ASP logo

Vadkár bejelentése

 

Illetékes ügyintéző:

Besenczki-Horváth Tímea ingatlanügyi ügyintéző

Tel: 85/501-043

 

Ügyintézés helye:

Műszaki és Városüzemeltetési Iroda

Marcali, Rákóczi u. 11. fsz. 9-es iroda

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 7.45 - 11.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatvány:

Nincs nyomtatvány

 

Ügy leírása, folyamata a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.törvény alapján:

 

A kár megállapítása

-Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított 15 napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel.

- Ha a károsult és a kárért felelős személy között a közléstől számított 5 napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, és a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől 5 napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatását. A határidő elmulasztása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti igazolási kérelemnek van helye.

- A kár megállapítását a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő végezheti. A szakértőt a jegyző 3 munkanapon belül rendeli ki.

- A kár felmérését - a miniszter által rendeletben megállapított egyszerűsített vadkárfelmérési szabályok szerint - a kirendeléstől számított 5 napon belül kell lefolytatni. A kárfelmérést akkor is le kell folytatni, ha a kár bejelentése az előírt határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a kár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni.

- A vadászatra jogosult, illetve a föld használója az egyezség meghiúsulása esetén 3 munkanapon belül kérheti másik szakértő kirendelését a költségek előlegezése mellett. Ebben az esetben a kárral érintett földterületen lévő termények betakarítására csak az újabb szakértői vizsgálat befejezése után kerülhet sor.

- A szakértő köteles a kárfelmérésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni a jegyzőnek. A jegyző a szakértői vadkárfelmérési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan.

- Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja.

- Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.

- A károsult az eljárást megszüntető végzés véglegessé válásától számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:

A kérelmet személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. fsz. 9-es irodában lehet leadni, vagy postai úton elküldeni a Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. címre.

 

A kérelemhez szükséges mellékletek:

Nincs formanyomtatvány.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29.§ (1) bekezdése alapján az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért bejelentésenként 3000,- Ft illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

 

Az ügyintézés határideje:

A bejelentéstől számított 3 munkanapon belül a jegyző kirendeli a szakértőt.

 

A jogorvoslati lehetőségekről:

A szakértőt kirendelő végzés ellen csak a kirendelt szakértő fellebbezhet a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelési Igazgatósága vezetőjéhez (7400 Kaposvár, Guba S. u. 20.) címzett, de 2 példányban a hatóságomhoz beküldendő fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetékének összege 3.000,- forint, mely fellebbezési eljárási illeték megfizetését igazoló dokumentumot a fellebbezéshez mellékelni kell. A fellebbezési eljárás illetékét vagy a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételi számlájára kézpénz-átutalási megbízás útján vagy banki átutalással vagy a fellebbezésen illetékbélyeg formájában fizeti meg. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.    

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

- a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény

- az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

A hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

A hatóság az eljárás során a személyes adatot és a védett adatot csak akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárult. A hozzájárulást az érintett az ügyintézési rendelkezésben is megadhatja.

 

Az egyes eljárási cselekményhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az eljárás során az ügyfelet megilleti:

-a törvény előtti egyenlőség

- részrehajlás és megkülönbözetés nélküli eljárás

- anyanyelv használatának joga

- a meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog

- a tisztességes eljáráshoz való jog

- a jogorvoslathoz való jog (fellebbezés, újrafelvételi eljárás, méltányossági eljárás, bírósági felülvizsgálat)

- a tájékoztatáshoz való jog (a hatóság köteles tájékoztatni az ügyfelet az őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről)

Az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, ellenkező esetben- amelyet a hatóságnak kell bizonyítani – a hatóság eljárási bírsággal sújtja és kötelezheti a többletköltségek megfizetésére.


Nyomtatás