ASP logo

Ipari, szolgáltatási tevékenység bejelentése, engedélyezése

Ügytípus megnevezése: 

Ipari, szolgáltatási tevékenység bejelentése, engedélyezése

Illetékes ügyintéző: Mód László
Telefon: (85) 501-043

Ügyintézés helye: Műszaki és Városüzemeltetési Iroda 
Marcali, Rákóczi u. 11. földszint 9. sz. iroda

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 16.15

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 7.45 - 11.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 7.45 - 11.30 ill. 12.00 - 13.45


2013. február 28-án hatályba lépett a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet), melynek hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztette a korábbi, a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 358/2008. (XII.28.) Korm. rendelet.

A bejelentés-köteles ill. telepengedély-köteles tevékenységeket a Rendelet 1. számú és 2. számú melléklete tartalmazza. A tevékenységi körök megjelölése tekintetében a TEÁOR számok elhagyásra kerültek, azokat az engedélyezés során, illetve a nyilvántartásban nem kell feltüntetni, de a tevékenységi körök tartalmának meghatározása tekintetében azok továbbra is irányadóak.


Bejelentés-köteles tevékenységek esetén a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja. Amennyiben az övezeti besorolás szerint a telepen a tevékenység végezhető a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi.


A nyilvántartásba vételt követően annak másolatát a jegyző a Rendeletben meghatározott szakhatóságoknak megküldi, mely alapján a szakhatóságoknak 30 napon belül ellenőrzést kell lefolytatniuk és annak eredményéről az ellenőrzést követő 8 napon belül tájékoztatniuk kell a jegyzőt. Tehát a bejelentéshez kötött tevékenységek esetében az ágazati jogszabályok betartásának ellenőrzése utólagosan történik.


Telepengedély-köteles tevékenységeknél a telepengedély kiadásának feltétele a szakhatósági hozzájárulások megléte és az, hogy az övezeti besorolás szerint ne legyen kizárt a tevékenységnek az adott telepen történő végzése. Telepengedély kiadása iránti eljárásban továbbra is helyszíni szemlét kell tartani a telepen. A telepengedély-köteles tevékenységet a korábbi szabályozásnak megfelelően továbbra is csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni. A telepekről vezetett nyilvántartást   a jegyző a település honlapján közzéteszi.


A Rendelet értelmében a nyilvántartásban szereplő adatokban történő változást /a telep címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme, üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés ideje, az ipari tevékenység végzőjének neve, cégjegyzékszáma ill. vállalkozói nyilvántartásba vételi száma, székhelye/ ill. az ipari tevékenység megszüntetését a tevékenység végzője köteles haladéktalanul bejelenteni. A telepen folytatott ipari tevékenység megváltozása esetén az új tevékenység tekintetében a Rendelet 3-10. § szerinti eljárást kell lefolytatni.

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:
A kérelmet a letölthető formanyomtatvány kitöltésével és a mellékletek csatolásával lehet benyújtani személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. földszint  20. sz. irodában, vagy postai úton elküldeni a Polgármesteri Hivatal, 8701, Marcali, Pf. 5. címre.


Letölthető nyomtatvány: ipari_tevekenyseg_bejelentese_adatlap (.pdf)

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:
A telep bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárásért fizetendő illeték 3.000 Ft bélyegben, a telep engedélyezésével kapcsolatos eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 5.000 Ft, melyet postautalvánnyal, vagy banki átutalással kell megfizetni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 10403947-50526586-88891016. számú számlájára.

Az ügyintézés határidejéről:
A kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül az ügyet lezáró határozatot meg kell hozni.

A jogorvoslati lehetőségekről:

Fellebbezni lehet a határozat közlésétől számított 15 napon belül abban az esetben, ha a kérelmező vagy az, akire az engedélyt elbíráló határozat rendelkezést tartalmaz, vagy akit érint, a döntést sérelmesnek tartja. (Például a tevékenység túl nagy zajjal jár és a lakóközösséget ez zavarja.) A fellebbezést a határozatot hozó jegyzőnél kell benyújtani írásban, aki a beadványt köteles a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.) továbbítani nyolc napon belül.
Ha az arra jogosult élt a fellebbezés lehetőségével, a határozatot addig nem lehet végrehajtani, azaz a működési engedélyt nem lehet kiadni. A fellebbezés díjköteles, a 6000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat készpénzátutalási megbízás - számlaszám: 10039007-00299688-00000000 - formájában, a fellebbezési kérelem előterjesztésekor kell leróni.


Nyomtatás