

A kérelemhez mellékelni lehet a Rendelet 42. § (7) bekezdésében, továbbá amennyiben a kérelmező birtokában van a Rendelet 42. § (5) bekezdésében foglaltakat.

 

5. A bontási engedély iránti kérelem és mellékletei:

A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell a Rendelet 8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt, valamint a benyújtással egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték befizetését (az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény XV. melléklete szerinti illeték).

A kérelemhez mellékelni lehet a 45. § (3) bekezdésében foglaltakat.

 

6. Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem és mellékletei:

A kérelemhez mellékelni kell az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását (az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény XV. melléklete szerinti illeték).

A kérelemhez mellékelni lehet a Rendelet 51. § (3) bekezdésében foglaltakat.

 

7. Jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem és mellékletei:

A kérelemhez mellékelni kell az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását (az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény XV. melléklete szerinti illeték).

 

8. Használatbavétel tudomásulvételi eljárás iránti kérelem és mellékletei:

A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet az építtető az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő - az építési naplóban igazolt - visszaadását követően, az építési engedély hatályossága alatt - használatbavétel előtt - nyújtja be az építésügyi hatósághoz.

A kérelemhez a Rendelet 39. § (8) bekezdés a) és c)-d) pontjában meghatározottakat kell mellékelni, továbbá az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását (az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény XV. melléklete szerinti illeték).

Az építtetőnek a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtásáig az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek estén az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állíttatnia.

 

9. Hatósági bizonyítvány kiállítása

A kormányrendeletben meghatározott kivétellel, kérelemre, vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető elsőfokú ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot, vagy szükség esetén helyszíni szemle alapján az építésügyi hatóság az Étv. 34. § (5) bekezdése céljából a telken építmény meglétére vagy hiányára, a telken meglévő építmény jogszerűségére hatósági bizonyítványt állít ki.

Ha a lakóépület bontása nem engedélyköteles, akkor a bontási tevékenység befejezését követő harminc napon belül az épület bontásának megállapítására, tényére hatósági bizonyítványt kell kérni. A kérelemhez mellékelni kell a Rendelet 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot, valamint az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény XV. melléklete szerinti illetéket.

 

A formanyomtatványok letölthetők a www.e-epites.hu weboldalról.

 


Nyomtatás