ASP logo

Parlagfű lakossági bejelentése

 

Illetékes ügyintéző:

Besenczki-Horváth Tímea ingatlanügyi ügyintéző

Tel: 85/501-043

 

Ügyintézés helye:

Műszaki és Városüzemeltetési Iroda

Marcali, Rákóczi u. 11. földszint 9-es iroda

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 7.45 - 11.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatvány:

Nincs

Ügy leírása, folyamata a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) kormány rendelet alapján:

 

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának szabályai

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén

  1. a) külterületen a terület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság)
  2. b) belterületen a települési önkormányzat jegyzője

rendeli el a közérdekű védekezést.

- Ha belterületi ingatlan esetében a települési önkormányzat nem tesz eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, a növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el a közérdekű védekezést.

-A közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság a közérdekű védekezés elvégzésével általa minden év május 31. napjáig kiválasztott gazdálkodó szervezetet bízhat meg.

-A közérdekű védekezést célirányosan, költségtakarékosan, hatékonyan és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással kell elvégezni.

-A közérdekű védekezés költségeként a növény- és talajvédelmi hatóságnál, illetve a jegyzőnél felmerült vállalkozói díj számolható el.

-Helyszíni ellenőrzést - a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében - saját kezdeményezésre vagy bejelentés alapján külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző végez. Az ingatlanügyi hatóság a helyszíni ellenőrzést saját kezdeményezésre a 4 §-ban meghatározott területeken folytatja le.

-A helyszíni ellenőrzés során - amennyiben bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.

- A parlagfű felületi borítottságot és a kultúrnövény tőszámát a 2. számú mellékletben foglaltak alapján kell megállapítani. Kultúrnövény esetén a parlagfű felületi borítottságot négyzetméterenként kell számítani. Az agronómiailag indokolt tőszám viszonyítási mértékegysége darab/folyóméter. Kultúrnövény hiányában a teljes fertőzött területre vonatkozó átlagos parlagfűvel való felületi borítottságot kell megadni.

-A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatban töréspontokkal, valamint a helyrajzi számmal meg kell határozni azt a területet, amelyre a hatósági védekezés kiterjed.

 

Hol és hogyan lehet bejelentést tenni:

A bejelentést személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. fsz. 9-es irodában lehet leadni, vagy postai úton elküldeni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatala 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. címre.

 

A bejelentéshez szükséges mellékletek:

- az azonosításhoz szükséges adatok (település, utca, házszám, esetleg helyrajzi szám)

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

-a bejelentés illetékmentes

 

Az ügyintézés határideje:

-a bejelentést követően soron kívül

 

A jogorvoslati lehetőségekről:

-A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény - az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény

- a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) kormány rendelet

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

A hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

 

Az egyes eljárási cselekményhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az eljárás során az ügyfelet megilleti:

-a törvény előtti egyenlőség

- részrehajlás és megkülönbözetés nélküli eljárás

- anyanyelv használatának joga

- a meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog

- a tisztességes eljáráshoz való jog

- a tájékoztatáshoz való jog (a hatóság köteles tájékoztatni az ügyfelet az őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről)

Az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, ellenkező esetben- amelyet a hatóságnak kell bizonyítani – a hatóság eljárási bírsággal sújtja és kötelezheti a többletköltségek megfizetésére.

 


Nyomtatás