Általános igazgatási

Ügytípus megnevezése: Vadkár bejelentése
Illetékes ügyintéző: Kónya Márta ingatlanügyi ügyintéző

Tel: 85/501-043

Ügyintézés helye: Műszaki és Városüzemeltetési Iroda

Marcali, Rákóczi u. 11. földszint 9-es iroda

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 745 -1130  és 1200  - 1615    

Szerda: 745 -1130

Péntek: 745 -1100 és 1200  - 1350    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az ügyhöz szükséges formanyomtatvány:

Nincs nyomtatvány

Ügy leírása, folyamata a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.törvény alapján:

A kár megállapítása

-Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől - folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől - számított harminc napon belül kell közölni a kárért felelős személlyel.

- Ha a károsult és a kárért felelős személy között a közléstől számított 8 napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, és a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől nyolc napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatását. A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti igazolási kérelemnek van helye.

- A kár megállapítását a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő végezheti. A szakértőt a jegyző nyolc napon belül rendeli ki.

- A kár becslését - a miniszter által rendeletben megállapított egyszerűsített vadkárbecslési szabályok szerint - a kirendeléstől számított nyolc napon belül kell lefolytatni. A kárbecslést akkor is le kell folytatni, ha a kár bejelentése az előírt határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a kár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni.

- A szakértő köteles a kárbecslésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni a jegyzőnek. A jegyző a szakértői vadkárbecslési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan.

- Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja.

- Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.

- A károsult az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:

A kérelmet személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. fsz. 20-as irodában lehet leadni, vagy postai úton elküldeni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatala 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. címre.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

Nincs formanyomtatvány.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29.§ (1) bekezdése alapján az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért bejelentésenként 3000,- Ft illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

Az ügyintézés határideje:

A bejelentéstől számított nyolc napon belül a jegyző kirendeli a szakértőt.

A jogorvoslati lehetőségekről:

A szakértőt kirendelő végzés ellen csak a kirendelt szakértő fellebbezhet a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.) címzett, de 2 példányban az I. fokon eljáró hatóságnál előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 3.000,- Ft illetékbélyegben, melyet a fellebbezési kérelem előterjesztésekor kell leróni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Az alkalmazott jogszabályokról:

- a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény

- az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

A hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

A hatóság az eljárás során a személyes adatot és a védett adatot csak akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárult. A hozzájárulást az érintett az ügyintézési rendelkezésben is megadhatja.

Az egyes eljárási cselekményhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az eljárás során az ügyfelet megilleti:

-a törvény előtti egyenlőség

- részrehajlás és megkülönbözetés nélküli eljárás

- anyanyelv használatának joga

- a meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog

- a tisztességes eljáráshoz való jog

- a jogorvoslathoz való jog (fellebbezés, újrafelvételi eljárás, méltányossági eljárás, bírósági felülvizsgálat)

- a tájékoztatáshoz való jog (a hatóság köteles tájékoztatni az ügyfelet az őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről)

Az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, ellenkező esetben- amelyet a hatóságnak kell bizonyítani – a hatóság eljárási bírsággal sújtja és kötelezheti a többletköltségek megfizetésére.

Marcali Város Önkormányzata

cimer1Marcali Város Önkormányzata

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Közp. telefon: 06 85 501 001
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Honlappal kapcsolatos észrevételek: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.