ASP logo

Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése

Ügytípus megnevezése: Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése

Illetékes ügyintéző: Mód László

Telefon: (85) 501-043

Ügyintézés helye: Műszaki és Városüzemeltetési Iroda 
Marcali, Rákóczi u. 11. földszint 9. sz. iroda

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 7.45 - 11.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.45

2009. október 1. napjától a kereskedelmi tevékenység feltételeit a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény, valamint e törvények felhatalmazása alapján a Kormány 210/2009. (IX.29.) számú, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.


A szabályozás szerint a kereskedelmi tevékenységek túlnyomó része a települési jegyző részére  történt bejelentéssel egyidejűleg megkezdhető. A jegyző a bejelentést és nyilvántartásba vételt követően a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal együtt megküldi a szakhatóságoknak, szerveknek. A szakhatóságok - amennyiben feladat-és hatáskörét a kereskedelmi tevékenység érinti - a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat le, és az ellenőrzés eredményéről az ellenőrzést követő 8 napon belül tájékoztatják a kereskedelmi hatóságot.

Azonban egyes termékek (Rendelet: 3. melléklete szerinti termékek)

– a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;

– az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

– állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

– fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;

– növényvédő szerek és hatóanyagaik;

– nem veszélyes hulladék;

– az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag értékesítése, forgalmazása kizárólag üzletben, működési engedélyezési eljárás keretében kiadott, jogerős működési engedély birtokában kezdhető meg.


A hatályos szabályozás értelmében a kereskedelmi tevékenységekről a kereskedelmi hatóság nyilvántartást vezet, melyet a település honlapján közzétesz.

A Rendelet értelmében a nyilvántartásban szereplő adatokban történő változást illetve kereskedelmi tevékenység megszüntetését a tevékenység végzője köteles haladéktalanul bejelenteni.

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:
A kérelmet a letölthető formanyomtatvány kitöltésével és a mellékletek csatolásával lehet benyújtani személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. földszint  9. sz. irodában, vagy postai úton elküldeni a Polgármesteri Hivatal, 8701, Marcali, Pf. 5. címre.


Letölthető nyomtatványkereskedelmi_tevekenyseg_bejelentese_adatlap (.doc)


Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:
A kereskedelmi tevékenység bejelentése esetén 3.000 Ft, amelyet illetékbélyegen kell leróni.

Az ügyintézés határidejéről:
A kereskedelmi tevékenység bejelentése esetén a kérelem beérkezésétől számított 8 nap, működési engedélyezés esetén a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül az ügyet lezáró határozatot meg kell hozni.

A jogorvoslati lehetőségekről:

Fellebbezni lehet a határozat közlésétől számított 15 napon belül abban az esetben, ha a kérelmező vagy az, akire az engedélyt elbíráló határozat rendelkezést tartalmaz, vagy akit érint, a döntést sérelmesnek tartja. (Például a tevékenység túl nagy zajjal jár és a lakóközösséget ez zavarja.) A fellebbezést a határozatot hozó jegyzőnél kell benyújtani, aki a beadványt köteles a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) továbbítani nyolc napon belül. Ha az arra jogosult élt a fellebbezés lehetőségével, a határozatot addig nem lehet végrehajtani, azaz a működési engedélyt nem lehet kiadni. A fellebbezést írásban lehet benyújtani a Marcali, Rákóczi u. 11. szám alatt, vagy postai úton a 8701, Marcali, Pf. 5. címen, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft illetékbélyegen.


Nyomtatás