Általános igazgatási

Ügytípus megnevezése: Parlagfű lakossági bejelentése

Illetékes ügyintéző: Kónya Márta ingatlanügyi ügyintéző

Tel: 85/501-043

Ügyintézés helye:

Műszaki és Városüzemeltetési Iroda

Marcali, Rákóczi u. 11. földszint 9-es iroda

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 745 -1130  és 1200  - 1615    

Szerda: 745 -1130

Péntek: 745 -1130 és 1200  - 1350    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az ügyhöz szükséges formanyomtatvány:

Nincs

Ügy leírása, folyamata a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) kormány rendelet alapján:

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának szabályai

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén

a) külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága,

b) belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.

Ha belterületi ingatlan esetében a települési önkormányzat nem tesz eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, a növény- és talajvédelmi igazgatóság rendeli el a közérdekű védekezést.

-A közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság a közérdekű védekezés elvégzésével általa minden év május 31. napjáig kiválasztott gazdálkodó szervezetet bízhat meg.

-A közérdekű védekezést célirányosan, költségtakarékosan, hatékonyan és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással kell elvégezni.

-A közérdekű védekezés költségei magukban foglalják a megyei kormányhivatal földhivatalánál, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatalánál és a növény- és talajvédelmi igazgatóságnál felmerült valamennyi költséget.

-Helyszíni ellenőrzést - a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében - saját kezdeményezésre vagy bejelentés alapján külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző végez.

-A helyszíni ellenőrzés során - amennyiben bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének belterületen a helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület helyrajzi számát, a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó adatait és a rendelkezésére álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló külön jogszabályban meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.

-A Tv. 50. § (7) bekezdésében foglalt felületi borítottságot négyzetméterenként kell számítani. Az agronómiailag indokolt tőszám viszonyítási mértékegysége darab/folyóméter. A felületi borítottságot és a kultúrnövény tőszámát a 2. számú mellékletben foglaltak alapján kell megállapítani.

-A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatban a (2) bekezdés szerinti töréspontokkal, valamint a helyrajzi számmal meg kell határozni azt a területet, amelyre a hatósági védekezés kiterjed.

-A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot - ha a közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné - hirdetmény útján is lehet közölni.

-A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni.

Hol és hogyan lehet bejelentést tenni:

A bejelentést személyesen Marcali, Rákóczi u. 11. fsz. 20-as irodában lehet leadni, vagy postai úton elküldeni a Marcali Közös Önkormányzati Hivatala 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. címre.

A bejelentéshez szükséges mellékletek:

- az azonosításhoz szükséges adatok (település, utca, házszám, esetleg helyrajzi szám)

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

-a bejelentés illetékmentes

Az ügyintézés határideje:

-a bejelentést követően soron kívül

A jogorvoslati lehetőségekről:

-A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

Az alkalmazott jogszabályokról:

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény - az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény

- a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) kormány rendelet

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:
A hatósági eljárás tartama alatt a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

Az egyes eljárási cselekményhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az eljárás során az ügyfelet megilleti:

-a törvény előtti egyenlőség

- részrehajlás és megkülönbözetés nélküli eljárás

- anyanyelv használatának joga

- a meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog

- a tisztességes eljáráshoz való jog

- a tájékoztatáshoz való jog (a hatóság köteles tájékoztatni az ügyfelet az őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről)

Az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, ellenkező esetben- amelyet a hatóságnak kell bizonyítani – a hatóság eljárási bírsággal sújtja és kötelezheti a többletköltségek megfizetésére.

Marcali Város Önkormányzata

cimer1Marcali Város Önkormányzata

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Közp. telefon: 06 85 501 001
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Honlappal kapcsolatos észrevételek: 
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.