ASP logo

Közterületi fakivágási engedély iránti kérelem

 

Illetékes ügyintéző:

Besenczki-Horváth Tímea ingatlanügyi ügyintéző

Tel: 85/501-043

 

Ügyintézés helye:

Műszaki és Városüzemeltetési Iroda

Marcali, Rákóczi u. 11. földszint 09-es iroda

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 7.45 - 11.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.45  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatvány:

formanyomtatvany (pdf) 
kitölthető formanyomtatvány
(doc)

 

Ügy leírása, folyamata a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) kormány rendelet alapján:

 

A közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.

Az engedély kiadására irányuló kérelem a melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be. A jegyző gondoskodik a formanyomtatványnak a helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Nem helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetén a jegyző hivatalból beszerzi az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát.

A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha

  1. a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott;
  2. a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy
  3. az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.

Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.

A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetén a jegyző az eljárás megindításáról szóló értesítést öt napon belül hirdetményi úton, valamint - ha a település ilyennel rendelkezik - a település hivatalos honlapján is közzéteszi a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott ügyféli jogok biztosítása céljából.

Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból - a 6. §-ban foglaltaktól eltérően - történt kivágása esetén

  1. a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz;
  2. ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi.

A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi.

Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

A fás szárú növény kivágása esetén a pótlási kötelezettséget a sajátos építményfajta rendeltetésére tekintettel kell teljesíteni.

 

A közterületi fa kivágást Marcali belterületén a GAMESZ szervezet végzi. Aki engedély nélkül közterületen fás szárú növényt kivág szabálysértést követ el.

 

A közutak mentén történő fakivágás:

A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges

- belterületen - a közút mellett - közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához,

- az út tartozéka: fasor vagy cserjesáv (védelmi rendeltetésű erdő), valamint a közút határától számított két méter távolságon belül ültetett fa, az összefüggő üzemi gyümölcsöshöz tartozó fák kivételével.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:

A kérelmet személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. fsz. 09-es irodában lehet leadni, vagy postai úton elküldeni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatala 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. címre.

 

A kérelemhez szükséges mellékletek:

- Fakivágási engedélykérelem / bejelentés formanyomtatvány

- tulajdonosi jogosultságot igazoló irat.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29.§ (1) bekezdése alapján az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000,- Ft illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

 

A jogorvoslati lehetőségekről:

A hozott határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) címzett, de 2 példányban az I. fokon eljáró hatóságnál előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetékének összege 5.000,- forint, mely fellebbezési eljárási illeték megfizetését igazoló dokumentumot a fellebbezéshez mellékelni kell. A fellebbezési eljárás illetékét vagy a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételi számlájára kézpénz-átutalási megbízás útján vagy banki átutalással vagy a fellebbezésen illetékbélyeg formájában fizeti meg. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.     

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) kormány rendelet

- az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

A hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

A hatóság az eljárás során a személyes adatot és a védett adatot csak akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárult. A hozzájárulást az érintett az ügyintézési rendelkezésben is megadhatja.

 

Az egyes eljárási cselekményhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az eljárás során az ügyfelet megilleti:

-a törvény előtti egyenlőség

- részrehajlás és megkülönbözetés nélküli eljárás

- anyanyelv használatának joga

- a meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog

- a tisztességes eljáráshoz való jog

- a jogorvoslathoz való jog (fellebbezés, újrafelvételi eljárás, méltányossági eljárás, bírósági felülvizsgálat)

- a tájékoztatáshoz való jog (a hatóság köteles tájékoztatni az ügyfelet az őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről)

Az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, ellenkező esetben- amelyet a hatóságnak kell bizonyítani – a hatóság eljárási bírsággal sújtja és kötelezheti a többletköltségek megfizetésére.

 


Nyomtatás