Általános igazgatási

Ügytípus megnevezése: Közterületi fakivágási engedély iránti kérelem

Illetékes ügyintéző:Kónya Márta ingatlanügyi ügyintéző

Tel: 85/501-043

Ügyintézés helye: Műszaki és Városüzemeltetési Iroda

Marcali, Rákóczi u. 11. földszint 9-es iroda

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 745 -1130  és 1200  - 1615    

Szerda: 745 -1130

Péntek: 745 -1130 és 1200  - 1350    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az ügyhöz szükséges formanyomtatvány: nyomtatvany_kozteruleti fakivagas (.pdf)


Ügy leírása, folyamata a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) kormány rendelet alapján:

A közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.

Az engedély kiadására irányuló kérelem a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be. A jegyző gondoskodik a formanyomtatványnak a helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Nem helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetén a jegyző hivatalból beszerzi az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát.

A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott;

b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy

c) az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.

Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.

A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetén a jegyző az eljárás megindításáról szóló értesítést öt napon belül hirdetményi úton, valamint - ha a település ilyennel rendelkezik - a település hivatalos honlapján is közzéteszi a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott ügyféli jogok biztosítása céljából. Ez esetben az ügyintézési határidő negyvenöt nap.

Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból - a 6. §-ban foglaltaktól eltérően - történt kivágása esetén

a) a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz;

b) ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi.

A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi.

Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

A fás szárú növény kivágása esetén a pótlási kötelezettséget a sajátos építményfajta rendeltetésére tekintettel kell teljesíteni.

A közterületi fa kivágást Marcali belterületén a GAMESZ szervezet végzi.

Aki engedély nélkül közterületen fás szárú növényt kivág szabálysértést követ el.

A közutak mentén történő fakivágás:

A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges

- belterületen - a közút mellett - közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához,

- az út tartozéka: fasor vagy cserjesáv (védelmi rendeltetésű erdő), valamint a közút határától számított két méter távolságon belül ültetett fa, az összefüggő üzemi gyümölcsöshöz tartozó fák kivételével.

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:

A kérelmet személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. fsz. 20-as irodában lehet leadni, vagy postai úton elküldeni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatala 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. címre.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

-2. számú formanyomtatvány

- tulajdonosi jogosultságot igazoló irat.

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29.§ (1) bekezdése alapján az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000,- Ft illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

Az ügyintézés határideje:

A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított harminc napon belül.

A jogorvoslati lehetőségekről:

A hozott határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.) címzett, de 2 példányban az I. fokon eljáró hatóságnál előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft illetékbélyegben, melyet a fellebbezési kérelem előterjesztésekor kell leróni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Az alkalmazott jogszabályokról:

- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) kormány rendelet

- az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

A hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

A hatóság az eljárás során a személyes adatot és a védett adatot csak akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárult. A hozzájárulást az érintett az ügyintézési rendelkezésben is megadhatja.

Az egyes eljárási cselekményhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az eljárás során az ügyfelet megilleti:

-a törvény előtti egyenlőség

- részrehajlás és megkülönbözetés nélküli eljárás

- anyanyelv használatának joga

- a meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog

- a tisztességes eljáráshoz való jog

- a jogorvoslathoz való jog (fellebbezés, újrafelvételi eljárás, méltányossági eljárás, bírósági felülvizsgálat)

- a tájékoztatáshoz való jog (a hatóság köteles tájékoztatni az ügyfelet az őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről)

Az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, ellenkező esetben- amelyet a hatóságnak kell bizonyítani – a hatóság eljárási bírsággal sújtja és kötelezheti a többletköltségek megfizetésére.

Marcali Város Önkormányzata

cimer1Marcali Város Önkormányzata

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Közp. telefon: 06 85 501 001
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Honlappal kapcsolatos észrevételek: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.